တိတု အခန္းၾကီး(၂)


၁သင္တို႔မူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာၾသဝါဒႏွင့္ ထိုက္တန္သမွ်တို႔ကို ေဟာေျပာေလာ့။ ၂အသက္ႀကီးရင့္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ သမၼာသတိရွိေသာသူ၊ တည္ၾကည္ေသာသူ၊ ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၌ စိတ္သန္ေသာသူျဖစ္ရၾကမည္အေၾကာင္း၊ ၃ထိုနည္းတူ၊ အသက္ႀကီးရင့္ေသာမိန္းမတို႔သည္ က်င့္ႀကံ ျပဳမူရာမွာ ဓမၼအမႈႏွင့္ထိုက္တန္ေသာသူ၊ မေခ်ာစားတတ္ေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္၌ မလြန္က်ဴးတတ္ေသာသူ၊ ေကာင္း ေသာအတတ္ကို သင္ေပးတတ္ေသာသူ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္၍၊ ၄ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္စိမ့္ေသာငွါ၊ အသက္ပ်ိဳေသာမိန္းမတို႔သည္ ကိုယ္ခင္ပြန္းကိုခ်စ္ေသာသူ၊ သားသမီးကိုခ်စ္ေသာသူ၊ ၅ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၊ မိမိအိမ္ကိုျပဳစုေသာသူ၊ ေကာင္းမြန္ေသာသူ၊ ခင္ပြန္း၏အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံေသာသူ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အသက္ႀကီးရင့္ေသာမိန္းမတို႔သည္ ဆံုးမေပးရၾကမည္အေၾကာင္း၊ ၆ထိုနည္းတူ၊ အသက္ပ်ိဳေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္လည္း ဣေျႏၵေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ေလာ့။

၇အရာရာ၌ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၏ ပံုသက္ေသကို ကိုယ္တိုင္ျပေလာ့။ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေသာအခါ၊ မိစျၧြာဒိဌိႏွင့္ကင္းျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ၈အျပစ္တင္ဘြယ္မရွိ၊ စင္ၾကယ္ေသာတရားစကားကို ေဟာေျပာျခင္းတို႔ကို ျပဳေလာ့။ သို႔ျဖစ္၍၊ တဘက္၌ေနေသာသူသည္၊ ငါတို႔ကို ကဲ့ရဲ႔စရာအခြင့္မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။

၉အေစခံကြၽန္တို႔သည၊္ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ၾသဝါဒကို အရာရာ၌ တန္ဆာဆင္ ျခင္းငွါ၊ မိမိတို႔သခင္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံ၍၊ ျငင္းခုန္ျခင္းမရွိဘဲ၊ အရာရာ၌ သခင္၏အလိုသို႔ လိုက္မည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ၁ဝတိတ္ဆိတ္စြာခိုးယူျခင္းကိုမျပဳဘဲ၊ ခပ္သိမ္းေသာသစၥာကို ထင္ရွားစြာျပမည္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ေလာ့။

၁၁-၁၂-၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ မဂၤလာရွိေသာေျမာ္လင့္ရာကို၄င္း၊ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ ထင္ရွားေပၚထြန္းျခင္းကို၄င္း၊ ငါတို႔ သည္ေျမာ္လင့္လ်က္၊ ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ေနျခင္း၊ ေလာကီတပ္မက္ျခင္းကို ပယ္ရွားလ်က္၊ ယခုဘဝ၌ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳေနရမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔ကို ဆံုးမသြန္သင္၍၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္တတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္း လ်က္ရွိ၏။ ၁၄ထိုသခင္ ေယရႈခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာဒုစရိုက္မွ ငါတို႔ကိုေရြးႏႈတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး၍၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးကိုမိမိအဘို႔ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စြန္႔ႀကဲေတာ္မူၿပီ။ ၁၅ဤတရားစကား ကိုေဟာေျပာျခင္း၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးမျပစ္တင္ျခင္းတို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာအာဏာႏွင့္တကြ ျပဳေလာ့။ အဘယ္သူမွ် သင့္ကိုမထီမဲ့ျမင္မျပဳေစႏွင့္။