တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၂)


၁ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း စည္းေဝး၍ေနၾက၏။ ၂ထိုအခါ ေလျပင္းမုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာအသံသည္ တခဏျခင္းတြင္ေကာင္းကင္မွလာ၍၊ ထိုသူတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္ကို ျဖည့္ေလ၏။ ၃ထိုခဏျခင္းတြင္ ကြဲျပားေသာလွ်ာတို႔သည္ မီးလွ်ာကဲ့သို႔ထင္ရွား၍၊ ထိုသူအသီးသီးတို႔ အေပၚ၌ တည္ေနၾက၏။ ၄ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၍၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မည္သည္အတိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာၾက၏။

၅ထိုကာလအခါ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ရွိေလသမွ်ေသာလူမ်ိဳးထဲက တရားကိုရိုေသေသာ ယုဒလူ တို႔သည္ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔၌ တည္းေနၾကသတည္း။ ၆ထိုအသံကိုၾကားရေသာအခါ၊ လူမ်ားတို႔သည္ စုေဝးလာ ၾကလွ်င္၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ တမန္ေတာ္တို႔ ေဟာေျပာသည္ကို ၾကားရ၍မႈိင္ေတြလ်က္ ရွိေနၾက၏။ ၇ထိုလူအေပါင္းတို႔သည္ အ့ံၾသမိန္းေမာေတြေဝလ်က္ရွိ၍၊ ယခုေဟာေျပာ ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဂါလိလဲလူျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၈သို႔ဟုတ္လွ်င္ ငါတို႔သည္ အသီးသီးေမြးဘြား ရာဌာန၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ၾကားရသည္ကား အဘယ္သို႔နည္း။ ၉ပါသိျပည္မွစ၍ ေမဒိျပည္၊ ဧလံျပည္၊ ေမေသာေပါတာမိျပည္၊ ယုဒျပည္၊ ကပၸေဒါကိျပည္၊ ပုႏၱဳျပည္၊ အာရွိျပည္၊ ၁ဝျဖဴဂိျပည္၊ ပမ္ဖုလိျပည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ ၌ေနေသာသူ၊ ကုေရေနၿမိဳ႔ႏွင့္စပ္ေသာ လိဗုေက်းလက္၌ေနေသာသူ၊ ေရာမၿမိဳ႔မွလာေသာ ဧည့္သည္မ်ား၊ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ၊ ၁၁ကေရေတျပည္သား၊ အရပ္ျပည္သား၊ အသီးသီးျဖစ္ၾကေသာ ငါတို႔အား ဤသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ငါတို႔အမ်ိဳးဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာၾကသည္ကို ၾကားရပါသည္တကားဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾက၏။ ၁၂ထိုလူအေပါင္းတို႔သည္ မိန္းေမာေတြးေတာေသာ စိတ္ရွိသည္ႏွင့္၊ ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႔ေသာအမႈအရာျဖစ္သနည္းဟု တေယာက္ကိုတေယာက္ ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၃လူအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ဤသူတို႔သည္ ခ်ိဳေသာစပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္ဝသည္ဟု ကဲ့ရဲ႔ေျပာဆိုၾက၏။

၁၄ထိုအခါ တက်ိပ္တပါးေသာ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ေပတရုသည္ ထလွ်က္၊ ထိုသူတို႔ကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ေဟာေျပာသည္ကား၊ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔သားႏွင့္ ယုဒလူအေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဤအရာ ကိုသိမွတ္၍ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့နာခံၾကေလာ့။ ၁၅ယခုအခ်ိန္ကား နံနက္တခ်က္တီးအခ်ိန္သာရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ထင္သည္အတိုင္ ဤသူတို႔သည္ ယစ္မူးၾကသည္မဟုတ္။ ၁၆ဤအရာကား ပေရာဖက္ ေယာလ ေဟာဘူးေသာအရာျဖစ္သတည္း။ ၁၇ေဟာဘူးေသာအခ်က္ကား၊ ေနာင္ကာလ၌ လူမ်ိဳးတကာတို႔အေပၚသို႔ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါသြန္းေလာင္းမည္။ သင္တို႔၏သားသမီးတို႔သည္ ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာရၾက လိမ့္မည္။ အသက္ငယ္ေသာသူတို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုတို႔ကို ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။ အသက္ႀကီးေသာသူတို႔ သည္လည္း နိမိတ္အိပ္မက္တို႔ကို ျမင္မက္ၾကရလိမ့္မည္။ ၁၈ထိုကာလ၌လည္း ငါ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ေယာက္်ားမိိန္းမတို႔အေပၚသို႔ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုငါသြန္းေလာင္း၍၊ သူတို႔သည္ ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ အံ့ဘြယ္ေသာအရာတို႔ကို၄င္း၊ ေအာက္အရပ္ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေသြး၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးတည္းဟူေသာ ပုပၸနိမိတ္တို႔ကို၄င္း ငါျပမည္။ ၂ဝထာဝရဘုရား၏ ထူးျမတ္ေသာ ေန႔ႀကီးမတိုင္မီွ၊ ေနသည္ ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္လိမ့္မည္။ လသည္လည္း ေသြးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၁ထိုအခါ ထာဝရ ဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့ဟု ဘုရားဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိ၏။

၂၂ဣသေရလလူတို႔၊ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သိၾကသည္အတုိင္း နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈသည္ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုး၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို သင္တို႔တြင္ျပဳရေသာအခြင့္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ သက္ေသကို ရေသာသူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ျပဌာန္းေတာ္မူေသာ အလိုေတာ္ အားျဖင့္၄င္း၊ အနာဂတံသ ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေသာ ထိုေယရႈကို သင္တို႔သည္ ဘမ္းဆီး၍ မတရားေသာသူတို႔လက္ျဖင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ရိုက္၍ကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။ ၂၄ထိုသူကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္ အစဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္၍မျဖစ္ႏုိင္သည္ႏွင့္၊ ထုိေဝဒနာကိုဘုရားသခင္သည္ ခြၽတ္ပယ္၍ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၂၅ထုိသူကိုအေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဒါဝိဒ္မင္းက၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားကို အစဥ္အျပတ္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါ့လက်္ာဘက္၌ တည္ရွိေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ ငါသည္လႈရွားျခင္းမရွိရ။ ၂၆ထုိေၾကာင့္ငါ့ စိတ္ႏွလံုးသည္သာယာျခင္း၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္လည္းရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ ထုိမွတပါးငါ့အသားသည္ေျမာ္လင့္လ်က္ က်ိန္းဝပ္လိမ့္မည္။ ၂၇အေၾကာင္း မူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကိုမရဏာႏုိင္ငံ၌ ပစ္ထားေတာ္မမူ။ ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ သူအားလည္း ပုပ္စပ္ျခင္းကို ရွိေစေတာ္မမူဘဲလ်က္၊ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပၫ¸န္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂၈မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို ဖူးျမင္ရေသာအားျဖင့္ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မ္ဟု ဒါဝိဒ္ဆိုသတည္း။

၂၉ညီအစ္ကိုတို႔၊ အမ်ဳိး၏ အဘျဖစ္ေသာဒါဝိဒ္၏ အေၾကာင္းကိုငါသည္သင္တုိ႔အားအတည့္အလင္း ေျပာပါရေစ။ ထုိဒါဝိဒ္သည္ေသ၍ သၿဂႋဳဟ္ေသာတြင္းသည္ ယခုတုိင္ေအာင္ငါတို႔၌ရွိ၏။ ၃ဝထုိသူသည္မိမိိအမ်ဳိးအႏႊယ္ ထဲကလူဇာတိအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုဘုရားသခင္ထေျမာက္ေစ၍ မိမိပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ဓိဌာန္ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္ကို ပေရာဖက္ဥာဏ္အားျဖင့္သိ၍၊ ၃၁ခရစ္ေတာ္၏ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ရည္မွတ္လ်က္၊ ထုိခရစ္ေတာ္၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏိုင္ငံ၌ပစ္ထားေတာ္မမူ။ အသားသည္လည္းပုပ္စပ္ျခင္းသို႔မေရာက္ဟု အနာဂတံသဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေလ၏။ ၃၂ထုိေယရႈကိုဘုရားသခင္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ၃၃ထုိသုိ႔ဘုရားသခင္သည္ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိသခင္သည္ဂတိေတာ္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခမည္းေတာ္ထံ၌ ခံၿပီျဖစ္၍သင္တို႔သိျမင္ၾကားရေသာ အရာကိုၫြန္း ေလာင္းေတာ္မူ၏။ ၃၄ဒါဝိဒ္သည္ ေကာင္းကင္သို႔မတက္ေသး၊ ၃၅သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏ရန္သူတို႔ကို သင္၏ေျခတင္ရာငါ မခ်မထားမွီတိုင္ေအာင္ ငါ့လက္်ာဘက္၌ထိုင္ေနေလာ့ဟု ငါ့သခင္အားမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ဒါဝိဒ္စကားရွိ၏။ ၃၆ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ေသာ ေယရႈကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အရာ၌၄င္း၊ အစိုးရေသာအရွင္အရာ၌၄င္း ခန္႔ထားေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ အတပ္အမွန္သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု ေပတရုေဟာေလ၏။

၃၇ထိုသူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေပတရုမွစ၍ အျခားေသာတမန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾက၏။ ၃၈ေပတရုကလည္း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၃၉အေၾကာင္းမူကား၊ ဂတိေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ သင္တို႔၏သားသမီး တို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေဝးေသာသူတို႔တြင္ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေခၚေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္၄င္း ဆိုင္သည္ဟု ေဟာ၏။ ၄ဝထိုမွတပါး သေဘာမေျဖာင့္ေသာ ဤအမ်ိဳးမွ ကယ္တယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့ဟူ၍ အထူးထူး အျပားျပားေသာ စကားႏွင့္သက္ေသခံ၍ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ေလ၏။

၄၁ထိုစကားကို အသင့္ႏွလံုးသြင္းမိေသာသူတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံ၍၊ ထိုေန႔၌ အေရအတြက္အားျဖင့္ သံုးေထာင္မွ်ေလာက္ေသာ သူတို႔သည္ဝင္ၾက၏။ ၄၂ထိုသူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးမၾသဝါဒကို ခံျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းဖြဲ႔ျခင္း၊ မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္း၊ ပဌနာျပဳျခင္းတို႔ကို အၿမဲေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏၊ ၄၃လူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ တမန္ေတာ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာနိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳၾက၏။ ၄၄ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တစုတေဝးတည္းေနသျဖင့္၊ မိမိတို႔၌ရွိသမွ်ကို ဆက္ဆံ၍ သံုးေဆာင္ၾက၏။ ၄၅မိမိတို႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းၿပီးလွ်င္၊ လူမ်ားဆင္းရဲသည္အတိုင္း အသီးသီးတို႔အား ေဝငွျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၄၆ထိုသူတို႔သည္လည္း ဗိမာန္ေတာ္၌ ေန႔တိုင္းအစဥ္တညီအညြတ္တည္းေန၍၊ ကိုယ္အိမ္၌မုန္႔ကို ဖဲ့လ်က္ ၾကည္ျဖဴရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ၾက၏။ ၄၇ဘုရားသခင္ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္း၍ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္းအခြင့္ကို ရၾက၏။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔ကိုလည္း ေန႔စဥ္မျပတ္ သခင္ဘုရားသည္ သင္းဝင္ေစေတာ္မူ၏။