၁တိ အခန္းၾကီး(၂)


၁-၂ငါတို႔သည္ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ ေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျပဳ၍၊ ၿငိမ္ဝပ္ဆိတ္ညံစြာ ေနရ မည္အေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္မွစ၍မင္းအာဏာရွိေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳျခင္း၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေရွ႔ဦးစြာျပဳေစျခင္းငွါ ငါတိုက္တြန္းေသြးေဆာင္၏။ ၃အေၾကာင္းမကား၊ ထုိသုိ႔ေသာအမႈသည္ေကာင္းေသာအမႈျဖစ္၏။ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား သခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈလည္းျဖစ္၏။ ၄လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ၅ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔၏ စပ္ၾကားမွာ၊ လူျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာအာမခံတဦးတည္းရွိ၏။ ၆ထုိအာမခံသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ကာလအခ်ိန္တန္မွ သက္ေသခံျခင္းရွိ၏။ ၇ငါသည္ထုိသက္ေသ ခံေသာသူ အရာ၌၄င္း၊ တမန္ေတာ္ အရာ၌၄င္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ သမၼာတရားကိုတပါးအမ်ဳိးသားတို႔အား ေဟာေျပာေသာဆရာအရာ၌၄င္း ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါဆိုေသာ္၊ မုသာစကားကိုမဆုိ၊ မွန္ေသာစကားကိုဆုိ၏။

၈သို႔ျဖစ္၍၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ေယာက်္ားတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းမရွိဘဲ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္ကိုခ်ီ၍ ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ၉ထုိနည္းတူ၊ မိန္းမတို႔သည္ က်စ္ေသာဆံပင္၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ပုလဲ အဘုိးထုိက္တန္ေသာအဝတ္ႏွင့္ ကိုယ္ကိုမဆင္ဘဲ၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဝတ္ႏွင့္၄င္း၊ ၁ဝဘုရားသခင္အားရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကိုဝန္ခံျပဳစုေသာ မိန္းမဆင္သင့္သည္ အတိုင္း ေကာင္းေသာ အက်င့္ႏွင့္၄င္း၊ ကိုယ္ကိုတန္ဆာဆင္ေစျခင္းငွါငါအလုိရွိ၏။ ၁၁မိန္းမသည္ အုပ္စိုးျခင္းကုိ အစဥ္ဝန္ခံ၍ တိတ္ဆိတ္စြာ သင္ေစ။ ၁၂မိန္းမသည္ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္း၊ ေယာက်္ားကိုအစိုးတရျပဳေစျခင္း အခြင့္ကိုငါမေပး။ သူသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနအပ္၏။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ အာဒံကိုေရွ႔ဦးစြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ေနာက္မွ ဧဝကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၁၄ထုိမွတပါး၊ အာဒံသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကိုမခံ၊ မိန္းမသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကိုခံ၍ လြန္က်ဴး၏။ ၁၅သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဣေျႏၵေစာင့္ျခင္း ႏွင့္တကြ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၌ တည္လွ်င္၊ သားဘြားျခင္းအမႈ၌ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။