တိတု အခန္းၾကီး(၃)


၁လူတို႔သည္ အထြဋိ္အျမတ္အာဏာစက္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မင္း၏စကားကို နားေထာင္ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပဳ၍ အသင့္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂အဘယ္သူကိုမွ် မကဲ့ရဲ႔၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း ကိုမျပဳ၊ ျဖည္းညွင္းေသာသေဘာရွိ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔၌ အလြန္းႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာ ျပဳေစျခင္းငွါ၄င္း သတိေပးေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္ကငါတို႔သည္ ပညာမဲ့ေသာသူ၊ နားမေထာင္ေသာသူ၊ မွားယြင္း ေသာသူ၊ အထူးထူး အျပားျပားေသာ တပ္မက္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္းအမႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ မနာလိုျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၌ က်င္လည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ အခ်င္းခ်င္းမုန္းေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ၄ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္၏ ေစတနာေတာ္ႏွင့္ လူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ေတာ္သည္ ေပၚထြန္းေသာအခါ၊ ၅ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၆ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေသာ အရွင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔အေပၚသို႔ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကို ၾကြယ္ဝစြာသြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ထာဝရအသက္ကို ေျမာ္လင့္သည္ႏွင့္အညီ အေမြခံျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။

၈ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ တို႔ကို အၿမဲက်င့္အံ့ေသာငွါ သတိျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဤအရာမ်ားကို ႀကိဳးစား၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ထိုအက်င့္တို႔သည္ ေကာင္းသည္သာမက၊ လူတို႔၏အက်ိဳးကို ျပဳစုတတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ၾက၏။ ၉မိုက္မဲေသာ ပုစၥာအေမးတို႔ကို၄င္း၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတို႔ကို၄င္း၊ ပညတ္တရားေၾကာင့္ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ တိုက္လွန္ ျခင္းတို႔ကို၄င္း ေရွာင္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအရာတို႔သည္ အက်ိဳးမရွိ။ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝသင္းခြဲေသာသူကို ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဆံုးမၿပီးမွ ဖယ္ရွားႏွင္ထုတ္ေလာ့။ ၁၁ထိုသို႔ေသာသူသည္ ကိုယ္အျပစ္ ကိုသိလ်က္ပင္ အျပစ္ျပဳ၍ ေမွာက္လွန္ေသာစိတ္ရွိေသာသူ ျဖစ္သတည္း။

၁၂အာေတမေသာ္၄င္း၊ တုခိတ္ေသာ္၄င္း၊ သင့္ဆီသို႔ငါေစလႊတ္ေသာအခါ နိေကာပလိၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ငါ့ထံ သို႔လာျခင္းငွါ ႀကိဳးစားေလာ့။ ေဆာင္းကာလပတ္လံုး ထိုၿမိဳ႔၌ ငါေနမည္ဟုအႀကံရွိ၏။ ၁၃က်မ္းဆရာ ေဇနႏွင့္ အာေပါလု၌ အဘယ္အရာမွ် မလိုေစျခင္းငွါ ႀကိဳးစား၍ လမ္း၌ပို႔ေလာ့။ ၁၄ငါတို႔၏လူမ်ားသည္လည္း အသီးမဲ့ေသာ သူမျဖစ္၊ ကိုယ္သံုးစရာဘို႔ ရွိရမည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို အၿမဲက်င့္အံ့ေသာငွါ သင္ၾကေစ။ ၁၅ငါ့ထံမွာရွိေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္တကြ ငါတို႔ကိုခ်စ္ေသာသူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေလာ့။ သင္တို႔အေပါင္း၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

တိတုၾသဝါဒစာၿပီး၏။