တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၂၅)


၁ေဖတၱဳမင္းသည္ ထိုျပည္သို႔ေရာက္၍ သံုးရက္ရွိေသာအခါ၊ ကဲသရိၿမိဳ႔မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ တက္သြား၏။ ၂ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းမွစ၍ ယုဒလူအႀကီးအကဲတို႔သည္၊ ၃ေပါလုကိုသတ္ျခင္းငွါ လမ္းနား၌ ေခ်ာင္း၍ ေနမည္ဟု အႀကံရွိသည္ႏွင့္ ေပါလု၏အေၾကာင္းကို ၾကားေလွ်ာက္ေတာင္းပန္၍၊ သူကိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း အသနားေတာ္ခံၾက၏။ ၄ေဖတၱဳမင္းကလည္း၊ ေပါလုသည္ ကဲသရိၿမိဳ႔၌ အခ်ဳပ္ ခံလ်က္ေနရ၏။ ထိုၿမိဳ႔သို႔မ်ားမၾကာ ငါ့ကိုယ္တိုင္သြားမည္။ ၅သင္တို႔သည္ တတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ ငါႏွင့္ အတူလိုက္၍၊ ထိုသူ၌အျပစ္ရွိလွ်င္ အျပစ္တင္ၾကေစဟု ေျပာဆို၏။ ၆ထိုေနာက္ ဆယ္ရက္ေလာက္ေနၿပီးမွ ကဲသရိၿမိဳ႔သို႔သြား၍၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ တရားလႅင္ေပၚမွာထိုင္လ်က္၊ ေပါလုကို ေခၚေခ်ဟုအမိန္႔ရွိ၏။

၇ေပါလုေရာက္ေသာအခါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွလာေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ဝန္းရံလ်က္၊ သက္ေသမျပႏိုင္ဘဲ ေလးစြာေသာအျပစ္မ်ားတို႔ကို ေပါလုအေပၚ၌ တင္ၾက၏။ ၈ေပါလုကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ယုဒတရားကို မျပစ္မွားပါ။ ဗိမာန္ေတာ္ကိုမျပစ္မွားပါ။ ကဲသာဘုရင္ကို မျပစ္မွားပါဟူ၍ အျပစ္ေျဖရာစကားကို ေျပာေလ၏။ ၉သို႔ေသာ္လည္း ေဖတၱဳမင္းက၊ သင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍၊ ငါ့ေရွ႔မွာဤအမႈစီရင္ျခင္းကို ခံမည္ေလာဟု ယုဒလူတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳလိုေသာစိတ္ရွိလ်က္ ေပါလုအားေမး၏။ ၁ဝေပါလုကလည္း၊ ကဲသာဘုရင္၏ တရား ပလႅင္ေရွ႔မွာ အကြၽႏ္ုပ္ရပ္လိုပါ၏။ ထိုပလႅင္ေရွ႔မွာ အကြၽႏ္ုပ္အမႈကို စီရင္အပ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အမွန္သိ ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ယုဒလူတို႔ကို အလွ်င္းမျပစ္မွားပါ။ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္ျပစ္မွား၍ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ကို ျပဳမိသည္မွန္လွ်င္၊ ေသေဘးကိုအကြၽႏ္ုပ္မေရွာင္ပါ။ ထိုသူတို႔တင္ေသာ အျပစ္တစံုတခုမွ် မမွန္လွ်င္ သူတို႔လက္ သို႔ အကြၽႏ္ုပ္ကို အဘယ္သူမွ်မစြန္႔မအပ္ရပါ။ ကဲသာဘုရင္၏ အယူေတာ္ကိုခံပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁၂ထိုအခါ ေဖတၱဳမင္းသည္ တိုင္ပင္ဘက္တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ ကဲသာဘုရင္၏အယူကို ခံပါမည္ဟု ဆိုသေလာ။ ကဲသာဘုရင္ထံေတာ္ သို႔ သြားရမည္ဟုဆို၏။

၁၃ထိုေနာက္ မ်ားမၾကာ၊ အျဂိပၸမင္းႀကီးသည္ မိမိခင္ပြန္း ေဗရနိတ္ႏွင့္တကြ ေဖတၱဳမင္းကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္းငွါ ကဲသိရိၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာ၏။ ၁၄အင္တန္ကာလေနၿပီးမွ ေဖတၱဳမင္းသည္ ေပါလု၏အေၾကာင္းကို မင္းႀကီးအား ၾကားေျပာသည္မွာ၊ ေဖလဇ္မင္းသည္ အက်ဥ္းထားရစ္ေစေသာ လူတေယာက္ရွိ၏။ ၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အကြၽႏ္ုပ္ရွိ ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတို႔ႏွင့္ ယုဒအမိ်ဳးအႀကီးအကဲတို႔သည္၊ ထိုသူ၏အေၾကာင္းကို ၾကားေလွ်ာက္၍ အျပစ္အေလ်ာက္စီရင္ပါဟု ေတာင္းပန္ၾကလွ်င္၊ ၁၆ကြၽႏ္ုပ္ကလည္း၊ အျပစ္တင္ျခင္းကိုခံေသာသူသည္ အျပစ္တင္ေသာသူတို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔၍၊ မိမိ၌တင္ေသာအျပစ္ကို ေျဖရေသာအခြင့္မရွိမီ၊ အဘယ္သူကိုမွ် အေသခံေစျခင္းငွါ မစြန္႔မအပ္ရဟု ေရာမထံုးစံရွိေၾကာင္းကို ေျပာဆို၏။ ၁၇ထိုသူတို႔သည္ ဤၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာ ေသာအခါ၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ မဆိုင္မလင့္ဘဲ နက္ျဖန္ေန႔၌ တရားပလႅင္ေပၚမွာထိုင္၍ ထိုသူကိုေခၚေစ၏။ ၁၈သူ႔ကို အမႈလုပ္ေသာသူတို႔သည္ လာၾကလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္ထက္က ထင္မွတ္ေသာအျပစ္ တစံုတခုကိုမွ် မတင္ဘဲလ်က္၊ မိမိဘာသာႏွင့္၄င္း၊ ေယရုအမည္ရွိေသာ၊ ၁၉ေသၿပီးေသာသူတေယာက္ႏွင့္၄င္း ယွဥ္ေသာပုစၥာအေမးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျပစ္တင္ၾက၏။ ထိုေယရႈသည္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေပါလုဆိုတတ္၏။ ၂ဝထိုပုစၥာ အေမးကို အကြၽႏ္ုပ္သည္မကြၽမ္းေသာေၾကာင့္၊ ေပါလုအားလည္း၊ သင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ဤအမႈ စီရင္ျခင္းကို ခံမည္ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၂၁ေပါလုသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာဘုရင္၏အယူေတာ္ကို ခံလို၍ မိမိကိုခ်ဳပ္ထားေစျခင္းငွါ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကို ကဲသာဘုရင္ထံေတာ္သို႔ မေစလႊတ္မည္တိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စီရင္သည္ဟု ေဖတၱဳမင္းသည္ ေျပာဆို၏။ ၂၂အျဂိပၸမင္းကလည္း၊ ထိုသူ၏စကားကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္တိုင္နားေထာင္ခ်င္ဘြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေဖတၱဳမင္းက၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ သူ၏စကားကို နားေထာင္ပါေလာ့ဟု ဆို၏။

၂၃နက္ျဖန္ေန႔၌ အၿဂိပၸမင္းႏွင့္ ေဗရနိတ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာဂုဏ္အသေရကိုေဆာင္လ်က္ စစ္သူ ႀကီးတို႔မွစ၍ ထိုၿမိဳ႔၌ ထင္ရွားေသာသူမ်ားတို႔ႏွင့္တကြ အိမ္ေတာ္ဦးသို႔ဝင္ၾကလွ်င္ ေဖတၱဳမင္းသည္ ေပါလုကို ေဆာင္ခဲ့ေစ၏။ ၂၄ေဖတၱဳမင္းကလည္း၊ အၿဂိပၸမင္းႀကီးမွစ၍ ယခုရွိေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ဤသူကိုၾကည့္ၾကပါေလာ့။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ ဤၿမိဳ႔၌၄င္း၊ ယုဒလူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ဤသူ၏အေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္အားေလွ်ာက္၍၊ သူသည္ ခဏမွ်အသက္မရွင္ထိုက္ပါဟု ဟစ္ၾက၏။ ၂၅သူသည္ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ မျပဳေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္သိျမင္၍၄င္း၊ သူသည္ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ဘုရင္၏အယူေတာ္ကို ခံပါမည္ဟုဆို၍၄င္း၊ သူ႔ကိုအထံ ေတာ္သို႔ေစလႊတ္ျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စီရင္၏။ ၂၆သူ၏အေၾကာင္းကို ေရးထား၍၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ ေပးလိုက္စရာဘို႔၊ ေသခ်ာေသာအေၾကာင္း တစံုတခုမွ် ကြၽႏ္ုပ္၌မရွိ။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သူ႔ကိုစစ္ေၾကာၿပီးမွ အကြၽႏ္ုပ္ေရး၍ ေပးလိုက္စရာ အေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ေရွ႔၌၄င္း။ အၿဂိပၸမင္းႀကီး၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ ေတာ္ေရွ႔၌၄င္း၊ သူ႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ထုတ္၍ျပ၏။ ၂၇အေၾကာင္းမူကား အက်ဥ္းခံေသာသူကို အျပစ္မျပဘဲ ေစလႊတ္ေသာ္ မေလ်ာ္မသင့္ျဖစ္ မည္ထင္ပါသည္ဟု ဆို၏။