၁တိ အခန္းၾကီး(၃)


၁သင္းအုပ္အရာကို ေတာင့္တေသာ သူသည္ ေကာင္းေသာအမႈအရာကို ေတာင့္တသည္ဟူေသာစကား သည္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။ ၂ထုိေၾကာင့္၊ သင္းအုပ္သည္ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ၊ မယားတေယာက္ တည္းရွိေသာသူ၊ သမၼာသတိရွိေသာသူ၊ ဣေျႏၵေစာင့္ေသာသူ၊ ေလ်ာက္ပတ္စြာက်င့္ေသာသူ၊ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳ တတ္ေသာသူ၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးတတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ၃စပ်စ္ရည္ႏွင့္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း၊ သူတပါးကိုရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြါးကို တပ္မက္ျခင္းမရွိ၊ စိတ္ျဖည္းညွင္းေသာသူ၊ ရန္မေတြ႔တတ္ေသာသူ၊ ေငြကိုမတပ္မက္ ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ ၄မိမိအိမ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္စုိး၍ သမၼာသမာဓိရွိသည္ႏွင့္၊ မိမိသားသမီးကို ဆံုးမႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ ၅မိမိအိမ္ကို မအုပ္စုိးတတ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ ၏အသင္းေတာ္ကို အဘယ္သို႔ ျပဳစုလိမ့္မည္နည္း။ ၆မာနႏွင့္ ယစ္မူးလ်က္၊ မာရ္နတ္၏ အျပစ္ ေရာက္မည္ဟု စုိးရိမ္စရာ ရွိ၍၊ ဘာသာဝင္လူ သစ္မျဖစ္ရ။ ၇ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္း၊ မာရ္နတ္ဘမ္းမိျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ျပင္ပလူတို႔တြင္ အသေရရွိေသာသူျဖစ္ရမည္။

၈ထုိနည္းတူ၊ သင္းေထာက္တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ေျပာေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကဴးေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ေသာစီးပြါကိုတပ္မက္ေသာသူမျဖစ္ရၾက။ ၉ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္စင္ၾကယ္ သည္ႏွင့္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ နက္နဲေသာအရာကိုစဲြလမ္းေသာသူျဖစ္ရၾကမည္။ ၁ဝသူတို႔သည္လည္း ေရွ႔မဆြကစံုစမ္းျခင္း ကုိခံၾကေစ။ ေနာက္မွ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင္ ကင္းလြတ္လွ်င္၊ သင္းေထာက္လုပ္ၾကေစ။ ၁၁ထုိနည္းတူ၊ မိန္းမတို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာသူ ျဖစ္ရၾကမည္။ ေခ်ာစားတတ္ေသာသူမဟုတ္။ သမၼာသတၱိရွိ ေသာသူ၊ အရာရာ၌သစၥာရွိေသာ သူျဖစ္ရၾကမည္။ ၁၂သင္းေထာက္သည္ မယားတေယာက္တည္းရွိရမည္။ မိမိသားသမီးႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္းေထာက္အမႈကို ေကာင္းစြာရြက္ေဆာင္ေသာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အဘို႔ ေကာင္းေသာအရာကို၄င္း၊ ေယရႈခရစ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိကို၄င္း အျမတ္ ရၾက၏။

၁၄သင္ရွိရာသို႔ ငါျမန္ျမန္လာမည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိေသာ္လည္း တာရွည္စြာေနလွ်င္၊ ၁၅သင္သည္ ဘုရား သခင္၏အိမ္ေတာ္၌ အဘယ္သို႔က်င့္ႀကံ ျပဳမူရမည္ကို သိေစျခင္းငွါ ဤသို႔ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ထိုအိမ္ေတာ္ကား၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ျဖစ္၏၊ ထိုအသင္းေတာ္ကား၊ သမၼာတရား၏ အမွီတကဲျဖစ္ ၏။ သမၼာတရား၏ တည္ရာလည္းျဖစ္၏။ ၁၆မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း၏ နက္နဲေသာအရာသည္ ႀကီးစြာေသာအရာ ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခံုရန္မရွိ။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ေပၚထြန္းေတာ္မူၿပီ။ ဟုတ္မွန္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ထင္ရွားၿပီ။ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရႈျမင္ရၾကၿပီ။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ သည္ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားရၾကၿပီ။ ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကည္ရၾကၿပီ။ ဘုန္းအသေရႏွင့္တကြ အထက္သို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူၿပီ။