တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၂၃)


၁ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ ျပဳပါသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ ၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အာနနိက၊ သူ၏ႏႈတ္ကို ရိုက္ေလာ့ဟု အနား၌ရပ္ေနေသာ သူတို႔အား အမိန္႔ရွိ၏။ ၃ထုိအခါေပါလုက၊ အျဖဴသုတ္ေသာအုတ္ရိုး၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုရိုက္ေတာ္မူမည္။ သင္သည္အကြၽႏ္ုပ္ကို တရားႏွင့္ အညီစီရင္ျခင္းငွါ ထုိင္ေနလ်က္ပင္၊ သူ႔ကိုရုိက္ေလာ့ဟု မတရားသျဖင့္ စီရင္ရမည္ေလာ ဟုဆို၏။ ၄အနား၌ရပ္ေနေသာသူတို႔ကလည္း၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းကို ဆဲသေလာဟုေမးလွ်င္၊ ၅ေပါလုက၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္မသိ။ သင္၏အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေသာမင္းကို သင္သည္မကဲ့ရဲ႔ရဟု က်မ္းစာ၌လာသည္ဟုဆို၏။

၆ထိုအရာရွိတို႔တြင္အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဇဒၵဳကဲျဖစ္ၾကသည္၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဖာရိရွဲျဖစ္ၾကသည္ကို ေပါလုသိျမင္ လွ်င္၊ ညီအစ္ကိုတို႔ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဖာရိရွဲျဖစ္၏။ ဖာရိရွဲ၏သားလည္းျဖစ္၏။ ေသေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ မည္ဟု ေျမာ္လင့္ျဖင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းကို ခံရ၏ဟု လႊတ္ေတာ္အေပၚမွာ ေၾကြးေၾကာ္ေလ။ ၇ထိုအခါ ဖာရိရွဲတို႔ႏွင့္ ဇဒၵဳကဲတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခုန္၍ အစုအေဝးသည္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္လ၏။ ၈ကြဲျပားသည္အေၾကာင္းကာ၊ ဇဒၵဳကဲတို႔က၊ ထေျမာက္ျခင္းမရွိ၊ ေကာင္းကင္တမန္မရွိ၊ နံဝိညာဥ္ မရွိဟု ယူၾက၏။ ဖာရိရွဲတို႔က ႏွစ္ပါစလံုးရွိသည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။ ၉ေအာ္ဟစ္သံမ်ား၍၊ ဖာရိရွဲတို႔ဘက္၌ ေနေသာ က်မ္းဆရာတို႔သည္ ထလ်က္ျပင္းစြာျငင္းခံု၍၊ ဤသူ၌ အဘယ္အျပစ္ကိုမွ် ငါတို႔မေတြ႔။ နံဝိညာဥ္ေသာ္၄င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ေသာ္၄င္း သူ႔ကိုေျပာလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ အာဏာေတာ္ကို မဆန္ၾကႏွင့္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁ဝအခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုျခင္းမ်ားေသာအခါ၊ ထိုသူတို႔သည္ ေပါလုကိုဆြဲငင္၍ အပိုင္းပိုင္းဆုတ္ျဖတ္မည္ကို စစ္သူႀကီး စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္၊ စစ္သူရဲမ်ား၊ ဆင္းၾက၊ ေပါလုကို အရာရွိမင္းတို႔အထဲမွ အႏိုင္အထက္ယူ၍ ရဲတိုက္ထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကဟု အမိန္႔ရွိ၏။

၁၁နက္ျဖန္ေန႔ညဥ့္တြင္ သခင္ဘုရားသည္ ေပါလုအနား၌ ေပၚလာေတာ္မူလ်က္၊ ေပါလု မစိုးရမ္ႏွင့္။ ငါ၏အေၾကာင္းအရာကို သင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သက္ေသခံၿပီးသည္နည္းတူ၊ ေရာမၿမိဳ႔၌လည္း ခံရဦးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂မိုဃ္းလင္းေသာအခါ ယုဒလူတို႔သည္ သင္းဖြဲ႔၍၊ ငါတို႔သည္ ေပါလုကိုမသတ္မွီတိုင္ေအာင္ အလွ်င္း မစားမေသာက္ရဟု ကိုယ္ကိုက်ိန္ဆို၍ ဓိ႒ာန္ျပဳၾက၏။ ၁၃ ထိုသို႔သင္းဖြဲ႔ေသာသူတို႔သည္ ေလးက်ိပ္ မကရွိ၏။ ၁၄ထိုသူတို႔သည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတို႔ထံသို႔ သြား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေပါလုကို မသတ္မည္တိုင္ေအာင္ အလ်င္းမစားမေသာက္ရဟု ကိုယ္ကိုက်ိန္ဆို၍ ဓိ႒ာန္ျပဳၾကပါၿပီ။ ၁၅ထိုေၾကာင့္၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ စစ္သူႀကီးသည္ ေပါလုကို ကိုယ္ေတာ္တို႔ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကိုသာ၍ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာ  မည္အဟန္ျပဳ၍၊ လႊတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္တို႔သည္ စစ္သူႀကီးကိုေလွ်ာက္ၾကပါေလာ့။ ေပါလုသည္ ကိုယ္ေတာ္တို႔ထံသို႔ မေရာက္မွီအၾကားတြင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ကိုသတ္ျခင္းငွါ အသင့္ရွိႏွင့္ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၆ထိုသို႔ လမ္းနား၌ ေခ်ာင္း၍ေနၾကသည္အမႈကို ေပါလု၏တူသည္ ၾကားလွ်င္ ရဲတိုက္ထဲသို႔ဝင္၍ ေပါလုအား ၾကားေျပာေလ၏။ ၁၇ေပါလုသည္ တပ္မွဴးတေယာက္ကိုေခၚ၍ ဤလုလင္ကို စစ္သူႀကီးထံသို႔ပို႔ပါ။ ေလွ်ာက္စရာတစံုတခုရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ၁၈တပ္မွဴးသည္ လုလင္ကို စစ္သူႀကီးထံသို႔ပို႔ၿပီးလွ်င္၊ အက်ဥ္းခံရ ေသာေပါလုသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေခၚ၍၊ ကိုုယ္ေတာ္အား ေလွ်ာက္စရာတစံုတခုရွိေသာ ဤလုလင္ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ပို႔ေစျခင္းငွါ ေတာင္းပန္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ ၁၉စစ္သူႀကီးသည္ လုလင္ကိုလက္ဆဲြ၍ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ အဘယ္အေၾကာင္းကိုငါ့အား ေလွ်ာက္ခ်င္သနည္း ဟု ေမးျမန္ေလ၏။ ၂ဝလုလင္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္နက္ျဖန္ေန႔၌ ေပါလုကိုလႊတ္ေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ယုဒလူတို႔သည္ သူ႔ကိုသာ၍ ေစ့ေစ့ေမးျမန္းမည္အဟန္ ျပဳ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္မည္ဟု တိုင္ပင္ညိ‡ၫ¸တ္ၾကပါၿပီ၊ ၂၁သို႔ရာတြင္ သူတို႔၏ အလိုသို႔မလိုက္ပါႏွင့္။ ေပါလုကိုမသတ္မွီတိုင္ေအာင္ အလွ်င္းမစားမေသာက္ရဟု ကုိယ္ကုိက်ိန္ဆို၍ အဓိ႒ာန္ျပဳေသာ ယုဒလူေလးက်ိပ္မက၊ လမ္းနား၌ေပါလုကို ေခ်ာင္း၍ေနၾကပါ၏။ ယခုပင္ ကိုယ္ေတာ္ဝန္ခံမည့္ စကားကို ထုိသူတို႔သည္ ဆုိင္းလင့္၍ အသင့္ရွိႏွင့္ ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၂စစ္သူႀကီးကလည္း၊ သင္သည္ငါ့အား ဤသို႔ၾကားေလွ်ာက္သည္ကို အဘယ္သူအားမွ် မေျပာႏွင့္ဟု ထုိလုလင္ကိုမွာထား၍ လႊတ္လိုက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂၃တပ္မွဴးႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚ၍၊ ယေန႔ညဥ့္ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ကဲသရိၿမိဳ႔သို႔သြားေစျခင္းငွါ စစ္သူရဲ ႏွစ္ရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲ ခုနစ္က်ိပ္၊ လွံကိုင္သူရဲ ႏွစ္ရာ တို႔ကိုျပင္ဆင္ၾက။ ၂၄ေပါလုစီးစရာဘို႔ တိရစာၦန္တို႔ကို ျပင္၍ေပးၾက။ သူ႔ကိုေဖလဇ္မင္းထံသို႔ ၾကပ္မ၍ပို႔ၾကဟု  အမိန္႔ရွိ၏။ ၂၅စစ္သူႀကီးသည္ ေရး၍ေပးလိုက္ေသာစာဟူမူကား၊ ၂၆ကေလာဒိလုသိက၊ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔ဝန္မင္း ေဖလဇ္ကို ေမတၱာႏွင့္ၾကားေလွ်ာက္လိုက္ပါသည္။ ၂၇ယုဒလူတို႔သည္ ဤသူကိုဘမ္းဆီး၍ သတ္မည္ ျပဳၾကစဥ္၊ သူသည္ ေရာမလူျဖစ္ေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ၾကားသိသျဖင့္၊ စစ္သူရဲတို႔ႏွင့္တကြ သြား၍သူ႔ကို ႏႈတ္ပါသည္။ ၂၈ယုဒလူတို႔သည္ အဘယ္အျပစ္ေၾကာင့္ သူႏွင့္အမႈလုပ္ၾကသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိလိုေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုယူ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၂၉အေသသတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းထားျခင္းကို ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ အမႈလုပ္ၾကသည္မဟုတ္ဘဲ၊ သူတို႔တရားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ပုစၥာအေမးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍သာ အမႈလုပ္ၾကသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိျမင္ပါ၏။ ၃ဝယုဒလူတို႔သည္ မေကာင္းေသာအႀကံႏွင့္ သူ႔ကိုလုပ္ႀကံမည္ဟု အကြၽႏ္ုပ္ရိပ္မိလွ်င္၊ သူ႔ကိုကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ခ်က္ျခင္းေစလႊတ္၍ အမႈလုပ္ေသာသူတို႔ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းငွါ စီရင္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္က်န္းမာပါေစေသာဟု ေရး၍ေပးလိုက္သတည္း။

၃၁စစ္သူႀကီးမွာထားသည္အတိုင္း စစ္သူရဲတို႔သည္ ေပါလုကိုယူ၍၊ ညဥ့္အခါ အႏၱိပတရိၿမိဳ႔သို႔ ပို႔လိုက္ ၿပီးမွ၊ ၃၂နက္ျဖန္ေန႔၌ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကို ေပါလုႏွင့္တကြ သြားေစျခင္းငွါလႊတ္လိုက္၍ မိမိတို႔သည္ ရဲတိုက္သို႔ ျပန္ၾက၏။ ၃၃ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ ကဲသရိၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ စစ္သူႀကီး၏စာကုိ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းလက္သို႔ အပ္ေပး၍၊ ေပါလုကိုလည္း ေရွ႔ေတာ္၌သြင္းထားၾက၏။ ၃၄ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ စာကိုဘတ္ၿပီးမွ၊ အဘယ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆိုင္သနည္းဟု ေမး၍ ကိလိကိျပည္သား ျဖစ္သည္ကို ၾကားသိလွ်င္၊ ၃၅သင့္ကိုအမႈလုပ္ေသာသူတို႔သည္ ေရာက္လာေသာအခါ ငါနားေထာင္မည္ဟုဆို၍၊ ေပါလုသည္ ေဟရုဒ္မင္း၏အိမ္ေတာ္၌ အခ်ဳပ္ခံလ်က္ေနေစဟု စီရင္ေလ၏။