ဖိလိပၸိ အခန္ၾကီး(၁)


၁ေယရႈခရစ္၏ ကြၽန္ျဖစ္ေသာေပါလုႏွင့္တိေမာေသသည္၊ ဖိလိပၸိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ သင္းအုပ္တို႔ႏွင့္ သင္းေထာက္ တို႔မွ စ၍ ေယရႈခရစ္၏ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကိုၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္ကေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၃-၄-၅ငါသည္ဆုေတာင္းပဌနျပဳေသာ အခါခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တို႔ရွိသမွ်အဘုိ႔ကိုအစဥ္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳလ်က္၊ သင္တို႔ကိုေအာက္ေမ့ေသာအခါခါ၊ သင္တို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာေသာေန႔ရက္မွစ၍  ယခုတိုင္ေအာင္ ဧဝံေဂလိတရားကို ဆကဆံ၍ ခံစားေၾကာင္းကို ငါေထာက္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ၆သင္တို႔တြင္ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳစျပဳေတာ္မႈေသာ သူသည္၊ ေယရႈခရစ္၏ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီးလ်က္ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ငါသေဘာက်၏။ ၇ရွိသမွ်ေသာသင္တို႔၏ အမႈအရာ၌ဤသို႔ငါယူအပ္၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ ငါခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုသင္တို႔ အေပါင္းသည္ဆက္ဆံၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ငါသည္အက်ဥ္းခံရေသာ္၄င္း၊ ဧဝံေဂလိတရားဘက္၌ သက္ေသခံ၍ ထုိတရားကိုတည္ေစေသာ္၄င္း၊ သင္တို႔ကို ေအာက္ေမ့၏။ ၈ငါသည္သင္တို႔အေပါင္းကို ေယရႈခရစ္၏ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ အဘယ္မွ်ေလာက္လြမ္းသည္ဟု ဘုရား သခင္သည္ ငါ့သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၉ငါသည္အဘယ္သို႔ဆုေတာင္းသနည္းဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ျခားနားေသာ အရာတို႔ကိုပိုင္ျခားေစျခင္းငွါ ဥာဏ္ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိလ်က္၊ ၁ဝေမတၱာပါရမီတိုးပြါး၍ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ၁၁ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစတတ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္ႏွင့္ သင္တို႔သည္ ျပည့္စံု၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္စိတ္ၾကည္ျဖဴလ်က္၊ တိမ္းလဲျခင္းအမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ရွိ မည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။

၁၂ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါ၌ေရာက္ေသာအမႈအရာတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားကိုမျမစ္တားသည္ သာမက၊ ျပဳစုရာ ျဖစ္သည္ဟု သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ ငါအလုိရွိ၏။ ၁၃ထုိသုိ႔ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ငါခံရေသာခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း အမႈအရာသည္၊ နန္းေတာ္၌ အႏွံ႔အျပား ထင္ရွားသည္သာမက၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္၌ ထင္ရွား၏။ ၁၄သခင္ဘုရား၌ ညီအစ္ကိုအမ်ားတို႔သည္ ငါခံရေသာ ခ်ည္ေႏွာင္ ျခင္းေၾကာင့္ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ကင္းလြတ္၍ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိဘဲ၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိသာ၍ ေဟာေျပာဝံ့ ၾက၏။ ၁၅လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ျငဴစူရန္ေတြ႔ ခ်င္ေသာ သေဘာႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကုိေဟာေျပာၾက၏။ အခ်ဳိ႔တို႔သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေဟာေျပာၾက၏။ ၁၆ငါသည္ဧဝံေဂလိတရားကုိေထာက္မဘို႔ရာ ခန္႔ထားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤသူတို႔သည္သိ၍ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကုိေမတၱာစိတ္ႏွင့္ ေဟာေျပာၾက၏။ ၁၇ထုိသူတို႔သည္ ၾကည္ျဖဴေသာစိတ္မရွိ၊ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ငါခံရသည္တြင္ သာ၍ဆင္းရဲေစမည္ဟု အၾကံရွိ၍၊ ရန္ေတြ႔ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေဟာေျပာၾက၏။

၁၈သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သို႔နည္း။ လွ်ဳိ႔ဝွက္၍ ေဟာေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ သစၥာရွိ၍ ေဟာေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ အဘယ္သို႔ေသာ အားျဖင့္ ေဟာေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ေတာ္၏တရားကို ေဟာေျပာျခင္းရွိ၏။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါသည္ ယခုဝမ္းေျမာက္၏။ ေနာင္၌လည္းဝမ္ေျမာက္လိမ့္မည္။ ၁၉-၂ဝအဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ငါသည္အလွ်င္းရွက္ ေၾကာက္ျခင္းမရွိ၊ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အသက္ရွင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေသသည္ျဖစ္ေစ၊ ငါ့ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ခရစ္ေတာ္သည္ အစဥ္မျပတ္ ဂုဏ္အသေရထင္ရွားေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ယခုပင္ထင္ရွားေတာ္မူမည္ဟု ငါေျမာ္လင့္အားႀကီး၍ ေတာင့္တ သည္ႏွင့္အညီ သင္တို႔ဆုေတာင္းသျဖင့္၄င္း၊ ေယရႈခရစ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ မစသျဖင့္၄င္း၊ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္မည္ဟု ငါသိ၏။ ၂၁ငါအသက္ရွင္သည္ အရာမွာခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေသလွ်င္မူကား၊ သာ၍အက်ဳိးရွိ၏။ ၂၂ဤကိုယ္ ခႏၾၶြာ၌ ငါသည္အသက္ရွင္လွ်င္၊ ငါျပဳေသာအမႈ၏ အက်ဳိးကား ထုိသုိ႔ေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း အဘယ္ အက်ဳိးကိုေရြးယူရမည္ဟု ငါမသိ။ ၂၃ထုိအက်ဳိးႏွစ္ပါး၏ အၾကား၌ ငါသည္ယခုက်ဥ္းေျမာင္းစြာေနရ၏။ စုေတ့၍ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ အတူေနျခင္းငွါ ေတာင့္တလုိခ်င္ေသာစိတ္ရွိ၏။ သာ၍အလြန္ထူးျမတ္ေသာအက်ဳိးျဖစ္၏။ ၂၄သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ေနရလွ်င္ သင္တို႔၌သာ၍အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္။ ၂၅-၂၆ထုိသို႔ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုမွားျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါတဖန္ေရာက္လာေသာအားျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္ကိုအမွီျပဳ၍ ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ သာ၍ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တိုးပြါးဝမ္းေျမာက္ မည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌ ေန၍ သင္တို႔ရွိသမွ်ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ရမည္ဟု ငါသိ၏။

၂၇သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ အလွ်င္းမေၾကာက္ရြံ႔မတုန္လႈပ္ဘဲ၊ တပါးတည္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္၌ တည္၍၊ ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာယံုၾကည္ျခင္းအဘုိ႔အလိုငွါ တညီတညြတ္တည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသည္ အေၾကာင္း အရာကို၊ ငါေရာက္လွ်င္ သင္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ ကြာလ်က္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ငါၾကားသိရပါမည္ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္မ်ားကို ျပဳ၍သာေနၾကေလာ့။ ၂၈ထုိသုိ႔ရန္သူမ်ားေၾကာင့္အလွ်င္းမေၾကာက္ရြ႔ံမတုန္လႈပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္၊ သူတို႔၌ပ်က္စီးျခင္း၏ နိမိတ္ လကၡဏာျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သင္တို႔၌ကား၊ ကယ္တင္ျခင္း၏ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္၏။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္အထက္ကျမင္သည္အတိုင္း၊ ယခုလည္း ၾကားသည္အတုိင္းငါခံရေသာ တိုက္လွန္ျခင္းကုိ ခံရသည္နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ ခံရၾကသည္ျဖစ္၍၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအခြင့္မွတပါး၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံျခင္း အခြင့္ကိုေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရၾက၏။