ဖိေလမုန္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေယရႈခရစ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအားျဖင့္ အက်ဥ္းခံရေသာငါေပါလုႏွင့္ ငါ့ညီတိေမာေသသည္၊ ငါတို႔ခ်စ္ေသာ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ခ်င္း ဖိေလမုန္၊ ၂ငါတို႔ခ်စ္ေသာႏွမအပၸိ၊ ငါတို႔စစ္သူရဲခ်င္း အာခိပၸဳမွစ၍ သင္၏အိမ္၌ရိွေသာ အသင္းေတာ္ကိုၾကားလုိက္ပါ၏။ ၃ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၄-၅သင္သည္သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္၍ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္သည္ဟု ငါသည္ၾကားလွ်င္၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္း၍၊ သင့္အဘုိ႔အလုိငွါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေန၏။ ၆ဆုေတာင္း ေသာ အခ်က္ဟူမူကား၊ သင္သည္ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆက္ဆံေသာအရွိန္ႀကီး၍၊ သူတပါးတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အဘုိ႔ အလုိငွါ ငါတို႔၌ေကာင္းေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ဝန္ခံမည္အေၾကာင္းဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ ၇အခ်င္းငါ့ညီ၊ သင္သည္သန္႔ရွင္း သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို သက္သာေစေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ေမတၱာကိုေထာက္၍ ငါတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ခ်မ္းသာ ျခင္းရွိ၏။

၈ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ျပဳသင့္ေသာ အမႈအရာကုိပညတ္ထားျခင္းငွါ၊ ငါသည္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အလြန္ရဲရင့္ စရာအခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ ၉အသက္ႀကီးေသာ ေပါလုတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္ေၾကာင့္ အက်ဥ္း ခံရေသာ သူျဖစ္လ်က္ပင္၊ ေမတၱာအားျဖင့္သာသင့္ကို ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၁ဝခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံရစဥ္တြင္ ငါျဖစ္ဘြား ေစေသာသားတည္းဟူ ေသာ၊ ၁၁သင္သည္ အထက္က အသံုးမရေသာသူ၊ ယခုတြင္ ငါႏွင့္သင္သည္  အသံုးရေသာသူၾသေနသိမ္အဘို႔ ငါေတာင္းပန္ပါ၏။ ၁၂ထုိသူကုိသင့္ ထံသုိ႔ ငါျပန္ေစသည္ျဖစ္၍၊ သူ႔ကိုငါ့ရင္ေသြး ကဲ့သို႔ မွတ္လ်က္လက္ခံေလာ့။ ၁၃ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုငါခံစဥ္တြင္၊ သူသည္သင္၏ ကိုယ္စားငါ့ကုိျပဳစုေစမည္အေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုငါထားခ်င္ေသာ္လည္း၊ ၁၄သင္သည္ငါ၌ ေက်းဇူးျပဳရာတြင္ အႏိုင္ျပဳရ သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ အလုိအေလ်ာက္ျပဳေစခ်င္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင္၏အခြင့္မရွိလွ်င္ အလွ်င္းမျပဳလို။ ၁၅ထုိမွတပါး၊ သင္သည္သူ႔ကိုအစဥ္ရေစျခင္းငွါ၊ သူသည္သင္ႏွင့္ ခဏကြာသြားသည္ဟု ဆိုစရာရွိ၏။ ၁၆ထုိသို႔ ဆိုေသာ္၊ အေစခံကြၽန္ ကဲ့သို႔ရမည္ဟု မဆိုိလုိ၊ ငါ၌အထူးသျဖင့္ခ်စ္ေသာညီ၊ သင္၌ကား၊ ဇာတိအားျဖင့္၄င္း၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၄င္း၊ သာ၍ ခ်စ္ေသာညီကဲ့သို႔ရမည္ဟု ဆိုလုိသတည္း။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍သင္သည္ ငါ့ကိုအေပါင္း အေဘာ္ကဲ့သို႔မွတ္လွ်င္၊ သူ႔ကိုငါကဲ့သုိ႔ ပင္လက္ခံေလာ့။ ၁၈သူသည္သင္၌ ျပစ္မွားျခင္း၊ ေၾကြးတင္ျခင္း တစံုတခုရွိလွ်င္၊ ငါ့အတြက္အတာ မွတ္ေလာ့။ ၁၉ဆပ္ေပး မည္ဟု ငါေပါလုသည္ ကိုယ္လက္ႏွင့္ေရးထား၏။ သို႔ရာတြင္ သင္၏ကိုယ္တည္းဟူေသာ ေၾကြးကုိပင္ငါ့အား ဆပ္ေပး ရေသာအေၾကာင္းရွိသည္ဟု ငါမဆုိ။ ၂ဝအခ်င္းငါ့ညီ၊ သခင္ဘုရား၌ ငါ့ကိုေက်းဇူးျပဳပါေလာ့။ ခရစ္ေတာ္၌ ငါ့စိတ္ႏွလံုး ကိုသက္သာေစပါေလာ့။ ၂၁သင္သည္နားေထာင္မည္ဟု ယံုမွားျခင္းမရွိသည္ သာမကာ၊ ငါေျပာသည္ထက္သာ၍ ျပဳမည္ဟု အမွန္သိလ်က္ ငါေရးလုိက္ပါ၏။

၂၂ထုိမွတပါး၊ ငါတည္းခုိစရာအရပ္ကိုလည္း ျပင္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ဆုေတာင္း ပဌနာ ျပဳေသာအားျဖင့္ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေရာက္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူမည္ဟု ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိ၏။ ၂၃ေယရႈခရစ္ ေၾကာင့္ ငါႏွင့္အတူအက်ဥ္းခံရေသာ ဧပျဖမွ စ၍၊ ၂၄ငါ၏လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္မာကု၊ အာရိတၱာခု၊ ေဒမ၊ လုကာတို႔သည္ သင့္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂၅ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တုိ႔၏စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ အတူရွိပါေစ သတည္း။ အာမင္။

ဖိေလမုန္ၾသဝါဒစာၿပီး၏။