ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ထိုေနာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေကာင္းကင္ကဆင္း သက္ သည္ကိုငါျမင္၏။ သူ၏ေရာင္ျခည္အားျဖင့္ ေျမႀကီးထြန္းလင္းလ်က္ရွိ၏။ ၂သူသည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးၿပိဳလဲၿပီ၊ ၿပိဳလဲၿပီ။ နတ္ဆိုးေနရာျဖစ္ေလၿပီ။ ညစ္ညဴးေသာဝိညာဥ္မ်ိဳး၏ တြင္းျဖစ္ေလၿပီ။ ညစ္ညဴး ၍စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာ ငွက္မ်ိဳး၏မွီခိုရာျဖစ္ေလၿပီ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ သူ၏မတရားေသာ ေမထုန္၏ အဆိပ္အေတာက္တည္းဟူေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကၿပီ။ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကို သူႏွင့္ျပဳၾကၿပီ။ ေလာကီကုန္သည္ တို႔သည္ သူ၏ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ ၾကြယ္ဝျခင္းအားျဖင့္ ဥစၥာရတတ္ ၾကၿပီဟုေျပာဆို၏။ ၄အျခားေသာေကာင္း ကင္အသံကား၊ ငါ၏လူမ်ိဳးတို႔၊ သူ၏အျပစ္တို႔ကို ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္၄င္း၊ သူ၏ေဘးဒဏ္မ်ားကို ခံျခင္းႏွင့္၄င္း ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ၊ သူ၏အထဲကထြက္ၾကေလာ့။ ၅သူ၏အျပစ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုတိုင္ေအာင္ မွီၾကသည္ျဖစ္၍၊ သူ၏မတရားေသာအမႈတို႔ကို ဘုရားသခင္သတိရေတာ္မူၿပီ။ ၆သူသည္အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးသည္နည္းတူ သူ၌ဆပ္ေပးၾကေလာ့။ သူ၏အက်င့္အတိုင္း ႏွစ္ဆထပ္၍ စီရင္ ၾကေလာ့။ သူေလာင္းေသာဖလား၌ သူ႔အဘို႔ႏွစ္ဆတိုး၍ ေလာင္းၾကေလာ့။ ၇သူသည္ ကိုယ္ကိုခ်ီးေျမာက္၍ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔သည္အတိုင္း သူ၌ျပင္းစြာေသာ ဆံုးမျခင္း၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းကို ျဖစ္ေစၾက ေလာ့။ ငါကား မိဘုရားျဖစ္၏။ မုတ္ဆိုးမမဟုတ္။ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းကို မသိရဟု သူသည္ ေအာက္ေမ့တတ္၏။ ၈ထိုေၾကာင့္၊  သူခံေရေသာ ေသျခင္းေဘး၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္းေဘး၊ မြတ္သိပ္ျခင္း ေဘးဒဏ္မ်ားတို႔ႏွင့္ တေန႔ခ်င္းတြင္ ေတြ႔၍၊ မီးျဖင့္လည္း ကြၽမ္းေလာင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုစီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အားဗလႀကီးေတာ္မူ၏။

၉မတရားေသာေမထုန္ကို သူႏွင့္ျပဳ၍ ကာမဂုဏ္၌ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္၊ သူကြၽမ္းေလာင္ ရာမီးခိုးကို ျမင္ေသာအခါ၊ ၁ဝသူခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းေဝဒနာကို ေၾကာက္္၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊ ျဖစ္ရေလျခင္း။ ျဖစ္ရေလျခင္း။ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီး၊ ၿမိဳ႔စြမ္း၊ သင္သည္တနာရီျခင္းတြင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါၿပီတကားဟူ၍ သူ႔ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေလာကီကုန္သည္ တို႔သည္ ထိုအတူငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြား ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ကုန္သြယ္ ဥစၥာတည္းဟူေသာ၊ ၁၂ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ေကာင္း၊ ပုလဲ၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ကတၱီပါ၊ ဖဲ၊ ပုဆိုးနီ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သြိန္သစ္သား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆင္စြယ္တန္ဆာ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသစ္ေကာင္း တန္ဆာ၊ ေၾကးဝါတန္ဆာ၊ သံတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျဖဴတံဆာ၊ ၁၃သစ္ႀကံပိုး၊ အေမမုန္၊ နံ႔သာေပါင္း၊ ဆီေမႊး၊ ေလာဗန္၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ မုန္႔ညက္၊ ဂ်ံဳဆန္၊ ႏြား၊ သိုး၊ ျမင္း၊ ရထား၊ အေစခံကြၽန္၊ လူဝိညာဥ္တို႔ကို အဘယ္သူမွ် ေနာက္တဖန္မဝယ္ရ။ ၁၄သင္သည္ အလြန္တပ္မက္ေသာ သစ္သီးမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ဆူၿဖိဳးေသာအရာ၊ တင့္တယ္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔လည္း ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ေနာက္တဖန္မေတြ႔ရ။ ၁၅သူ႔ကိုအမွီျပဳ၍ ထိုအရာမ်ားကို ေရာင္းဝယ္သျဖင့္၊ ေငြရ တတ္ေသာ ကုန္သည္တို႔သည္ သူခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းေဝဒနာကိုေၾကာက္၍ အေဝးကရပ္လ်က္၊ ၁၆ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ အဝတ္နီ၊ အဝတ္ေမာင္းကိုဝတ္၍၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေက်ာက္ျမတ္ တန္ဆာ၊ ပုလဲတန္ဆာကို ဆင္ေသာၿမိဳ႔ႀကီး၊ ၁၇ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာစည္းစိမ္သည္ တနာရီျခင္းတြင္ ပ်က္ဆီးပါၿပီတကား ဟုငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြားၾကလိမ့္မည္။ ခပ္သိမ္းေသာသေဘၤာသူႀကီး၊ အရပ္ရပ္သို႔လႊင့္ကူးတတ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ သေဘၤာသား၊ ပင္လယ္ကုန္သည္ရွိသမွ်တို႔သည္ အေဝးက ရပ္၍၊ ၁၈သူကြၽမ္းေလာင္ရာ မီးခိုးကိုျမင္လွ်င္ ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္ အဘယ္ၿမိဳ႔တူသနည္း ဟူ၍၄င္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ပင္လယ္ကူးေသာသေဘၤာကို ပိုင္ေသာသူအေပါင္း တို႔အား ထိုစည္းစိမ္ကိုေပး၍ ေငြရတတ္ေစေသာၿမိဳ႔ႀကီး၊ တနာရီျခင္းတြင္ ပ်က္ဆီးပါၿပီတကားဟု၍၄င္း ေအာဟစ္လ်က္ ေျမမႈန္႔ကို မိမိတို႔ေခါင္းေပၚမွာ ပစ္တင္လ်က္ ငိုေၾကြး၍ စိတ္မသာညည္းတြားၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝေကာင္းကင္မွစ၍ သန္႔ရွင္းသူ တမန္ေတာ္ပေရာဖက္တို႔၊ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ဘက္၌ ေန၍၊ သူ႔ကိုတရားစီရင္ေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုသည္ကိုငါႀကား၏။

၂၁ခြန္အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ႀကီးစြာေသာ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာက္ကို ခ်ီယူ၍ ပင္လယ္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ၿပီးလွ်င္ ထိုနည္းတူ၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီးကို ျပင္းထန္စြာခ်ပစ္၍ ေနာက္တဖန္မေပၚမရိွရ။ ၂၂ေစာင္းသမား၊ အၿငိမ့္သမား၊ ပေလြသမား၊ တံပိုးသမားမ်ားတီးမႈတ္ေသာ အသံလည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္ မျမည္ရ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္တတ္သမားတို႔တြင္ တေယာက္မွ် သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မေပၚမရွိရ၊ ႀကိတ္ဆံုသံ လည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မျမည္ရ။ ၂၃ဆီမီးအလင္း လည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မထြန္းမလင္းရ။ မဂၤလာ ေဆာင္သတို႔သား သတို႔သမီးအသံကိုလည္း သင့္အထဲ၌ ေနာက္တဖန္မၾကားရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေလာကီ မႉးမတ္တို႔သည္ သင္၏ကုန္သည္ျဖစ္ၾကၿပီ၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သင္၏ျပဳစားျခင္းပရိယာယ္အားျဖင့္ လွည့္ျဖား ျခင္းကို ခံရၾကၿပီဟု ေကာင္းကင္တမန္ေျပာဆို၏။ ၂၄ပေရာဖက္တို႔၏ အေသြး၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေသြး၊ ေျမႀကီးေပၚ မွာ ကြပ္မ်က္ေသာသူအေပါင္းတို႔၏ အေသြးကို ထိုၿမိဳ႔၌ေတြ႔၏။