ဖိလိပၸိ အခန္ၾကီး(၂)


၁ထုိေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၌ သက္သာျခင္း၊ ေမတၱာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယ ဖဲြ႔ျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္းတည္းဟူေသာအရာ တစံုတခုရွိလွ်င္၊ ၂သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾက၍၊ စိတ္မကဲြျပားဘဲ တလံုးတဝတည္း ၾကံစည္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ သေဘာတညီတညြတ္တည္းရွိေသာအားျဖင့္၊ ငါဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းကို စံုလင္ေစၾကေလာ့။ ၃ရန္ေတြ႔လုိေသာစိတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေက်ာ္ေစာကိတၱိကို တပ္မက္ေသာစိတ္ရွိ၍ အဘယ္အမႈကုိ မွ်မျပဳၾကႏွင့္။ သူတပါးသည္ ကိုယ္ထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ရွိ၍ တေယာက္ကိုတေယာက္ ထင္မွတ္ၾကေလာ့။ ၄ကိုယ္အမႈအရာကိုသာ မရႈမမွတ္ဘဲ၊ သူ႔အမႈအရာကုိ အခ်င္းခ်င္း ရႈမွတ္ၾကေလာ့။ ၅ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။ ၆ထုိသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကိုလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ ၇မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ၈ထုိသုိ႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ၉ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမတကာ တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊ ၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

၁၂သို႔ျဖစ္၍ ငါ့ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ နားေထာင္သည္သာမက၊ မ်က္ကြယ္၌လည္း အစဥ္ နားေထာင္ၾကသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ႏွင့္၊ ကိုယ္ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလာ့။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ အလုိရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အက်င့္က်င့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တို႔ အထဲ၌ ေစတနာေတာ္အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၁၄သင္တို႔သည္ ျပဳေလသမွ် တို႔၌ ျမည္းတမ္းျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းမရွိဘဲျပဳၾကေလာ့။ ၁၅-၁၆သို႔ျပဳလွ်င္ အျပစ္တင္ခြင့္ မရွိ၊ အဘယ္သူကိုမွ် မျပစ္မွားဘဲ ေန၍၊ မေျဖာင့္မမွန္ ေဖာက္ျပန္ေသာ လူမ်ဳိးအထဲ၌ အဘယ္အျပစ္မွ် မပါေသာဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိျပသ၍၊ စၾကာဝဠာ၌ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္ ကဲ့သို႔ ထုိလူမ်ဳိး အထဲ၌ထြန္းလင္းၾက၏။ သို႔ျပဳလွ်င္ငါသည္ အက်ဳိးမရွိဘဲလ်က္ ေျပးသည္မဟုတ္၊ အက်ဳိးမရွိဘဲ လ်က္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ငါေထာက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္။

၁၇ထုိမွ်မက၊ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တင္လႉပူေဇာ္ေသာ ယဇ္အေပၚမွာ ငါ့ကိုေလာင္းေသာ္လည္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ သင္တို႔ရွိသမွ်ႏွင့္ အတူငါဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၁၈ထုိနည္းတူသင္တို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ၾကေလာ့။ ၁၉သင္တို႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငါသိ၍ စိတ္သက္သာျခင္းငွါ၊ တိေမာေသကို သင္တို႔ရွိရာသို႔မ်ား မၾကာ ေစလႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈခရစ္၌ ငါမွီဝဲျခင္းရွိ၏။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္ သင္တို႔အက်ဳိးကို ၾကည့္ရႈခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ရွိသကဲ့သို႔ စိတ္သေဘာတူေသာ သူတေယာက္မွ်ငါတို႔၌မရွိ။၊ ၂၁လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ေယရႈခရစ္၏ အက်ိဳးကိုမရွာ၊ ကိုယ္အက်ဳိးကိုသာရွာ ၾက၏။ ၂၂သို႔ေသာ္လည္း သားသည္ အဘႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ သကဲ့သို႔၊ သူသည္ငါႏွင့္ အတူဧဝံေဂလိတရားအမႈကို အမွန္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု သူျပေသာသက္ေသကို သင္တုိ႔သိၾက၏။ ၂၃ထုိေၾကာင့္ ငါ၌အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ဟု ငါသိေသာအခါ၊ သူ႔ကိုသင္တို႔ ရွိရာသို႔ ခ်က္ျခင္းေစလႊတ္မည္ဟု ၾကံစည္ေျမာ္လင့္လ်က္ငါေန၏။ ၂၄ထုိမွ်မက၊ ငါ့ကိုယ္တိုင္သင္တို႔ရွိရာသို႔ မ်ားမၾကာ လာမညၤဟု သခင္ဘုရားအားျဖင့္ ယံုမွတ္စဲြလမ္းေသာစိတ္ရွိ၏။

၂၅သို႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္းအမႈ၌ ငါ၏အေပါင္အေဘာ္၊ ငါ့ကိုျပဳစုေသာသူတည္းဟူ ေသာသင္တုိ႔တမန္၊ ငါ့ညီဧပေျဖာဒိတ္ကို သင္တို႔ရွိရာသုိ႔ ယခုေစလႊတ္သင့္သည္ဟု ငါထင္မွတ္၏။ ၂၆အေၾကာင္း မူကား၊ သူသည္နာေၾကာင္းကိုသင္တို႔ၾကားသိေသာေၾကာင့္၊ သူသည္သင္တို႔အေပါင္းကိုလြမ္းဆြတ္၍ စိတ္မသာ လ်က္ေန၏။ ၂၇သူသည္ေသလုေအာင္ နာသည္မွန္၏။ ထုိအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုသနားေတာ္မူ၏။ သူ႔ကိုသာသနားေတာ္ မူသည္မဟုတ္။ ငါ၌ဝမ္းနည္းျခင္းအဆင့္ဆင့္ အထပ္ထပ္မရွိေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကိုလည္းသနား ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထုိေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ သူ႔ကိုတဖန္ ေတြ႔ျမင္၍ ဝမ္ေျမာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါသည္လည္း သက္သာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သူ႔ကုိသာ၍ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္ ငါေစလႊတ္၏။ ၂၉သုိ႔ျဖစ္၍ သခင္ဘုရားကုိ ေထာက္လ်က္၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သူ႔ကို လက္ခံၾက ေလာ့။ ထုိသို႔ေသာသူတို႔ကို ရုိေသေလး ျမတ္ၾကေလာ့။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျပဳစု၍ မျပည့္စံုေသးေသာ ဝတ္ကိုသူသည္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔စား၍ ခရစ္ေတာ္၏ အမႈေၾကာင့္ေသျခင္း သုိ႔ ေရာက္လုနီးၿပီ။