ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ေကာင္းကင္၌ ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ မိန္းမတဦးသည္ ေနကိုဝပ္လ်က္၊ လကိုေျချဖင့္ နင္းလ်က္၊ မိမိေခါင္းေပၚ၌ ၾကယ္ဆယ္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ၿပီးေသာသရဖူကို ေဆာင္းလ်က္ေပၚလာ၏။ ၂ထိုမိန္မသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ ဘြားအံ့ေသာေဝဒနာျပင္းေသာေၾကာင့္ ဟစ္ေအာ္ေလ၏။ ၃ေကာင္းကင္၌ အျခားေသာနိမိတ္ လကၡဏာေပၚလာသည္ကား၊ အဆင္းနီေသာနဂါးႀကီးသည္ ေခါင္းခုနစ္လံုး၊ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေပၚ၌ သရဖူခုနစ္ဆူကို ေဆာင္လ်က္ရွိ၏။ ၄သူ၏အၿမီးသည္ ေကာင္းကင္ၾကယ္သံုးစု တစုကိုဆြဲငင္၍ ေျမႀကီးသို႔ ခ်လိုက္ ေလ၏။ သားကိုဘြားလုေသာမိန္းမသည္ ဘြားေသာအခါ၊ နဂါးသည္ ထိုသားကိုကိုက္စားမည့္အႀကံႏွင့္ မိန္းမေရွ႔၌ ရပ္ေန၏။ ၅ထိုမိန္းမသည္ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးလတံ့ေသာ သားေယာက္်ားကို ဘြားျဖင္၏။ ထိုသားကို ဘုရားသခင့္ထံသို႔၄င္း ပလႅင္ေတာ္သို႔၄င္း၊ ခ်ီယူေတာ္မူ၏။ ၆မိန္းမသည္ အရက္တေထာင္ႏွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ပတ္လံုး ေတာ၌ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ ေျပးေလ၏။

၇ေကာင္းကင္၌ စစ္ျဖစ္၏။ မိေကၡလႏွင့္ သူ၏ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ နဂါးကိုစစ္တိုက္ၾက၏။ နဂါးႏွင့္ သူ၏တမန္တို႔သည္ စစ္တိုက္၍မႏိုင္ၾက။ ေကာင္းကင္၌လည္း သူတို႔ေနစရာမရွိ။ ၈-၉ထိုအခါ၊ ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္ျ့ဖား၍ မာန္နတ္စာတန္ အမည္ရွိေသာ ေရွးေျမြေဟာင္းတည္းဟူေသာ နဂါးႀကီးကို၄င္း၊ သူႏွင့္အတူ သူ၏တမန္တို႔ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးသို႔ ခ်လိုက္ၾက၏။ ၁ဝေကာင္းကင္ဘံု၌ ႀကီးေသာအသံကား၊ ယခုမွာကယ္တင္ျခင္းျဖစ္၏။ တန္ခိုးေတာ္လည္းျဖစ္၏။ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သူ၏ခရစ္ေတာ္၏ အာဏာေတာ္စက္လည္းျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔ညီ အစ္ကိုမ်ားကို ငါတို႔ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အျပစ္တင္ေသာရန္သူကို ေအာက္သို႔ခ်ေလၿပီ။ ၁၁သူတို႔သည္ သိုးသငယ္၏ အေသြးအားျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို႔သက္ေသခံခ်က္ႏႈတ္ကပတ္ တရားအားျဖင့္၄င္း ေအာင္ျမင္၍၊ အေသခံ သည္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္အသက္ကို မႏွေျမာၾက။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္သားတို႔ ရႊင္လန္းၾက ေလာ့။ ေျမႀကီးႏွင့္ပင္လယ္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား မာရ္နတ္သည္ မိမိကာလ တခဏသာရွိသည္ ကိုသိ၍၊ ျပင္းစြာေသာ ေဒါသအမ်က္ႏွင့္တကြ သင္တို႔ရွိရာသို႔ ဆင္းေလၿပီဟု ဆိုၾကသည္ ကို ငါၾကား၏။

၁၃ထိုနဂါးသည္ ေျမႀကီးသို႔ကိုယ္က်သည္ကို သိျမင္ေလေသာ္၊ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ေသာ မိန္းမကို ညွဥ္းဆဲ၏။ ၁၄မိန္းမသည္ ထိုေျမြႏွင့္လြတ္၍၊ တကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလတဝက္ပတ္လံုး ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံရာ အရပ္တည္းဟူေသာ ေတာအရပ္သို႔ ပ်ံႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေရႊလင္းတႀကီး၏ အေတာင္ႏွစ္ဘက္ကိုရေလ၏။ ၁၅ထိုအခါ၊ မိန္းမကို ေရအဟုန္ျဖင့္ ေမ်ာသြားေစျခင္းငွါ၊ နဂါးသည္ မိမိခံတြင္းထဲက ျမစ္ေရစီးသကဲ့သို႔ ေရကို မိန္းမ ေနာက္၌ ထုတ္ပစ္ေလ၏။ ၁၆ေျမႀကီးသည္ မိန္းမကိုမစ၍ မိမိခံတြင္းကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္၊ နဂါး၏ခံတြင္းထဲကထုတ္ပစ္ေသာ ျမစ္ေရကိုမ်ိဳေလ၏။ ၁၇နဂါးသည္ မိန္းမကိုအၿငိဳး ထား၏။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုက်င့္၍၊ ေယရႈ၏သက္ေသ ခံေတာ္မူခ်က္ကို စြဲလန္းေသာ သူတည္းဟူေသာ ထိုမိန္းမ၌ၾကြင္းေသာ အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါသြား၏။