တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၁)


၁အိုေသာ္ဖိလု၊ ေယရႈသည္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္တို႔ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မွာထားၿပီးမွ၊ ၂အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာေန႔ မေရာက္မီွကာလတြင္၊ ျပဳမူသြန္သင္ ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ထုတ္ေဘာ္၍၊ အထက္က်မ္းစာကို ငါစီရင္ေရးထားပါၿပီ။ ၃အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ တမန္ေတာ္တို႔အား အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ကိုယ္ကိုျပ၍ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကို မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူလ်က္၊ မိမိအသက္ရွင္သည္အေၾကာင္းကို ခိုင္ခံ့ေသာသက္ေသအမ်ားအားျဖင့္ ျပေတာ္မူ၏။ ၄ထိုတမန္ေတာ္တို႔ကို စုေဝးေစေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွမထြက္မသြားဘဲ ခမည္းေတာ္၏ဂတိကို ငံ့ေနမည္အေၾကာင္း မွာေတာ္မူ၍၊ ထိုဂတိေတာ္ကို ငါေဟာေျပာသျဖင့္ သင္တို႔သည္ၾကားသိရၾကၿပီ။ ၅ဂတိေတာ္အခ်က္ ဟူမူကား ေယာဟန္သည္ ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၏။ သင္တို႔သည္ မၾကာမျမင့္မွီ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ထိုတမန္ေတာ္တို႔သည္လည္း စုေဝး၍၊ သခင္ဘုရား၊ ယခုအခါကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔အား ႏိုင္ငံကိုျပန္ေပးေတာ္မူမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၇သခင္ဘုရားက၊ ခမည္းေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ကာလကို သိရေသာအခြင့္သည္ သင္တို႔၌မရွိ။ ၈ထိုသို႔မရွိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉တမန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကည့္ရႈလ်က္ေနၾကစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္ အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၍၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မ်က္ကြယ္ေအာင္ခံယူေလ၏။ ၁ဝထိုသို႔ၾကြေတာ္မူသည္ကို တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္သို႔ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနၾကစဥ္တြင္၊ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ျဖဴစင္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္လ်က္ တမန္ေတာ္တို႔အနားမွာ ေပၚလာ၍၊ ၁၁အုိဂါလိလဲလူတို႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သို႔ ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ေန ၾကသနည္း။ သင္တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ထိုေယရႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ၾကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူလတံ့ဟု ေျပာဆို၏။

၁၂ထိုအခါ ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔တေန႔ခရီးသာကြာ၍ သံလြင္အမည္ရွိေသာေတာင္မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ျပန္ၾက၏။ ၁၃ေရာက္ၾကလွ်င္၊ ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ေယာဟန္၊ အေျႏၵ၊ ဖိလိပၸဳ၊ ေသာမ၊ ဗာေသာလမဲ၊ မႆဲ၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ္၊ ရွိမုန္ေဇလုတ္၊ ယာကုပ္ညီယုဒတို႔သည္ တည္း ေနရာအိမ္အထက္ခန္းသို႔ တက္ၾက၏။ ၁၄ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ေယရႈ၏မယ္ေတာ္ မာရိမွစ၍ မိန္းမတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ညီေတာ္တို႔ႏွင့္၄င္း တညီတညြတ္တည္းႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ ေနၾက၏။

၁၅ထိုအခါ အေရအတြက္အားျဖင့္ တရာႏွစ္ဆယ္ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔၏အလယ္၌ ေပတရုသည္ ထ၍၊ ၁၆ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေယရႈကိုဘမ္းဆီးေသာသူတို႔အား လမ္းျပေသာ ယုဒရွကာရုတ္ကို ရည္မွတ္၍ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္မင္း၏ ႏႈတ္ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ က်မ္းစာခ်က္အတိုင္း မျပည့္စံုဘဲ မေနရ။ ၁၇ထိုသူသည္ ငါတို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ ဓမၼဆရာ၏အရာကို ခံရၿပီ။ ၁၈ထိုသူသည္ မတရား ေသာအမႈအတြက္ျဖင့္ရေသာ အခႏွင့္ေျမတကြက္ကိုဝယ္ၿပီးမွ ေမွာက္လ်က္ က်လဲ၍ဝမ္းကြဲသျဖင့္ အအူမ်ား ေပါက္ေလၿပီ။ ၁၉ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္သိ၍ မိမိဘို႔ဘာသာ အားျဖင့္ ထိုေျမကိုအေကလဒမဟု ေခၚတြင္ၾက၏။ အနက္ကား ေသြးေျမဟုဆိုလိုသတည္း။ ၂ဝဆာလံက်မ္းစာ ၌လာသည္ကား၊ သူ၏ေနရာအရပ္သည္ လူဆိတ္ညံရာအရပ္ျဖစ္ပါေစ။ ေနေသာသူမရွိပါေစႏွင့္။ သူ၏အရာကိုလည္း အျခားသူရပါေစဟု ေရးမွတ္သတည္း။ ၂၁ထိုေၾကာင့္ ေယာဟန္သည္ ဗတၱိဇံ ကိုေပးသည္ကာလမွ စ၍၊ ၂၂သခင္ေယရႈသည္ ငါတို႔ႏွင့္ခြါ၍ အထက္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူသည္ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ထြက္ဝင္သြားလာ ေတာ္မူေသာ ကာလပတ္လံုး ငါတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္၍ ေနေသာသူ တစံုတေယာက္သည္၊ ထိုသခင္ထေျမာက္ေတာ္ မူသည္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ၍ ငါတို႔ႏွင့္အတူ သက္ေသခံ ျဖစ္ရမည္ဟု ေပတရုေျပာဆို၏။

ဗာရွဗဟုေခၚေဝၚ၍ ယုတၱဳအမည္သစ္ကိုရေသာ ေယာသပ္ႏွင့္မႆိကို ခန္႔ထား၍၊ ၂၄ဤသို႔ ဆုေတာင္း ၾက၏။ ၂၅လူအေပါင္းတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို သိေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရား၊ ယုဒရွကာရုတ္သည္ မိမိေနရာအရပ္သို႔ သြားအံ့ေသာငွါ ဓမၼဆရာ၏အရာ၊ တမန္ေတာ္၏အရာမွ ေရြ႔ေလ်ာ့ေဖာက္ျပန္သည္ျဖစ္၍၊ ထိုအရာကို ခံေစျခင္းငွါ ဤသူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူကို ျပညႊန္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းၿပီးမွ၊ ၂၆စာေရး တံခ်ၾကသျဖင့္ မႆိသည္စာေရးတံကိုရ၍၊ တက်ိပ္တပါးေသာတမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။