၁တိ အခန္းၾကီး(၁)


၁ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္၊ ငါတို႔ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္၏ ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ထုိသခင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာငါ ေပါလုသည္၊ ၂ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ငါ့သားစစ္ျဖစ္ေသာ တိေမာေသကိုၾကားလုိက္ပါ၏။ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူး၊ ကရုဏာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

၃-၄ျခားနားေသာ အယူဝါဒသစ္ကုိ မသြန္သင္ၾကႏွင့္ဟူ၍၄င္း၊ ဒ႑ာရီစကားကို နားမေထာင္ၾကႏွင့္ ဟူ၍၄င္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ေသာဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္ကို ျပဳစုသည္ထက္၊ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုျခင္း ကိုသာ၍ ျပဳစုတတ္ေသာ၊ ျပင္ဆင္၍မကုန္ႏိုင္ေသာေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္စာရင္းမ်ားကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္ဟူ၍၄င္း၊ သင္သည္ အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔ကို ပညတ္ထား၍၊ ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ ေနရစ္ေစျခင္းငွါ၊ ငါသည္မာေကေဒါနိျပည္ သို႔သြားေသာအခါ၊ ေတာင္းပန္သည္အတိုင္းေနရစ္ေလာ့။

၅ထုိသို႔ပညတ္ထားျခင္း၏ အခ်ဳပ္အျခာမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္၄င္း၊ ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ စပ္ဆိုင္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သတည္း။ ၆ထုိသုိ႔ေသာ အက်င့္ကို လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အၿမဲမက်င့္၊ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားေျပာျခင္းသို႔လႊဲသြားၾကၿပီ။ ထုိသူတို႔သည္ မိမိတို႔ေျပာေသာအရာကို နားမလည္။ ၇အဘယ္သို႔ေသာတရားဘက္၌ မိမိတို႔ခုိင္မာစြာ ေနသည္ကိုမသိဘဲလ်က္၊ နိႆရည္းဆရာလုပ္ခ်င္ၾကသည္တကား။ ၈-၉-၁ဝပညတ္တရားကို တရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူအဘုိ႔မထား၊၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ေသာသူ၊ နားမေထာင္ေသာသူ၊ ဘုရားကိုမကိုးကြယ္ေသာသူ၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာသူ၊ မသန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ဘုရားတရားကို မရိုမေသျပဳေသာသူ၊ မိဘကိုညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ေယာက်္ားခ်င္းေမထုန္ကိုျပဳေသာသူ၊ လူကိုခိုးသြားေသာသူ၊ မုသာစကား ကိုသံုးေသာသူ၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲက်ိန္ဆိုေသာသူမွစ၍၊ စင္ၾကယ္ေသာၾသဝါဒႏွင့္ ဆန္က်င္ဘက္ျဖစ္သမွ် တုိ႔အဘုိ႔ ပညတ္တရားကုိ ထားသည္ဟုသိမွတ္၍၊ ထုိတရားကို တရားသျဖင့္ သံုးေသာသူ၌ပညတ္တရားသည္ အက်ဳိးကိုေပးတတ္သည္ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ ၁၁ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ မဂၤလာရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ ဘုန္းႀကီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ညီသတည္း။

၁၂ထုိတရားကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္း၏။ ၁၃ငါသည္ကဲ့ရဲ့ေသာသူ၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သူျဖစ္ဘူးေသာ္လည္း၊ သစၥာရွိေသာသူဟု ထုိသခင္သည္မွတ္၍၊ ဓမၼဆရာအရာ၌ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ ငါျပဳေသာအခါ ယံုျခင္းမရွိ၊ အမွန္မသိဘဲျပဳေသာေၾကာင့္၊ ကရုဏာေတာ္ကိုငါခံရၿပီ။ ၁၄ငါတို႔သခင္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္း ေယရႈခရစ္၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တကြအတိုင္းထက္အလြန္ ၾကြယ္ဝၿပီ။ ၁၅ေယရႈခရစ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ ျခင္းငွါ၊ ဤေလာကသို႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ ဟူေသာ စကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကား လည္းျဖစ္၏။ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔တြင္ ငါသည္အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။ ၁၆သို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရ အသက္အလုိငွါ ယံုၾကည္လတံ့ေသာ သူတို႔လိုက္စရာ ပံုသက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊  အႀကီးဆံုးေသာအျပစ္ရွိေသာငါ၌၊ ေယရႈခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာခႏၱီေတာ္ကုိျပေတာ္ မူမည္ အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုသနားေတာ္မူၿပီ။ ၁၇ေလာကဓာတ္တို႔၏ ဘုရင္တည္းဟူေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူထေသာ၊ မ်က္ျမင္မရ၊ အရူပျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊  တဆူတည္းေသာဘုရားသခင္သည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၁၈ငါ့သားတိေမာေသ၊ သင့္ကိုရည္မွတ္၍ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးေသာ အနာဂတၱိစကားကို သင္သည္အမွီျပဳ၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို၄င္း၊ ကိုယ္ကုိကုိယ္သိေသာစိတ္ၾကည္လင္ျခင္းကုိ၄င္း စဲြလမ္း၍ေကာင္းေသာစစ္ကိုတိုက္ေစျခင္းငွါ၊ ထားခဲ့ၿပီးေသာထုိအနာဂတၱိစကားႏွင့္အညီ၊ အထက္ငါဆိုခဲ့ၿပီးေသာပညတ္ထားျခင္းအခြင့္ကို သင္၌ငါအပ္ေပး၏။ ၁၉ထုိယံုၾကည္ျခင္းမွစသည္တို႔ကို အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔သည္ ပယ္ၿပီလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းသေဘၤာပ်က္၍ဆံုးရႈံးၾကၿပီ။ ၂ဝထုိသူတို႔တြင္ဟု ေမနဲႏွင့္ အာေလဇျႏၵဳပါသတည္း။ ထုိသူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ့ေသာစကားကိုၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းငွါ သင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ စာတန္၏ လက္သို႔ငါအပ္လုိက္ခဲ့ၿပီ။