တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၃)


၁ထိုအခါ ပဌနာျပဳရေသာ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္၌ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္ၾက သည္ရွိေသာ္၊ ၂အမိဝမ္းတြင္းကပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူတေယာက္ကို သူတပါးတို႔သည္ ထမ္းလ်က္လာၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔မွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ၊ တင့္တယ္အမည္ရွိေသာ တံခါးနားမွာ ထိုသူကိုထား ေလ့ရွိ၏။ ၃ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္မည္လာၾကသည္ကို ထိုသူသည္ျမင္လွ်င္ စြန္႔ႀကဲ ပါဟုေတာင္းေလ၏။ ၄ထိုအခါ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ထိုသူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ငါတို႔အားေမွ်ာ္ၾကည့္ ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ ၅ထိုသူသည္ တစံုတခုကိုရမည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ေန၏။ ၆ေပတရုကလည္း၊ ငါ၌ေရႊေငြမရွိ၊ ရွိသည္အရာကိုသင့္အားေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့ဟုဆိုလ်က္၊ ၇သူ၏လက္်ာလက္ကို ကိုင္ဆြဲခ်ီၾကြေလေသာခဏခ်င္းတြင္၊ ေျခႏွစ္ ဘက္ဖမ်က္စိတို႔သည္ စြမ္းအားကိုရသျဖင့္၊ ၈ရုတ္တရက္ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးလွ်င္ လွမ္းသြားေလ၏။ သြားလ်က္၊ ခုန္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေလ၏။ ၉ထိုသို႔လွမ္းသြား၍ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းသည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ျမင္ေသာအခါ၊ ၁ဝထိုသူသည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ တင့္တယ္ တံခါးနားမွာ စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုခံ၍ ထိုင္ေနေသာသူျဖစ္သည္ကို သိၾကေသာေၾကာင့္၊ သူ၌ျဖစ္သည္အမႈကို အံ့ၾသ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ၁၁ထိုသူသည္ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္ကို အမွီျပဳလ်က္ရွိရာအရပ္၊ ေရွာလမုန္ကနားျပင္ အမည္ရွိေသာ ကနားျပင္သို႔ေျပးဝင္ၾက၍ စုေဝးၾက၏။

၁၂ေပတရုသည္ ျမင္လွ်င္၊ ဣသေရလလူတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈကိုအံ့ၾသၾကသနည္း။ ဤသူသည္ လွမ္းသြားႏိုင္ေသာအခြင့္ကို ငါတို႔သည္ ကိုယ္တန္ခိုး၊ ကိုယ္သီလအားျဖင့္ ေပးဘိသကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတို႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈၾကသနည္း။ ၁၃အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။ ထိုသခင္ကို သင္တို႔သည္ ပိလတ္မင္း လက္သို႔ အပ္ႏွံ၍၊ ထိုမင္းသည္ လႊတ္မည္ အႀကံရွိေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ထိုသခင္ကိုျငင္းပယ္ ၾက၏။ ၁၄သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသခင္ကို ျငင္းပယ္၍၊ လူအသက္ကိုသတ္ျခင္းအျပစ္ရွိေသာ သူတေယာက္ကို ရမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္သျဖင့္၊ ၁၅အသက္ ရွင္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာအရွင္ကို ကြပ္မ်က္ၾကၿပီတကား၊ ထိုအရွင္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေသျခင္းမွထ ေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ၁၆ထိုသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမ ေတာ္သည္ သင္တို႔သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုသခင္ေၾကာင့္ရေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤသူ၌ ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ရွိေလၿပီ။

၁၇ယခုလည္း ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔မွစ၍ အစိုးရေသာသူတို႔သည္ မသိဘဲလ်က္ ထိုသို႔ျပဳၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ၁၈ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံရမည္ဟု ပေရာက္ဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ေဟာေျပာ၍၊ ဘုရားသခင္ေဘာ္ျပေတာ္မူႏွင့္ေသာ အမႈကိုထိုသို႔အားျဖင့္ ၿပီးစီးေတာ္မူၿပီ။ ၁၉ထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ခ်မ္းဧေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လာ၍၊ ၂ဝသင္တို႔အဘို႔အလို႔ငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ ေယရႈခရစ္ကို ေစေလႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔အျပစ္မ်ားကို ေျပေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့။ ၂၁ကမၻာဦးမွစ၍ သန္႔ရွင္းေသာပေရာဖက္ဆရာတို႔ႏႈတ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူေသာ ထိုကပ္ကာလ၊ အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ကပ္ကာလ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုခရစ္ေတာ္ကို ခံယူသိမ္းဆည္းရမည္။ ၂၂ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားတို႔ အားလည္း ေမာေရွက၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္တို႔အမ်ိဳးသားအခ်င္းတို႔ထဲ၌ ငါႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တပါးကို သင္တို႔အဘို႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူမည္။ ထိုပေရာဖက္ေဟာေျပာသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို သင္တို႔သည္ နားေထာင္ရၾကမည္။ ၂၃အၾကင္သူသည္ ထိုပေရာဖက္၏စကားကို နားမေထာင္ဘဲေနအံ့၊ ထိုသူ သည္မိမိအမ်ိဳးထဲက ပယ္ျခင္းကိုခံရမည္ဟု ေဟာ၏။ ၂၄ပေရာဖက္ရွေမြလမွစ၍ ေနာက္ေဟာေသာပေရာက္ဖက္ ရွိသမွ်တို႔သည္ ဤသည္ေန႔ရက္ကာလကို ေဟာေျပာျပညႊန္ၾကၿပီ။ ၂၅သင္တို႔သည္ ပေရာဖက္အမ်ိဳးအႏႊယ္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံကို သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္ တရားေတာ္ႏွင့္သင္တို႔သည္ ဆိုင္ၾက၏။ ၂၆သင္တို႔တြင္ မိမိဒုစရိုက္တို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္ဖယ္ရွားေသာသူ ရွိသမွ် တို႔အား ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ေပးေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္ေယရႈကို ထေျမာက္ေစေတာ္ မူၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ေရွးဦးစြာေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေပတရုေဟာေျပာ၏။