ဖိလိပၸိ အခန္ၾကီး(၃)


၁ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ သခင္ဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ အထပ္ထပ္ ငါေရးလုိက္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းျခင္းမရွိ။ သတို႔မူကား လံုၿခံျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။ ၂ေခြးတို႔ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေယာင္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကုိ ေရွာင္ၾကေလာ့။ ၃ငါတို႔သည္ စိတ္ဝိညာဥ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္၍၊ ဇာတိ၌ကိုးစားျခင္းမရွိဘဲ၊ ေယရႈခရစ္၌သာ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ေသာသူျဖစ္၍၊ မွန္ေသာအေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း ငါျဖစ္လွ်င္ ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ အျခားသူမည္သည္ကား၊ ဇာတိ၌ကိုးစားစရာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု ထင္လွ်င္၊ ငါမူကားသာ၍ရွိ၏။ ၅ငါသည္ရွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ ဗယၤာမိန္အႏႊယ္ျဖစ္၏။ ေဟျဗဲလူမွဆင္းသက္ေသာ ေဟျဗဲလူစစ္ျဖစ္၏။ တရားအားျဖင့္ ဖာရိရွဲျဖစ္၏။ ၆စိတ္အားႀကီးျခင္းကို ေမးေသာ္၊ ငါသည္အသင္းေတာ္ကို ညွဥ္းဆဲ ေသာသူျဖစ္၏။ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေမးျပန္ေသာ္၊ ငါသည္အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ကင္းလြတ္ ေသာသူျဖစ္၏။ ၇သို႔ေသ္လည္း ငါ၏အက်ဳိးစီပြါးကို ျပဳစုေသာအရာရွိသမွ်တို႔ကို ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ငါထင္မွတ္၏။ ၈-၉-၁ဝထုိမွ်မကငါ၏ သခင္ေယရႈခရစ္ကိုသိေသာ ပညာသည္အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္သည္ကို ေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကုိ ရႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါထင္မွတ္၏။ ၁၁ထိုသခင္ေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔ကို အရႈံးခံရၿပီ။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ငါရႏိုင္ေကာင္းလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ ငါသည္လည္း အေသခံ၍ ထုိသခင္ကို၄င္း၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ တန္ခိုးကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံေတာ္မူျခင္းကို ဆက္ဆံ၍ ခံျခင္းကို၄င္း၊ သိကြၽမ္းျခင္းငွါ၊ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ရေသာကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းကို မကိုးစားဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကိုးစားသျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ကို အျမတ္ရ၍ ထိုသခင္၌ တည္ပါမည္အေၾကာင္း၊  ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို မစင္ကဲ့သို႔ ငါထင္မွတ္၏။ ၁၂ထိုသို႔ဆိုေသာ္ အက်ိဳးကို ခံရၿပီ၊ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရၿပီဟု ငါမဆိုလို။ အၾကင္အက်ိဳးကို ေပးျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုကိုင္ဘမ္းေတာ္မူ၏။ ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွါ ငါေျပး၍လိုက္ေသး၏။

၁၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္မထင္ေသာ္လည္း၊ ငါျပဳေသာအမႈတခု ဟူမူကား၊ ေနာက္က် ေသာအရာတို႔ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေရွ႔၌ရွိေသာအရာတို႔ကို လွမ္းကမ္း၍၊ ၁၄ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္  အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆုကိုရျခင္းငွါ၊ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။ ၁၅ထိုေၾကာင့္ စံုလင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ဤသို႔ေသာသေဘာကို စြဲလမ္းရၾကမည္။ သင္တို႔သည္ တစံုတခုေသာအရာ၌ သေဘာျခားနားလွ်င္၊ ထိုအရာကိုပင္ ဘုရားသခင္ ေဘာ္ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၆သို႔မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ယခုမွီသမွ်အတိုင္း တနည္းတည္း က်င့္၍ တသေဘာတည္းရွိရၾကမည္။ ၁၇ညီအစ္ကိုတို႔ ငါက်င့္သည္နည္းတူ သင္တို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း က်င့္ၾကေလာ့။ ငါတို႔ေပးေသာ ပံုသက္ေသႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူတို႔လည္း ရႈမွတ္ၾကေလာ့။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္အဖန္ဖန္ ငါေျပာ၍၊ ယခုပင္ မ်က္ရည္က်လ်က္ ေျပာသည္အတိုင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ က်င့္ေသာသူအမ်ားရွိၾက၏။ ၁၉ထိုသူတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ လမ္းဆံုးတတ္ၾက၏။ သူတို႔၏ဘုရားမူကား၊ မိမိတို႔ဝမ္းေပတည္း။ မိမိတို႔ရွက္ေၾကာက္ဘြယ္ေသာအက်င့္၌သာ မိမိတို႔ဝါၾကြားၾက၏။ ေလာကီအရာတို႔ ကိုသာ စိတ္စြဲလမ္းျခင္းရွိၾက၏။ ၂ဝငါတို႔က်င့္ေသာ အက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုင္လ်က္ ရွိ၏။ ကယ္တင္ ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနၾက၏။ ၂၁ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုပင္ မိမိေအာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္း အားျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ ငါတို႔၏ကိုယ္ခႏၾၶြာကိုပင္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၾၶြာေတာ္၏နည္းတူ ျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ အသစ္ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတံ့။