တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၂၂)


၁ညီအစ္ကို၊ အဘတို႔၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္အျပစ္ေျဖရာစကားကို သင္တို႔ေရွ႔မွာ ယခုေျပာစဥ္တြင္ နားေထာင္ၾကပါဟု ဆုိေလေသာ္၊ ၂ေဟၿဗဲဘာသာအားျဖင့္ ေျပာသည္ကို ထိုသူတို႔သည္ၾကားလွ်င္ သာ၍အလြန္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။

၃ေပါလုကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိလိကိျပည္ တာရႈၿမိဳ႔၌ ေမြးဘြားေသာယုဒလူျဖစ္ပါ၏။ ဤၿမိဳ႔မွာလည္း၊ ဂါမေလ်လအမည္ရွိေသာ ဆရာ၏ေျခရင္၌ ေကြၽးေမြးျခင္းကိုခံ၍ မိစဥ္ဘဆက္က်င့္ေသာတရားကို ေသခ်ာစြာ သိနားလည္ျခင္းငွါ နည္းဥပေဒသကိုခံပါၿပီ။ သင္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ ဘက္၌ စိတ္အားႀကီးသည္နည္းတူ အကြၽႏ္ုပ္လည္း စိတ္အားႀကီးသျဖင့္၊ ၄ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားလ်က္ အေသသတ္ျခင္းသို႔တိုင္ေအာင္၊ ထိုဘာသာကိုညွဥ္းဆဲပါၿပီ။ ၅ထိုကဲ့သို႔ပင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းမွစ၍ လူအႀကီးအကဲအေပါင္းတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ဘက္၌ သက္ေသျဖစ္ၾကပါ၏။ သူတို႔ထံမွလည္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ ညီအစ္ကိုတို႔ထံသုိ႔ မွာစာကိုခံၿပီးမွ၊ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ထိုဘာသာဝင္သူတို႔ကို ဒဏ္ခံေစျခင္းငွါ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ပို႔မည္ဟု ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ အကြၽႏ္ုပ္သြားပါ၏။

၆လမ္း၌သြား၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ထဲက ႀကီးေသာအလင္းသည္ အကြၽႏ္ုပ္ပတ္လည္၌ ရုတ္ကနဲထြန္းေတာက္ပါ၏။ ၇အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေျမေပၚမွာလဲ၍ေနစဥ္၊  ေရွာလု၊ ေရွာလု၊ အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကိုညွဥ္းဆဲသနည္းဟု အကြၽႏ္ုပ္အားေျပာေသာစကားသံကိုၾကားလွ်င္၊ ၈သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု အကြၽႏ္ုပ္ျပန္၍ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ငါကား သင္ညွင္းဆဲေသာ နာဇရက္ ၿမိဳ႔သား ေယရႈျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ပါေသာသူတို႔သည္ ထိုအလင္းကိုျမင္၍ ေၾကာက္ရြံ႔ ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္အားေျပာေသာသူ၏ စကားသံကို မၾကားမသိရၾက။ ၁ဝထိုအခါ အကြၽႏ္ုပ္ ကလည္း၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္က၊ ထေလာ့။ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔သြားေလာ့။ သင္ေဆာင္ရြက္စရာဘို႔ ခြဲခန္႔စီမံသမွ်တို႔ကို ထိုၿမိဳ႔၌ေျပာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထိုအလင္၏ေရာင္ျခည္အရွိန္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မ်က္စိကန္းေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ပါေသာ သူတို႔၏ လက္ဆြဲျခင္းကို ခံရ၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ပါ၏။

၁၂ထိုအခါ ပညတ္တရားႏွင့္အညီ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူျဖစ္၍၊ ထိုၿမိဳ႔မွာေနေသာ ယုဒလူ အေပါင္းတို႔တြင္ အသေရရွိေသာသူ အာနနိသည္၊ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္ဆီသို႔လာ၍ အနား၌ရပ္လ်က္၊ ညီေရွာလု၊ တဖန္ မ်က္စိျမင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေလာ့ဟု ဆို၏။ ထိုခဏ၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ျမင္ရ၏။ ၁၄သူကလည္း၊ သင္သည္ ျမင္ေလသမွ်၊ ၾကားေလသမွ်တို႔ကို လူအေပါင္းတို႔အားေျပာ၍ သခင္ဘုရား၏ သက္ေသခံျဖစ္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ၁၅သင္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို သိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသူကို ျမင္၍ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို ၾကားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁၆ယခုလည္း သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုင္းလင့္၍ေနသနည္း။ ထေလာ့။ သခင္ဘုရားကိုပဌနာျပဳလ်က္ ဗတၱိဇံ ကိုခံ၍၊ သင္၏အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေလာ့ဟု ဆိုပါ၏။

၁၇ထိုေနာက္မွ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္၍ ဗိမာန္ေတာ္၌ဆုေတာင္းစဥ္ ဘဝင္က်၍၊ ၁၈သခင္ဘုရားက၊ သင္သည္ႀကိဳးစား၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ အလ်င္အျမန္ထြက္သြားေလာ့။ ငါ၏အေၾကာင္းကို သင္သည္ ေျပာ၍ သက္ေသခံေသာစကားကို ဤလူတို႔သည္ မခံဘဲေနၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္ရွိသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ျမင္ေလ၏။ ၁၉အကြၽႏ္ုပ္ကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေထာင္ထဲ၌ေလွာင္ထား၍၊ တရားစရပ္မ်ား၌ ရိုက္သည္အေၾကာင္းကို သူတို႔သိၾကပါ၏။ ၂ဝကိုယ္ေတာ္၏ သက္ေသခံျဖစ္ေသာ သေတဖန္၏အေသြးကို သြန္းေသာအခါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ နား၌ေနလ်က္၊ ကြပ္မ်က္ျခင္း အမႈကို ဝန္ခံ၍ ကြပ္မ်က္ေသာသူတို႔၏အဝတ္ကို ေစာင့္ေနပါ၏ဟု၊ ၂၁ေလွ်ာက္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္က၊ သြားေလာ့။ ငါသည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ရွိရာသို႔ သင့္ကိုေဝးလွစြာေစလႊတ္မည္ဟု အကြၽႏ္ုပ္အားမိန္႔ေတာ္ မူသည္ဟု ေပါလုျမြက္ဆို၏။

၂၂ထိုမွ်တိုင္ေအာင္ ေပါလု၏စကားကို နားေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ေအာ္ဟစ္၍ ထိုသို႔ေသာသူကို ေျမႀကီးျပင္မွ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေလာ့။ သူသည္ အသက္မရွင္သင့္ဟု ဆိုၾက၏။ ၂၃ထိုသို႔ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ အဝတ္ကိုခြၽတ္ျခင္း၊ ေျမမႈန္႔ကိုမိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ပစ္လိုက္ျခင္းကို ျပဳၾကစဥ္တြင္၊ ၂၄ေပါလုကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္ကို စစ္သူႀကီးသည္ သိလို၍၊ ေပါလုကို ရဲတိုက္ထဲသို႔သြင္းေစ။ ရိုက္၍စစ္ေၾကာေစဟု စီရင္ေလ၏။ ၂၅သားေရႀကိဳးႏ်င့္ဆြဲတင္ၾကေသာအခါ၊ ေပါလုက၊ ေရာမလူျဖစ္ေသာသူကို ဓမၼသတ္အတိုင္း မစီရင္ဘဲလ်က္၊ သင္တို႔သည္ ရိုက္ရသေလာဟု အနား၌ရပ္ေနေသာတပ္မွဴးအားဆို၏။ ၂၆တပ္မွဴးသည္ ၾကားလွ်င္ စစ္သူႀကီးထံသို႔သြား၍၊ အဘယ္သို႔ျပဳမည္ကို သတိထားပါေလာ့။ ဤသူသည္ေရာမလူျဖစ္ပါသည္ ဟုၾကား ေလ်ာက္၏။ ၂၇စစ္သူႀကီးသည္လည္း၊ ေပါလုထံသို႔လာ၍၊ သင္သည္ေရာမလူမွန္သေလာ ငါ့အားေျပာေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ မွန္ပါသည္ဟု ေပါလုေျပာဆို၏။ ၂၈စစ္သူႀကီးကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ေငြအမ်ားကိုေပး၍ ေရာမလူ၏ အရိပ္အရာကို ရသည္ဟု ဆုိလွ်င္၊ ေပါလုက၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဇာတိအားျဖင့္ရပါသည္ ဟုဆို၏။ ၂၉ထုိအခါ စစ္ေၾကာမည္ျပဳေသာသူတို႔သည္ ေပါလုထံမွ ခ်က္ျခင္းသြား၍၊ သူသည္ေရာမလူျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ေရာမလူကို ခ်ည္ေႏွာင္မိသည္ကို၄င္း၊ စစ္သူႀကီးသိလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။

၃ဝနက္ျဖန္ေန႔တြင္ အဘယ္အျပစ္ကို ယုဒလူတို႔သည္ ေပါလု၌ တင္ၾကသည္ကို စစ္သူႀကီးသည္ အမွန္သိလုိ ေသာေၾကာင့္၊ ေပါလု၌ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ သံႀကိဳးကိုခြၽတ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လႊတ္အရာရွိ အေပါင္းတို႔ ကို စည္းေဝးေစျခင္းငွါ စီရင္ၿပီးလွ်င္၊ ေပါလုကိုေခၚ၍ သူတို႔ေရွ႔၌ ထားေလ၏။