တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၆)


၁ထိုကာလ၌ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မ်ားျပားသည္ရွိေသာ္၊ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း လုပ္ေၾကြးေသာအခါ ေဟေလနစ္အမ်ိဳး မုဆိုးမတို႔ကို မလုပ္မေၾကြးဟု ထိုအမ်ိဳးအသားတို႔သည္ ျမည္တမ္း၍ ေဟၿဗဲလူတို႔ကို အျပစ္ တင္ၾက၏။ ၂ထိုအခါ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာတမန္ေတာ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္အေပါင္းတို႔ကို ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ငါတို႔ သည္ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ထား၍ စားပြဲ၌လုပ္ေကြၽးမႈကို မေဆာင္သင့္။ ၃ထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ပညာႏွင့္၄င္းျပည့္စံုလ်က္၊ အသေရရွိေသာ လူခုနစ္ေယာက္တို႔ကို သင္တို႔ တြင္ရွာၾကေလာ့။ ဤအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ထိုသူတို႔ကို ငါတို႔သည္ ခန္႔ထားၾကမည္။ ၄ငါတို႔မူကား ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာျခင္းအမႈတို႔ကို အၿမဲျပဳ၍ေနမည္ဟုဆိုၾက၏။ ၅ထိုစကားကို လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေသာ သေတဖန္မွစ၍ ဖိလိပၸဳ၊ ေျပာေခၚ၊ နိကေနာ္၊ တိမုန္၊ ပါေမန၊ ယုဒဘာသာဝင္ေသာ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔သား နိေကာလတို႔ကို ေရြးေကာက္၍၊ ၆တမန္ေတာ္တို႔ေရွ႔၌ ထားၾက၏။ တမန္ေတာ္တို႔သည္ လည္းဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ထုိသူတုိ႔၏ေခါင္းေပၚ၌ လက္ကိုတင္ၾက၏။

၇ဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္သည္ တိုးပြားသျဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အလြန္ ပြားမ်ား၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို နားေထာင္ၾက၏။ ၈သေတဖန္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုသျဖင့္ ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို လူမ်ားေရွ႔မွာျပဳေလ၏။ ၉ထိုအခါ လိေဗရတိန္အေပါင္းအသင္းဝင္ေသာသူမွစ၍၊ ကုေရေနျပည္သား၊ အာေလဇၿႏၵိ ျပည္သား၊ ကိလိကိျပည္သား၊  အာရွိျပည္သားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ထ၍ သေတဖန္ႏွင့္ျငင္းခုန္ျခင္းကို ျပဳစဥ္တြင္၊ ၁ဝသူေဟာ ေျပာ၍ သံုးစြဲေသာပညာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို မခံမဆီးႏိုင္ၾက။ ၁၁ထိုအခါ ဤသူသည္ ေမာရွည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို၄င္း လြန္က်ဴး၍ ေျပာသည္ကို ငါတို႔ၾကားရပါၿပီဟု သက္သက္ခံမည့္သူတို႔ကို တိတ္ဆိတ္စြာေခၚ၍ ထားၾကၿပီးလွ်င္၊ ၁၂လူမ်ားကို၄င္း၊ အႀကီးအကဲ၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔ကို၄င္း ႏႈိးေဆာ္၍၊ သေတဖန္ထံသို႔လာသျဖင့္ ဘမ္းဆီး၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ပို႔ၾက၏။ ၁၃မမွန္ေသာသက္ေသခံတို႔ကိုေခၚ၍၊ ဤသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ဌာနေတာ္ႏွင့္ ပညတ္တရားေတာ္ကို လြန္က်ဴး၍ အစဥ္မျပတ္ေျပာဆိုလ်က္ေနပါ၏။ ၁၄ထိုနာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈသည္ ဤအရပ္ဌာန ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး၍၊ ငါတို႔အား ေမာေရွအပ္ေပးေသာ ထံုးနည္ဥပေဒသကို ေျပာင္းလဲေစမည္ဟု ဤသူဆိုသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကားရပါၿပီဟု သက္ေသခံၾက၏။ ၁၅လႊတ္ေတာ္၌ထိုင္လ်က္ ရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သေတဖန္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ သူ၏မ်က္ႏွာသည္ ေကာင္းကင္တမန္၏ မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ၾက၏။