တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၈)


၁ထိုအခါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္သည္ ျပင္းစြာေသာညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္ တမန္ ေတာ္တို႔မွတပါး သင္းဝင္သူအေပါင္းတို႔သည္ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္ အရပ္ရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားကြဲျပားၾက၏။ ၂တရားကိုရိုေသေသာသူတို႔သည္ သေတဖန္ကိုသၿဂႋဳဟ္၍ျပင္းစြာေသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၃ေရွာလုသည္ အသင္းေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးေလ၏။ အိမ္မ်ားသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္ ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ကို ဆြဲငင္၍ေထာင္ ထဲ၌ေလွာင္ထား တတ္၏။ ၄ထိုေၾကာင့္ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေသာသူတို႔သည္ လွည့္လည္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾက၏။

၅ဖိလိပၸဳသည္လည္း၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကိုေဟာေလ၏။ ၆လူအစုအေဝးတို႔ သည္ၾကား၍ ဖိလိပၸဳျပဳေသာ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကိုျမင္ေသာအခါ၊ သူ၏စကားကို တညီတညြတ္တည္း နားေထာင္ ၾက၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူမ်ားတို႔၏အထဲမွ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ျပင္းစြာေသာအသံႏွင့္ ေအာဟစ္လ်က္ ထြက္သြားၾက၏။ ကိုယ္မလႈပ္ႏိုင္ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူအမ်ားတို႔သည္လည္း ပကတိ အျဖစ္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၈ထိုၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။

၉ရွိမုန္အမည္ရွိသာသူတေယာက္သည္၊ ထိုၿမိဳ႔၌ နတ္ဝိဇၨာအတတ္ႏွင့္ျပဳျပင္၍၊ ငါသည္ ထူးဆန္းေသာ သူျဖစ္သည္ဟုဆိုလ်က္၊ ရွမာရိအမ်ိဳးသားတို႔ကို မိန္းေမာေတြေဝေစျခင္းငွါျပဳ၏။ ၁ဝလူႀကီးလူငယ္ရွိသမွ် တို႔ကလည္း၊ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ မဟာတန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလ်က္ ထိုသူ၌ဆည္းကပ္ၾက၏။ ၁၁ဆည္းကပ္သည္ အေၾကာင္းကား၊ သူတို႔ကို မိန္းေမာေတြေဝေစျခင္းငွာ ထိုသူသည္ နတ္ဝိဇၨာအတတ္အားျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာျပဳ လ်က္ေန၏။ ၁၂ဖိလိပၸဳသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္၄င္း စပ္ဆိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ၍ ထိုသူတို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာအခါ၊ ေယာက္်ားမိန္းမတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကိုခံၾက၏။ ၁၃ရွိမုန္သည္လည္း ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံၿပီးမွ ဖိလိပၸဳထံ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္ သျဖင့္၊ ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုျမင္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ရွိေလ၏။

၁၄ရွမာရိၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူၾကၿပီဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာတမန္ေတာ္တို႔သည္ သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔ကို ေစလႊတ္ၾက၏။ ၁၅ထိုၿမိဳ႔သူ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သခင္ေယရႈ၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံရံုမွ်သာရွိသျဖင့္၊ ၁၆တစံုတေယာက္ေသာသူအေပၚ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္မမူေသးသည္ျဖစ္၍၊ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေရာက္ၾကလွ်င္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံရမည္အေၾကာင္း ထိုၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္း၍၊ ၁၇ထိုသူတို႔အေပၚ၌ လက္ကို တင္ေသာအားျဖင့္ သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရၾက၏။

၁၈တမန္ေတာ္တို႔လက္ကို တင္ေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္သည္ကို ရွိမုန္ျမင္လွ်င္၊ ေငြကိုယူေဆာင္ခဲ့၍၊ အကြၽႏ္ုပ္၏လက္တင္ျခင္းကို ခံရေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ကိုခံေစမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္အား အခြင့္ေပးပါဟုေတာင္းေသာ္၊ ၂ဝေပတရုက၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ကို ေငြႏွင့္ဝယ္ယူမည္ဟု အႀကံရွိေသာေၾကာင့္၊ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏ေငြသည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါေစ။ ၂၁သင္သည္ ဤအမႈအရာႏွင့္ မဆက္ဆံေသာသူျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိ။ ၂၂ထိုေၾကာင့္ သင္၌ယခုဆိုးညစ္ေသာအမႈကို ေနာင္တရေလာ့။ သင္၏စိတ္ ႏွလံုး၌ႀကံစည္ျခင္းအျပစ္ကို လႊတ္ေကာင္းလႊတ္လိမ့္မည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းပန္ေလာ့။ ၂၃သင္သည္ ခါးစြာေသာသည္းေျခစြဲသည္ျဖစ္၍၊ ဒုစရိုက္အေႏွာင္အဖြဲ႔ႏွင့္မလြတ္ေၾကာင္းကို ငါသိျမင္သည္ဟုဆို၏။ ၂၄ရွိမုန္ ကလည္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာအရာ တစံုတခုမွ် အကြၽႏ္ုပ္အေပၚသို႔ မေရာက္ပါမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားကို အကြၽႏ္ုပ္အဘို႔ အလိုငွါ ဆုေတာင္းေတာ္မူၾကပါဟု ျပန္ေျပ၏။ ၂၅တမန္ေတာ္တို႔သည္ သက္ေသခံ၍ သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာၿပီးမွ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားရာ၊ ရွမာရိရြာမ်ားတို႔၌လည္း ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾက၏။

၂၆တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ဖိလိပၸဳအား၊ သင္ထ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဂါဇၿမိဳ႔သို႔ သြားရာ ေတာလမ္းတြင္ ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔သြားေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ဖိလိပၸဳသည္ ထ၍သြားေလ၏။ ၂၇ထိုအခါ အဲသေယာပိျပည္ကို အစိုးရေသာ မိဘုရားကႏၵက္ထံ၌ ဘုန္းႀကီးေသာအမတ္ျဖစ္၍၊ ဘ႑ာေတာ္ရွိသမွ်ကို အုပ္စိုးရေသာ အဲသေယာပိျပည္သားတေယာက္သည္ ကိုးကြယ္ျခင္းအလိုငွါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍၊ ၂၈ျပန္စဥ္တြင္ မိမိရထားေပၚ၌ ထိုင္လ်က္ ပေရာဖက္ေဟရွယ၏ က်မ္းစာကိုဘတ္ေလ၏။ ၂၉ဝိညာဥ္ေတာ္ကလည္း၊ ထိုရထားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍မွီဝဲေလာ့ဟု ဖိလိပၸဳအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ၃ဝဖိလိပၸဳသည္ ရထားသို႔ ေျပး၍ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏က်မ္းစာ၌ ဘတ္သည္ကိုၾကားလွ်င္၊ ဘတ္ေသာအရာကို နားလည္ပါ၏ေလာဟု ေမးျမန္း၏။ ၃၁ထိုအမတ္ကလည္း၊ သြန္သင္ပဲ့ျပင္ေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔နားလည္ႏိုင္မည္နည္းဟု ဆိုၿပီးမွ မိမိႏွင့္အတူ ဖိလိပၸဳတက္၍ထိုင္ေနပါမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္၏။

၃၂က်မ္းစာ၌ဘတ္ေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ အေသသတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြားေသာသိုးကဲ့သို႔ သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသငယ္သည္ အေမြးညွပ္ေသာသူေရွ႔မွာ မျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲ ေန၏။ ၃၃ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံစဥ္တြင္ သူတပါးတို႔သည္ ထိုသူကိုမတရားသျဖင့္ စီရင္ၾက၏။ ထိုသူ၏အသက္ကုိ ေျမႀကီးက သိမ္းရုပ္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကိုအဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္းဟု က်မ္းစာလာသတည္း။ ၃၄ထိုအမတ္ ကလည္း၊ ပေရာဖက္သည္ အဘယ္သူကိုရည္မွတ္၍ ဤသို႔ဆိုပါသနည္း။ ကိုယ္ကိုတည္းဆိုလိုသေလာ။ သူတပါးကိုယ္တည္း ဆိုလိုသေလာဟု ေတာင္းပန္လ်က္။ ၃၅ဖိလိပၸဳအားေမးျမန္းလွ်င္၊ ဖိလိပၸဳသည္ မိမိႏႈတ္ကို ဖြင့္၍ ထိုက်မ္းစာခ်က္ကို အစြဲျပဳလ်က္၊ ေယရႈ၏အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေလ၏။ ၃၆ထိုသို႔လမ္း၌သြားၾကစဥ္ ေရရွိရာသို႔ေရာက္၍၊ အမတ္ကလည္း ဤအရပ္တြင္ေရရွိပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဗတၱိဇံ မခံေစျခင္းငွါ မည္သည့္အေၾကာင္း ဆီးတားပါသနည္းဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၃၇ဖိလိပၸဳက၊ သင္သည္စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္လွ်င္ ခံရသည္ဟုဆိုေလ၏။ အမတ္ကလည္း၊ ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဝန္ခံ၍၊ ၃၈ရထားကိုရပ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ၿပီးမွ၊ ဖိလိပၸဳသည္ ထိုအမတ္ႏွင္တကြ ေရထဲသို႔ဆင္း၍ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၏။ ၃၉ေရထဲကတက္ၾကလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဖိလိပၸဳကိုေဆာင္ယူေတာ္မူ၍၊ အမတ္သည္ ဖိလိပၸဳကိုေနာက္တဖန္ မေတြ႔မျမင္ရ၊ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျခင္းႏွင့္ မိမိသြားရေသာလမ္းကို သြားေလ၏။ ၄ဝဖိလိပၸဳသည္လည္း အာဇုတ္ၿမိဳ႔၌ေပၚလာ၍၊ ထိုၿမိဳ႔မွ ကဲသရိ ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ရြာအစဥ္အတိုင္းေရွာက္သြား၍ ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာေလ၏။