ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ဖလားခုနစ္လံုးရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ခုနစ္ပါးတို႔တြင္ တပါးသည္လာၿပီးလွ်င္၊ ငါ့ကိုႏႈတ္ဆက္၍၊ လာခဲ့ပါ။ ေရအေပၚမွာထိုင္ေသာ ျပည္တန္ဆာႀကီး၌ စီရင္ျခင္းအမႈကို ငါျပမည္။ ၂ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္ ကို သူႏွင့္ျပဳၾကၿပီ။ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ သူ၏မတရားေသာေမထုန္၏ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးၾကၿပီဟု ေျပာဆိုလ်က္၊ ၃ငါ့ကို ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေတာသို႔ေဆာင္ သြားေလ၏။ ေခါင္းခုနစ္လံုးႏွင့္ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းရွိ၍၊ ဘုရားသခင္၏ အသေရေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာ နာမတို႔ႏွင့္အျပည့္ရွိေသာ  သားရဲနီ အေပၚမွာ ထိုင္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမတဦးကိုငါျမင္၏၊ ၄ထိုမိန္းမသည္ အဝတ္နီ၊ အဝတ္ေမာင္းကိုဝတ္လ်က္၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျမတ္တန္ဆာ၊ ပုလဲတန္ဆာကို ဆင္လ်က္ရွိ၏။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာႏွင့္၄င္း၊ မိမိ မတရားေသာေမထုန္၏ ညစ္ညဴးျခင္းႏွင့္၄င္း ျပည့္ေသာေရႊဖလားကို ကိုင္လ်က္ရွိ၏။ ၅နဖူး၌ အကၡယာတင္ေသာ ဘြဲ႔မူကား၊ နက္နဲေသာအရာ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီး၊ ျပည္တန္ဆာတို႔၏အမိ၊ ေျမ၌စက္ဆုတ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အရာတို႔၏ အမိေပတည္း။ ၆ထိုမိန္းမသည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေသြး၊ ေယရႈ၏သက္ေသခံတို႔၏ အေသြးႏွင့္ ယစ္မူးသည္ကို ငါျမင္၏။ ထိုသို႔ျမင္ေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ ေန၏။

၇ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္အံ့ၾသသနည္း။ ထိုမိန္းမ၏ နက္နဲေသာအရာကို၄င္း၊ ေခါင္းခုနစ္လံုးႏွင့္ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းရွိ၍ ထိုမိန္းမကို ေဆာင္ေသာသားရဲ၏ နက္နဲေသာအရာကို၄င္း ငါေျပာမည္။ ၈ယခုျမင္ေသာ သားရဲသည္ ျဖစ္ဘူးၿပီ၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲက တက္၍ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္ မည္။ ကမၻာဦးကပင္ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ ျဖစ္ဘူး၍၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ၊ ျဖစ္လတံ့ေသာ သားရဲကို ျမင္ရေသာအခါ၊ အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္။ ၉ဤအရာ၌ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥာဏ္ရွိ၏။ ေခါင္းခုနလံုးကား မိန္းမထိုင္ေသာ ေတာင္ခုနစ္လံုးျဖစ္၏။ ၁ဝရွင္ဘုရင္ခုနစ္ပါးလည္းျဖစ္၏။ ငါးပါးက်ၿပီ၊ တပါးရွိေသး၏။ တပါးျဖစ္ေလ ဦးမည္။ ျဖစ္ေသာအခါ တခဏသာတည္လိမ့္မည္။ ၁၁ျဖစ္ဘူး၍ ျဖစ္ဆဲမရွိေသာသားရဲသည္ ရွစ္ပါးေျမာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။ ခုနစ္ပါးအဝင္လည္းျဖစ္၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ၁၂ယခုျမင္ေသာ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းကား၊ မင္းအာဏာာစက္ကို မရေသးေသာ ရွင္ဘုရင္ဆယ္ပါးျဖစ္၏။ ရွင္ဘုရင္၏ အာဏာစက္ကို သားရဲႏွင့္အတူ တခ်က္ တည္းရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ထိုသူတို႔သည္ သေဘာတူ၍ မိမိတို႔တန္ခိုးအာဏာစက္ကို သားရဲ၌ အပ္ေပးၾကလိမ့္မည္။ ၁၄သူတို႔သည္ သိုးသငယ္ကို စစ္တိုက္၍ သိုးသငယ္သည္ ႏိုင္ေတာ္မူမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးသငယ္သည္ သခင္တို႔၏သခင္၊ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိေသာ သူတို႔သည္လည္း ေခၚေတာ္မူေသာသူ၊ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူ၊ သစၥာရွိေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ယခုျမင္၍ ျပည္တန္ဆာ ထိုင္ေသာေရကား၊ အသီးသီးဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအစုစုျဖစ္သတည္း။ ၁၆ယခုျမင္ေသာ ခ်ိဳဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သားရဲသည္ ျပည္တန္ဆာကိုမုန္း၍ သူ၏စည္းစိမ္ကိုဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ သူ၏အဝတ္ တန္ဆာကိုခြၽတ္၍ သူ၏အသားကို ကိုက္စား လိမ့္မည္။ ၁၇သူ၏ကိုယ္ကိုလည္း မီးရႈိ႔လိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပဳျခင္းငွါ၄င္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မျပည့္စံုမွီတိုင္ေအာင္ သေဘာတူ၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားကို သားရဲ၌အပ္ေပးျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၌အႀကံေပးေတာ္မူ၏။ ၁၈ယခုျမင္ေသာမိန္းမသည္လည္း၊ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔ကို အုပ္စိုးေသာၿမိဳ႔ႀကီး ျဖစ္သတည္းဟု ေကာင္းကင္ တမန္ေျပာဆို၏။