၁တိ အခန္းၾကီး(၄)


၁ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အတည့္အလင္းဗ်ာဒိတ္ ထားေတာ္မူသည္ကား၊ ေနာင္ကာလ၌ ၾသတၱပၸစိတ္တြင္ သံပူႏွင့္ခတ္ျခင္းကို ခံၿပီးလွ်င္၊ မုသာစကားကို ေျပာတတ္ေသာသူတို႔၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္းအားျဖင့္၊ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းကုိစြန္႔ပယ္၍၊ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔၌၄င္း၊ နတ္ဘုရားတို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ၾသဝါဒတို႔၌ ၄င္း မွီဝဲဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈကို မျပဳရဟူ၍၄င္း၊ ယံုၾကည္၍ သမၼာတရားကိုသိေသာသူ တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္တကြ သံုးဘို႔ရာ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အစာမ်ိဳးကို ေရွာင္ရမည္ဟူ၍၄င္း ပညတ္ထားၾကလိမ့္မည္။ ၄ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်သည္ သံုးစရာေကာင္း၏။ ၅ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္ခံယူလွ်င္၊ အဘယ္အရာကိုမွ် မပယ္မေရွာင္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ အားျဖင့္၄င္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ အရာရာတို႔သည္ စင္ၾကယ္လ်က္ရွိၾက၏။

၆ဤစကားမ်ားကို သင္သည္ ညီအစ္ကိုတို႔အား ၾကားေျပာလ်င္၊ ယံုၾကည္ခ်က္စကား၊ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြ ေလ့က်က္ေသာ သမၼာၾသဝါဒစကားႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းကိုခံေသာ ေယရႈခရစ္၏ ဓမၼဆရာေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ၇မိန္းမအို ေျပာတတ္ေသာ တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ ဒ႑ာရီစကားကိုပယ္ရွား၍ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆံုးမေလာ့။ ၈ကိုယ္ကာယကို ဆံုးမျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးကို မေပးတတ္။ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမူကား၊ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာဂတိေတာ္ကို ရသည္ျဖစ္၍၊ ၉အရာရာ၌အက်ိဳးကိုေပး တတ္သည္ ဟူေသာ စကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကားလည္းျဖစ္၏။ ၁ဝထိုေၾကာင့္၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူထေသာ၊ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္မေတာ္မူ၍၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကို အထူးသျဖင့္ကယ္မ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ ငါတို႔သည္ ကိုးစားသည္ႏွင့္အညီ၊ ပင္ပန္းစြာအမႈေဆာင္ရြက္ၾက၏။ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုလည္း ခံရၾက၏။ ၁၁ယခုဆိုခဲ့ၿပီး သည္အတိုင္း ပညတ္ထားျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းကို ျပဳေလာ့။

၁၂သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကို အဘယ္သူမွ်မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကို ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရွိျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ပံုသက္ေသကို ျပေလာ့။ ၁၃ငါမလာမီတိုင္ေအာင္၊ က်မ္းစာကိုဘတ္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းကို ႀကိဳးစား၍ျပဳေလာ့။ ၁၄ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံ၍၊ သင္းအုပ္မ်ားတို႔သည္ လက္တင္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ သင္၌အပ္ေပးေသာ ဆုေက်းဇူးကို မျပဳစုဘဲမေနႏွင့္။ ၁၅သင္၏တိုးပြားျခင္းကို လူအေပါင္းတို႔အား ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို စိတ္စြဲလန္း၍ ႀကိဳးစားအားထုေလာ့။ ၁၆ကိုယ္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ဆံုးမၾသဝါဒကို၄င္း သတိျပဳ၍ အၿမဲတည္ေနေလာ့။ ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္၊ ကိုယ္ကို၄င္း၊ နားေထာင္ေသာသူကို၄င္း ကယ္တင္လိမ့္မည္။