တိတု အခန္းၾကီး(၁)


၁-၂-၃မုသာႏွင့္ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ေရွးကပ္ကာလမေရာက္မွီ ဂတိထားေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေသာ အရွင္ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ ငါ၌အပ္ထားေသာတရားေဟာျခင္း အခြင့္ အားျဖင့္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္၌၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူေသာအရာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ထာဝရအသက္ကို ေျမာ္လင့္သည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သမၼာတရားကို ဝန္ခံျခင္းအလို ငွါ၄င္း၊ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအလိုငွါ၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္တည္း ဟူေသာ၊ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုသည္၊ ၄ဆက္ဆံေသာယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့သားစစ္ျဖစ္ေသာ တိတုကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္အထံေတာ္  ကေက်းဇူး၊ ကရုဏာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

၅ငါသည္ သင့္ကိုမွာထားခဲ့ႏွင့္သည္အတိုင္း၊ ကေရေတကြၽန္း၌ မစံုလင္သမွ်တို႔ကို ျပင္ဆင္၍၊ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၌ သင္းအုပ္တို႔ကို ခန္႔ထားေစျခင္းငွါ၊ ထိုကြၽန္း၌ သင့္ကိုငါထားခဲ့သတည္း။ ၆အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ၊ မယားတေယာက္တည္း ရွိေသာသူျဖစ္လွ်င္၄င္း၊ သူ၏သားသမီးတို႔သည္ ကာမဂုဏ္၌လြန္က်ဴးသည္ဟု အျပစ္တင္ ျခင္း၊ နားမေထာင္ျခင္းႏွင့္လြတ္၍ ယံုၾကည္လွ်င္၄င္း၊ ထိုသို႔ေသာသူကို ခန္႔ထားအပ္၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ သင္းအုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘ႑ာစိုးကဲ့သို႔၊ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ကိုယ္အလိုသို႔ လိုက္တတ္ေသာသူ၊ စိတ္တိုေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာသူ၊ သူတပါးကို ရိုက္ပုတ္ေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားကို တပ္မက္ေသာသူ မျဖစ္ရဘဲ၊ ၈ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျပဳတတ္ေသာသူ၊ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ အေဆြဖြဲ႔ေသာသူ၊ ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ကာမဂုဏ္ကိုခ်ဳပ္တည္း ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ၉စင္ၾကယ္ေသာၾသဝါဒအားျဖင့္ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ျငင္းခုံေသာသူတို႔၏ စကားကို ေခ်ျခင္းငွါ၄င္း တတ္ႏိုင္ မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္သင္ၿပီးေသာ သစၥာစကားေတာ္ကို အၿမဲစြဲလမ္း ေသာသူျဖစ္ရမည္။

၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ နားမေထာင္ဘဲ အခ်ည္းႏွီးေသာစကားကိုေျပာ၍၊ လွည့္ျဖားတတ္ေသာသူ အမ်ားရွိ ၾက၏။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔တြင္လည္း အထူးသျဖင့္ရွိၾက၏။ ၁၁ထိုသူတို႔၏ႏႈတ္ကို ပိတ္ရမည္။ သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြားကို တပ္မက္လ်က္၊ မေပးအပ္ေသာၾသဝါဒကို ေပး၍၊ တအိမ္ေထာင္လံုးကို ေမွာက္လွန္တတ္ၾက၏။ ၁၂သူတို႔အပါအဝင္၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း ပေရာဖက္ဆရာတေယာက္က၊ ကရက္သားၿမဲ၊ မုသာစြဲလမ္း၊ သားရဲၾကမ္းၾကဳတ္၊ စားၾကဴးတုတ္တုတ္၊ လူယုတ္ေပဟု စပ္ဆိုသတည္း။ ၁၃-၁၄ဤသက္ေသမွန္၏။ ထိုေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ ယုဒဒ႑ာရီစကားကို၄င္း၊ သမၼာတရားကိုစြန္႔ေသာလူတို႔၏ ပညတ္တို႔ကို၄င္း၊ အမႈမထားဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းအမႈ၌ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔ကို က်ပ္တည္းစြာ ဆံုးမျပစ္တင္ေလာ့။ ၁၅စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔အား ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ စင္ၾကယ္လ်က္ရွိၾက၏။ မစင္ၾကယ္၊ မယံုၾကည္ေသာ သူတို႔အား အဘယ္အရာမွ် မစင္ၾကယ္။ သူတို႔၏ႏွလံုးလည္း မစင္ၾကယ္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္လည္း မစင္ၾကယ္။ ၁၆သူတို႔သည္ ဘုရား သခင္ကို သိေယာင္ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၾက၏။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ နားမေထာင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈတခုကိုမွ် ျပဳတတ္ေသာ ဥာဏ္မရွိေသာသူျဖစ္ၾက၏။