ဖိလိပၸိ အခန္ၾကီး(၄)


၁ထိုေၾကာင့္ ငါဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ငါ့ဦးရစ္သရဖူတည္းဟူေသာ၊ ငါခ်စ္၍ အလြန္လြမ္းေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း သခင္ဘုရား၌ တည္ေနၾကေလာ့၊ ငါ့ခ်စ္သူတို႔။

၂ဧေဝါဒိႏွင့္ သုႏၱဳတ္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၌ သေဘာတညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရၾကမည္အေၾကာင္းကို ငါေတာင္းပန္ေသြးေဆာင္ပါ၏။ ၃အခ်င္းငါ့လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္စစ္၊ သင့္ကိုလည္း ငါေတာင္းပန္၏ ငါႏွင့္ကေလမင္ မွစ၍ အသက္စာရင္းဝင္ေသာ အျခားေသာငါ၏ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ တို႔ႏွင့္အတူ၊ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ ေသာအမႈ၌ ကူညီ၍ က်ိဳးစားအားထုတ္ေသာ မိန္းမတို႔ကို မစေထာက္ပံ့ပါေလာ့။

၄သခင္ဘုရား၌ အစဥ္မျပတ္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ၅လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔၌ သင္တို႔၏ေျဖးညွင္းျခင္းသေဘာကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။ သခင္ဘုရားသည္ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ၆အဘယ္အမႈကိုမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္ပဌနာ ျပဳေသာအားျဖင့္၊ သင္တို႔ေတာင္းပန္လိုေသာ အရာမ်ားတို႔ကို ဘုရားသခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ၇ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုး တို႔ကို ေစာင့္မလိမ့္မည္။

၈ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သမၼာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်င့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၊ သူတပါးႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အက်င့္၊ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ေသာ အက်င့္ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင္းေသာသီတင္း တပါးပါးႏွင့္္ဆိုင္ေသာ အက်င့္တို႔ကို၄င္း၊ ႏွလံုးသြင္း ၾကေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ အထက္ကသင္ယူ၍ ငါ၌ၾကားျမင္ခဲ့ၿပီးသမွ်တို႔ကို က်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္။

၁ဝယခု၌လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုၾကည့္ရႈျပဳစုခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျပန္သည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သခင္ဘုရား၌ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ထိုေစတနာစိတ္သည္ အထက္ကရွိေသာ္လည္း ျပဳစုရေသာအခြင့္ မရွိၿပီ။ ၁၁ထိုသို႔ငါဆိုေသာ္၊ ကိုယ္တိုင္ဆင္းရဲျခင္းကို ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႔ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ ရွိအံံံ့ေသာငွါ သင္မိၿပီ။ ၁၂ရႈတ္ခ်ျခင္းကို၄င္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းကို၄င္း ခံတတ္၏။ ဝစြာစားျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံရအံ့ေသာငွါ၊ အရပ္ရပ္တို႔တြင္ အရာရာ၌ သင္မိၿပီ။ ၁၃ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။ ၁၄သို႔ ေသာ္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡကို ငါခံရစဥ္အခါ၊ သင္တို႔သည္ ငါႏွင့္ဆက္္ဆံေသာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳၾကၿပီ။ ၁၅အခ်င္းဖိလိပၸိၿမိဳ႔သားတို႔၊ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာစျပဳ၍၊ မာေကေဒါနိျပည္မွ ငါထြက္ဆဲရွိေသာအခါ အလွဴလွဴ ျခင္း၊ အလွဴခံျခင္းအမႈ၌ သင္တို႔မွတပါး အဘယ္အသင္း ေတာ္မွ် ငါႏွင့္မဆက္ဆံၾက။ ၁၆သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႔၌ ငါရွိစဥ္တြင္၊ ငါလိုေသာအရာကို သင္တို႔သည္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေပးလိုက္ၾက၏။ ၁၇ထိုသို႔ငါဆိုေသာ္၊ အလွဴကို ရွာသည္မဟုတ္၊ သင္တို႔၌ ၾကြယ္ဝေသာ အက်ိဳးကို ရွာ၏။ ၁၈ယခုအခါ အရာရာ၌ ငါရတတ္၏။ ဥစၥာၾကြယ္ဝ၏။ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ဘုရား သခင္ႏွစ္သက္ အားရေတာ္မူေသာ ယဇ္တည္းဟူေသာ သင္တို႔ေပးလိုက္ ေသာအရာတို႔ကို ဧပေျဖာဒိတ္လက္မွ ငါခံရသည္ျဖစ္၍ ၾကြယ္ဝလ်က္ရွိ၏။ ၁၉ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂ဝငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၂၁ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ၂၂ငါႏွင့္အတူရွိေသာ ညီအစ္ကိုမွ စ၍ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔သည္ သင္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ကဲသာဘုရင္၏နန္းေတာ္၌ ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂၃ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

ဖိလိပၸိၾသဝါဒစာၿပီး၏။