တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၂၄)


၁ထိုေနာက္ ငါးရက္လြန္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အာနနိသည္ ေတရတုလုအမည္ရွိေသာ ေရွ႔ေနမွစ၍ လူအႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္တကြ ကဲသရိၿမိဳ႔သို႔သြားၾကသျဖင့္၊ ေပါလု၏အေၾကာင္းကို ၿမိဳ႔ဝန္မင္းထံ၌ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၂ေပါလုကိုေခၚ ၿပီးမွ၊ ေတရတုလုသည္ အျပစ္တင္ေသာစကားကို ေလွ်ာက္ဆိုသည္မွာ၊ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ေဖလဇ္မင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကိုခိုလႈံ၍ အလြန္ၿငိမ္သက္စြာေနရသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ၾကည့္ရႈ ျပဳစုေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ဤလူမ်ိဳးသည္ ခံရပါသည္ျဖစ္၍၊ ၃အရပ္ရပ္တို႔၌ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အလြန္သိတတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ခံရပါ၏။ ၄အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ၾကာျမင့္စြာ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ လႊတ္ျခင္းငွါ၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ေသာစကားကို ေျဖးညွင္းေသာ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ နားေထာင္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း အသနားေတာ္ခံပါ၏။ ၅နာဇရက္ဘာသာဝင္သူတို႔တြင္ အႀကီးလုပ္၍ အရပ္ရပ္တို႔၌ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ကို ထေစျခင္းငွါ ႏႈိးေဆာ္ေသာဤလူဆိုးကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေတြ႔ၾကပါၿပီ။ ၆သူသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ျခင္းငွါျပဳပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ကိုဘမ္းဆီး၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ တရားအတိုင္းစီရင္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾကသည္တြင္၊ ၇စစ္သူႀကီးလုသိသည္ စစ္သူရဲမ်ားႏွင့္လာ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ လက္မွႏႈတ္ၿပီးလွ်င္၊ ၈အမႈလုပ္ေသာ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔သြားေစမည္အေၾကာင္း စီရင္ပါ၏။ ဤသူကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စစ္ေတာ္မူလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္တင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ေတာ္ မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ၉ယုဒလူတို႔ကလည္း၊ ဤစကားမွန္ပါသည္ဟု ဝန္ခံၾက၏။

၁ဝၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အမွတ္ေပး၍၊ ေပါလုသည္ ေလွ်ာက္ရေသာအခြင့္ကိုရလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူ မ်ိဳးကို တာရွည္စြာအုပ္စိုးေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိ၍၊ သာယာေသာစိတ္ႏွင့္ကိုယ္အျပစ္ေျဖရာစကားကို ေလွ်ာက္ဝံ့ပါ၏။ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔တက္သြား၍၊ ယခုတဆယ္ႏွစ္ရက္သာ ရွိသည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁၂ဗိမာန္ေတာ္၌ တစံုတေယာက္ေသာသူႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ေဆြးေႏႊးျငင္းခုံု သည္ကို သူတို႔မေတြ႔ၾကပါ။ တရားစရပ္တို႔၌၄င္း၊ ၿမိဳ႔ထဲ၌၄င္း၊ လူမ်ားကိုမၿငိမ္မသက္ေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္ႏႈိးေစာ္ သည္ကို သူတို႔မေတြ႔ၾကပါ။ ၁၃ယခုတြင္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အျပစ္တင္ေသာအမႈ၌ သက္ေသမျပႏိုင္ၾကပါ။ ၁၄သို႔ေသာ္လည္း ဒိဌိအယူဟူ၍ သူတို႔ေခၚတတ္ေသာ ဘာသာအတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္သည္ မိစဥ္ဘဆက္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္သည္ဟု ေရွ႔ေတာ္၌ အကြၽႏ္ုပ္ဝန္ခံပါ၏။ ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိက်မ္းတို႔၌ စီရင္ေရး ထားသမွ်တုိ႔ကို အကြၽႏု္ပ္ယံုပါ၏။ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၊ သူတို႔ေျမာ္လင့္သည္နည္းတူ၊ အကြၽႏု္ပ္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ေျမာ္လင့္ပါ၏။ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားၿပီ၊ သူတို႔ကိုျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ အစဥ္ကင္းလႊတ္မည္ အေၾကာင္း အကြၽႏု္ပ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုပ္ပါ၏။

၁၇ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလြန္ေသာအခါ၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အား စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္းအမႈ၊ ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္သကၠာျခင္းအမႈႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ေရာက္လာသည္တြင္၊ ၁၈ဗိမာန္ေတာ္၌ လူအစုအေဝးမရွိ၊ ရုန္းရင္းခတ္မွ်မျပဳဘဲ၊  စင္ၾကယ္ျခင္းကိုျပဳလ်က္ ရွိသည္ကို၊ အာရွိျပည္က လာေသာယုဒလူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ေတြ႔ၾကပါ၏။ ၁၉ထုိသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္၌ အျပစ္တင္စရာရွိလွ်င္၊ အထံေတာ္သို႔ကိုယ္တုိင္လာ၍ အျပစ္တင္အပ္ပါ၏။ ၂ဝသို႔မဟုတ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ ေရွ႔မွာ ရွိေသာအခါ၊ ေသေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ ၂၁အကြၽႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔ေရွ႔၌ ယေန႔စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းကို ခံရ၏ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေသာစကားသံ တခြန္းကိုထားလွ်င္၊ အကြၽႏု္ုပ္၌ အဘယ္အျပစ္ကို ေတြ႔ၾကသည္ကို ယခုရွိေသာ ဤသူတို႔သည္ ေျပာၾကပါေစ ဟု ေပါလု ေလွ်ာက္၏။

၂၂ေဖလဇ္မင္းကလည္း၊ စစ္သူႀကီးလုသိေရာက္လာေသာအခါ၊ သင္တို႔အမႈကို ငါစစ္ဦးမည္ဟု ထုိဘာသာကိုသာ၍ နားလည္ေသာသူျဖစ္လ်က္၊ မစီရင္ဘဲသူတို႔ကို လႊတ္လုိက္၏။ ၂၃ေပါလုကိုအက်ဥ္းမထားဘဲ ေစာင့္၍ေနေစ။ သူ၏အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ သူ႔ထံသို႔လာ၍ လုပ္ေကြၽးၾကေစဟု တပ္မွဴးကိုမွာထား၏။

၂၄ထိုေနာက္မ်ားမၾကာ၊ ေဖလဇ္မင္းသည္ ယုဒအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မိမိခင္ပြန္း ျဒဳသိေလႏွင့္ တကြလာၿပီးလွ်င္၊ ေပါလုကိုေခၚ၍ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ စကားကိုနားေထာင္ေလ၏။ ၂၅ေပါလုသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းတရားကို၄င္း၊ ေနာင္ျဖစ္လတံ့ေသာ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းကို၄င္း ေဟာေျပာလွ်င္၊ ေဖလဇ္မင္းသည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၍၊ ယခုသြားဦးေလာ့။ ေနာက္မွ အဆင္သင့္ ေသာအခါ ငါေခၚ ဦးမည္ဟု ဆို၏။ ၂၆ေပါလုသည္ မိမိလႊတ္ရေအာင္ ေငြေပးမည္ဟု ထုိမင္းသည္ ထင္မွတ္လွ်က္၊ မၾကာမၾကာ ေပါလုကိုေခၚ၍ သူႏွင့္စကားေျပာေလ၏။ ၂၇ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ ေပါကိေဖတၱဳသည္ ေဖလဇ္မင္း ၏အရာကိုရသျဖင့္၊ ေဖလဇ္မင္းသည္ ယုဒလူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳလိုေသာစိတ္ႏွင့္ ေပါလုကိုအက်ဥ္းထားရစ္ ေစ၏။