ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၂၂)


၁တဖန္၊ ေက်ာက္သလင္းကဲ့သို႔ ၾကည္လင္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ထဲက ထြက္ေသာ၊ အသက္ေရစီးရာျမစ္ကို ေကာင္းကင္တမန္သည္ ငါ့အားျပေလ၏။ ၂ၿမိဳ႔လမ္းမအလယ္၌၄င္း၊ ထိုျမစ္ႏွစ္ဘက္၌၄င္း၊ အသက္ပင္ရွိ၏။ ထိုအသက္ပင္သည္ အသီးတဆယ္ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးတတ္၏။  မိမိအသီး ကိုလည္း လတိုင္းေပးတတ္၏။ အရြက္သည္လည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းစရာဘို႔ျဖစ္၏။ ၃ေနာက္တဖန္က်ိန္ျခင္းေဘး တစံုတခုမွ်မရွိ၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ ရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔သည္ ဘုရားဝတ္ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၄မ်က္ႏွာေတာ္ကိုျမင္ရ၍၊ သူတို႔နဖူး၌လည္း နာမ ေတာ္ေရးထားလ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ၅ထိုၿမိဳ႔၌ ညဥ့္မရွိရ၊ ဆီမီးကိုအလိုမရွိ။ ေန၏အေရာင္ကိုလည္း အလိုမရွိ။ အေၾကာင္း မူကား၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၌ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ စုိးစံရၾကလတံ့။

၆ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ဤစကားသည္ သစၥာစကား၊ ဟုတ္မွန္ေသာစကားျဖစ္၏။ ပေရာဖက္ တို႔၏ ဝိညာဥ္ကို အစိုးရေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ကာလမၾကာမျမင့္မီွ ျဖစ္ရမည္အမႈအရာမ်ား ကို မိမိကြၽန္တို႔အား ျပေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၇ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာ မည္၊ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟုေျပာဆို၏။ ၈ငါေယာဟန္သည္ ဤအရာမ်ားကို ၾကားျမင္၏။ ၾကားျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအရာမ်ားကိုျပေသာ ေကာင္းကင္ တမန္၏ ေျခရင္း၌ ကိုးကြယ္အံ့ေသာငွါ ျပပ္ဝပ္၏။ ၉သူကလည္း၊ မျပဳပါႏွင့္။ ငါကား၊ သင္၏လုပ္ေဘာ္ ေဆာင္ဘက္ျဖစ္၏။ သင္၏အစ္ကိုပေရာဖက္တို႔ႏွင့္ ဤစာေစာင္ ၏စကာကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတို႔၏ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္လည္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။

၁ဝတဖန္တံု၊ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို တံဆိပ္မခတ္ႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီ။ ၁၁မတရားေသာသူသည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေစဦး။ ညစ္ညဴး ေသာသူသည္ ညစ္ညဴးေစဦး။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေစဦး။ သန္႔ရွင္းေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေစဦး။ ၁၂ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္ အက်ိဳးအျပစ္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ လူအသီးသီး တို႔အား မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္။ ၁၃ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာ သူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏။ ၁၄အသက္ပင္ႏွင့္ဆိုင္၍၊ ၿမိဳ႔တံခါးအတြင္းသို႔ ဝင္အံ့ေသာငွါ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၁၅ျပင္၌ကား၊ ေခြးျဖစ္ေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၍ျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ရွိၾက၏။ ၁၆ငါေယရႈသည္၊ အသင္း ေတာ္တို႔အဘို႔ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား သက္ေသခံေစ ျခင္းငွါ၊ ငါ၏ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၏။ ငါသည္ကား၊ ဒါဝိဒ္၏အျမစ္ျဖစ္၏။ အႏႊယ္လည္းျဖစ္၏။ ထြန္းေတာက္ ေသာမိုဃ္းေသာက္ၾကယ္လည္းျဖစ္၏။ ၁၇ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးက၊ လာခဲ့ပါဟုဆိုၾက၏။ ၾကားေသာသူကလည္း လာခဲ့ပါဟု ဆိုပါေစ၊ ေရငတ္ေသာသူသည္ လာပါေစ။ အလိုရွိေသာသူသည္ အဘိုးကိုမေပး ဘဲ အသက္ေရကိုယူပါေစ။

၁၈ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားကို ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔အား ငါသက္ေသခံသည္ကား၊ အၾကင္သူ သည္ ဤအရာတို႔၌ ထပ္၍အသစ္သြင္း၏၊ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာေဘးဒဏ္တို႔ကို ထိုသူအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၁၉အၾကင္သူသည္ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကား အခ်ိဳ႔ကို ႏႈတ္ပယ္၏။ ဤစာေစာင္၌ေရးထားေသာ အသက္ပင္ႏွင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ထိုသူစပ္ဆိုေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ပယ္ေတာ္မူမည္။ ၂ဝ-၂၁ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္ မွန္ေပ၏ ဟု၊ ဤအရာမ်ားကို သက္ေသခံေသာသူ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာမင္။ သခင္ေယရႈၾကြလာေတာ္မူပါ၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔၌ ရွိေစသတည္း။

ဓမၼသစ္က်မ္းတို႔တြင္ ေနာက္ဆံုးက်မ္းတည္းဟူေသာ ရွင္ေယာဟန္စီရင္ေရးထားေသာ

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းၿပီး၏။