၁တိ အခန္းၾကီး(၆)


၁ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္တရားေတာ္သည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အေစခံကြၽန္ မည္သည္ကား၊ မိမိသခင္ကို အလြန္ရိုေသထိုက္ေသာ သူဟူ၍မွတ္ေစ။ ၂သခင္သည္ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လ်င္၊ ညီအစ္ကိုျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထင္ႏွင့္ မခန္႔မညားမျပဳေစႏွင့္။ အေစခံျခင္း၏အက်ိဳးကို ခံရေသာသူသည္ ယံုၾကည္ေသာသူ။ ခ်စ္အပ္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာ၍အေစခံေစ။ ဤသို႔ဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ေလာ့။

၃ျခားနားေသာၾသဝါဒကို သင္ေပး၍၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ စကားတည္းဟူေသာ စင္ၾကယ္ေသာစကား ကို၄င္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ၾသဝါဒကို၄င္း၊ ဝန္မခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ၄မာနႏွင့္ယစ္မူး၍ အလွ်င္းနားမလည္ဘဲ၊ ပုစျၧြာအေမးကိုေဆြးေႏႊး၍ စကားေၾကာင့္သာ ျငင္းခုံေသာအားျဖင့္ စိတ္ေပါ့ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ျငဴစူျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ သူ႔အသေရကိုရႈတ္ခ်ျခင္း၊ မနာလိုေသာႀကံစည္ျခင္း၊ ၅စိတ္ႏွလံုးယိုယြင္း၍ သမၼာတရားျဖင့္ ကင္းေသာသူတို႔၏ အခ်ည္းအႏွီးေဆြးေႏႊးျခင္းျဖစ္တတ္၏။ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သည္စိတ္ထင္ၾက၏။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔သည္ ေရွာင္ေလာ့။ ၆ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ပါလွ်င္၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာအက်ိဳးစီးပြားမွန္၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔ အဘယ္အရာမွ်မပါဘဲ လာသည္ျဖစ္၍ ထြက္သြားလွ်င္လည္း၊ အဘယ္အရာကိုမွ် ယူ၍မသြားႏိုင္ဟု ထင္ရွားလွ်က္ရွိ၏။ ၈သို႔ျဖစ္၍ စားရန္၊ ဝတ္ရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲလွ်က္ေနၾကကုန္အံ့။ ၉ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေငြကိုတပ္မက္ေသာ ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍၊ ပူပန္ျခင္းေဝဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ထုတ္ျခင္းခပ္ေအာင္ ထိုးၾကၿပီ။

၁၁သို႔ျဖစ္၍၊ အုိဘုရားသခင္၏လူ၊ သင္သည္ ထိုအျပစ္မ်ားကို ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သီးခံျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္းတို႔ကို မွီေအာင္လိုက္ေလာ့။ ၁၂ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္၍ ေကာင္းစြာေသာတိုက္လွန္ျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ထာဝရအသက္ကို ကိုင္ယူေလာ့။ ထိုအသက္ ကိုရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍၊  သက္ေသအမ်ားတို႔ေရွ႔၌ ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ခံၿပီ။ ၁၃ငါတို႔ သခင္ေယရႈခရစ္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္၊ သင္သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္၍ အျပစ္တင္ခြင့္ မရွိဘဲလ်က္၊ ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း၊ ၁၄အလံုးစံုတို႔ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ပုႏၱိပိလတ္မင္းထံ ေကာင္းေသာဝန္ခံျခင္းဘက္၌ သက္ေသခံ ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ငါသည္ သင့္ကိုပညတ္ထား၏။ ၁၅-၁၆မရဏာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ အလင္းထဲ၌ ေနေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မျမင္ဘူးရာ၊ မျမင္ႏိုင္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ မဂၤလာရွိေသာ တပါးတည္းေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ဘုရင္တကာတို႔ထက္ဘုရင္၊ သခင္တကာတို႔၏သခင္ သည္၊ ကာလအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ သခင္ေယရႈခရစ္၏ ထင္ရွားေပၚထြန္းျခင္းကို ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထိုဘုရား သခင္သည္ ထာဝရဂုဏ္အသေရ အစြမ္းသတၱိ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ ။

၁၇ဤဘဝ၌ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔သည္ မာန္မာနစိတ္ႏွင့္ကင္းလြတ္၍ မၿမဲေသာစည္းစိမ္ကို မကိုးစားဘဲ ငါတို႔ခံစားဘို႔ရာ အလံုးစံုတို႔ကို ၾကြယ္ဝစြာေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားရမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ၁၈သူတပါးအား ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္၌ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲခ်င္ ေသာေစတနာစိတ္ရွိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံျခင္း၊ ၁၉မွန္ေသာအသက္ကို ဝင္စားလိုေသာငွါ၊ ေနာင္ဘဝ၌ ေကာင္းေသာဘ႑ာကို မိမိတို႔အဘို႔ ဆည္းဖူးျခင္းတို႔ကို ျပဳရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ထားေလာ့။

၂ဝအိုတိေမာေသ၊ သင္၌အပ္ထားေသာအရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ အခ်ည္းႏွီး စကားေျပာျခင္းကို၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ဟူ၍ အလြဲေခၚေဝၚေသာ သိပၸံအတတ္ဆီးတားေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို၄င္း၊ ေရွာင္ေလာ့။ ၂၁ထိုသိပၸံအတတ္ကို လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဝန္ခံျပဳစုေသာအားျဖင့္၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လြဲၾကၿပီ။ သင္၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေလသတည္း။ အာမင္ ။

 

တိေမာေသၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ၿပီး၏။