၁တိ အခန္းၾကီး(၅)


၁အသက္ႀကီးေသာသူကို က်ပ္တည္းစြာမဆံုးမႏွင့္။ အဘကဲ့သို႔မွတ္၍ ေတာင္းပန္ေလာ့။ လူပ်ိဳတို႔ကို ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔၄င္း။ ၂အသက္ႀကီးေသာမိန္းမတို႔ကို အမိကဲ့သို႔၄င္း၊ မိန္းမပ်ိဳတို႔ကို အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ အခ်င္း အရာႏွင့္တကြ၊ ႏွမကဲ့သို႔၄င္း မွတ္၍က်င့္ေလာ့။ ၃မုတ္ဆိုးမအမွန္ျဖစ္ေသာ မိန္းမတို႔ကို မစလုပ္ေကြၽးေလာ့။ ၄သားေျမးရွိေသာ မုတ္ဆိုးမျဖစ္လွ်င္၊ ထိုသားေျမးတို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာ ဘုရားဝတ္ကိုရည္မွတ္လ်က္ မိမိအိမ္ကို ျပဳစု၍ မိဘဘိုးဘြား၌ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းငွါ သင္ၾကေစ။ ထိုအမႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ  အမႈျဖစ္၏။ ၅မုတ္ဆိုးမအမွန္ျဖစ္၍ တေယာက္တည္းက်န္ရစ္ေသာ မိန္းမသည္၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစား၍ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳျခင္း၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ တည္ေနတတ္၏။ ၆ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာမုတ္ဆိုးမမူကား အသက္ရွိလ်က္ပင္ အေသျဖစ္၏။ ၇ထိုသူတို႔ကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ဤသို႔ပညတ္ထားေလာ့။ ၈မိမိလူတို႔ကို မျပဳစု၊ ထိုမွ်မက၊ မိမိအိမ္သူ အိမ္သားတို႔ကို မျပဳစုေသာသူမည္သည္ကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္၏။ မယံုၾကည္ဘူးေသာသူထက္ သာ၍ယုတ္မာ၏။

၉မုတ္ဆိုးမသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္မျပည္လွ်င္၊ စာရင္းအင္းမဝင္ေစႏွင့္။ လင္တေယာက္တည္းရွိဘူး ေသာသူ၊ ၁ဝေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္၍ အသေရရွိေသာသူ၊ သူငယ္တို႔ကို ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ေျခကိုေဆးျခင္း၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို လုပ္ေကြၽးျခင္း၊ ေကာင္းေသာအမႈရွိသမွ်တို႔၌ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ျခင္းကို ျပဳဘူးေသာသူျဖစ္လွ်င္၊ စာရင္းအင္းဝင္ေစ။ ၁၁အသက္အရြယ္ႏုပ်ိဳေသာမုတ္ဆိုးမတို႔ကို ပယ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဆံုးမျခင္းကို သည္းမခံ။ အိမ္သင့္ျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ ၁၂အရင္သစၥာ ကိုဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္သင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုမွတပါး တအိမ္မွတအိမ္သို႔ လည္၍ ပ်င္းရိတတ္ၾက၏။ ပ်င္းရိသည္သာမက၊ စကားမ်ား၍မေျပာအပ္ေသာအရာကို ေျပာသျဖင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာအမႈ၌ ေရာေႏွာေသာသူ ျဖစ္တတ္ၾက၏။ ၁၄ထိုေၾကာင့္၊ အသက္အရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ မုတ္ဆိုးမတို႔သည္ အိမ္သင့္ျခင္း၊ သားဘြား ျခင္း၊ အိမ္မႈကို ၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔စရာအခြင့္ကို ရန္သူအားမေပးဘဲေနျခင္း အမႈမ်ားကိုျပဳစုေစျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ယခုပင္အခ်ိဳ႔တို႔သည္ လမ္းလႊဲ၍ စာတန္ေနာက္သို႔ လိုက္သြားၾကၿပီ။ ၁၆ယံုၾကည္ေသာ ေယာက္်ားမိန္းမ၌ မုဆိုးမရွိလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေကြၽးေစ၊ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အမွန္ျဖစ္ေသာ မုတ္ဆိုးမတို႔ကို အသင္းေတာ္ သည္ အေႏွာက္အရွက္မရွိေစဘဲ လုပ္ေကြၽးႏိုုင္လိမ့္မည္။

၁၇ေကာင္းမြန္စြာအုပ္ေသာ အသင္းအုပ္တို႔သည္ အလွဴႏွစ္ဆကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္းအမႈကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာသူတို႔သည္၊ အလွဴႏွစ္ဆကို အထူးသျဖင့္ ခံထိုက္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း မွတ္ရမည္။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ စပါးနင္းနယ္ေသာႏြား၏ ႏႈတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းရ ဟု က်မ္းစာလာ၏။ တခ်က္ကား၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ အခကိုခံထိုက္ေပသည္ဟု လာျပန္၏။ ၁၉သက္ေသခံ ႏွစ္ဦးသံုးဦးမရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္၌ အျပစ္တင္ေသာစကားကို နားမေထာင္ႏွင့္။ ၂ဝၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္ ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ အျပစ္တင္၍ဆံုးမေလာ့။ ၂၁ေရွ႔မဆြက မစီရင္၊ ငဲ့ကြက္ေသာ စိတ္ႏွင့္အလွ်င္းမျပဳဘဲ၊ ဤပညတ္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ငါသည္သင့္ကိုသစၥာေပး၏။

၂၂အဘယ္သူ၏အေပၚ၌ လက္ကိုအလ်င္တေဆာမတင္ႏွင့္။ သူတပါးအျပစ္၌မဆက္ဆံႏွင့္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စင္ၾကယ္ေစေလာ့။ ၂၃သင္၏ရင္ထဲ၌ အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မၾကာမၾကာခံရေသာေရာဂါေၾကာင့္၄င္း၊ ယခုမွစ၍ ေရကိုသာမေသာက္ဘဲ၊ စပ်စ္ရည္အနည္းငယ္ကို သံုးေလာ့။ ၂၄အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ ဒုစရိုက္သည္ ေရွ႔မဆြက ထင္ရွား၍၊ အျပစ္ စီရင္ျခင္းသို႔ အရင္အဦးသြားတတ္၏။ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ ဒုစရိုက္သည္ ေနာက္သို႔ လိုက္တတ္၏။ ၂၅ထိုနည္းတူ၊ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔၏ သုစရိုက္သည္ ထင္ရွားႏွင့္တတ္၏၊ မထင္ရွားေသးေသာ သုစရိုက္ကိုလည္း ဝွက္၍မထားႏိုင္။