ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ထိုေနာက္မွ ေကာင္းကင္ဘံု၌ စည္းေဝးေသာသူအမ်ားတို႔၏ အသံႀကီးကား၊ ဟာေလလုယ၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ခ်မ္းသာ၊ ဘုန္းအသေရတန္ခိုးေတာ္ေပတည္း။ ၂စီရင္ေတာ္မူျခင္း အရာတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ ေျဖာင့္မတ္ၾက၏။ မိမိမတရားေသာေမထုန္အားျဖင့္ ေျမႀကီးကိုပုပ္ပ်က္ေစေသာ ျပည္တန္ဆာႀကီးကို စစ္ေၾကာစီရင္ ေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔၏အေသြးကို သူ၏လက္ျဖင့္သြန္း ေသာအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ဒဏ္ေပးေတာ္ မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ငါၾကား၏။ ၃တဖန္တံု၊ ဟာေလလုယ ဟူ၍၄င္း၊ သူ၏မီးခိုးသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ တက္သည္ဟူ၍၄င္း ေျပာဆိုၾက၏။ ၄အသက္ႀကီးသူ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါးႏွင့္ သတၱာဝါေလးပါးတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္လ်က္၊ အာမင္၊ ဟာေလလုယဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၅ပလႅင္ေတာ္ေပၚက ထြက္ေသာ အသံကား၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာင္ရြံ႔ေသာသူ အႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ဟု ဆိုသတည္း။

၆တဖန္တံု၊ ဟာေလလုယ။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္၊ ငါတို႔ဘုရား သခင္သည္ စိုးစံေတာ္မူ၏။ ၇ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကကုန္အံ့၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့ အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးသငယ္၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ခံခ်ိန္ရွိၿပီ။ သူ၏မိန္းမသည္ ကုိယ္ကိုတန္ဆာဆင္ၿပီဟု စည္းေဝးေသာသူအမ်ား တို႔၏အသံ၊ သမုဒၵရာသံ၊ ျပင္းစြာေသာ မိုဃ္းႀကိဳးသံကဲ့သို႔ ငါၾကား၏။ ၈ထိုမိန္းမသည္ စင္ၾကယ္ေျပာင္လက္ေသာ ပိတ္ေခ်ာကို ဝတ္ဆင္ရေသာအခြင့္ကို ရ၏။ ထိုပိတ္ေခ်ာမူကား၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သတည္း။ ၉ေကာင္းကန္တမန္ကလည္း၊ သိုးသငယ္၏မဂၤလာေဆာင္ပြဲသို႔ ေခၚဘိတ္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု ေရးထားေလာ့ဟူ၍၄င္း၊ ဤစကားသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စင္စစ္ျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း ငါ့အားေျပာဆို၏။ ၁ဝငါသည္ ထိုသူကို ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ သူ၏ေျခရင္း၌ျပပ္ဝပ္၏။ သူကလည္း၊ မျပဳပါႏွင့္၊ ငါကား သင္၏လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ ျဖစ္၏။ ေယရႈ၏သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ကို ေဆာင္ေသာသင္၏ ညီအစ္ကိုတို႔၏ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္လည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပေရာဖက္ေဟာေသာစကားခ်က္သေဘာသည္ ေယရႈ၏ သက္ေသျဖစ္သတည္းဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။

၁၁ထိုအခါ ေကာင္းကင္ဘံုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္လွ်င္၊ ျမင္းျဖဴရွိ၏။ ျမင္းစီးေသာသူသည္ သစၥာဟူ ေသာအမည္၊ သမၼာဟူေသာအမည္ရွိသတည္း။ ထိုသူသည္ တရားသျဖင့္စီရင္တတ္၏။ တရားသျဖင့္စစ္တိုက္ တတ္၏။ ၁၂မ်က္စိေတာ္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရဖူမ်ားကို ေဆာင္း၏။ ကိုယ္တိုင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ်မသိေသာ နာမေတာ္သည္ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၃အေသြး၌ ႏွစ္ၿပီးေသာ အဝတ္ကို ဝတ္၏။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ တို႔သည္ ျမင္းျဖဴကိုစီးလ်က္၊ စင္ၾကယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာျဖဴကိုဝတ္လ်က္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။ ၁၅လူမ်ိဳးတို႔ကို ဒဏ္ခပ္စရာဘို႔၊ ထက္ေသာ သံလ်က္သည္ ခံတြင္းေတာ္ထဲကထြက္၏၊ သူတို႔ကို သံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုးေတာ္မူမည္။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေဒါသအမ်က္ေတာ္၏ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာကို ဖိနင္းေတာ္မူမည္။ ၁၆ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္၊ သခင္တို႔၏သခင္ဟု ဘြဲ႔နာမေတာ္သည္ အဝတ္ေတာ္၌၄င္း၊ ေပါင္ေတာ္၌၄င္း၊ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၁၇ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ ေနထဲမွာရပ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါျမင္၏။ ၁၈သူသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ အလယ္၌ ပ်ံတတ္ေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔ကို ႀကီးေသာအသံႏွင့္ေခၚ၍၊ လာၾကေလာ့။ ရွင္ဘုရင္အသား၊ စစ္သူႀကီးအသား၊ သူရဲအသား၊ ျမင္းအသား၊ ျမင္းစီးေသာသူအသား၊ အေစခံကြၽန္၊ လူလြတ္၊ အႀကီးအငယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူတို႔၏ အသားကို စားအံ့ေသာငွါ၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္သို႔ စည္းေဝးၾကေလာ့ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ၁၉သားရဲမွစ၍ ေလာကီရွင္ဘုရင္တုိ႔ႏွင့္ သူတို႔၏ဗိုလ္ေျခမ်ားတို႔သည္ ျမင္းစီးေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဗိုလ္ေျခေတာ္ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ စည္းေဝးၾကသည္ကို ငါျမင္၏။ ၂ဝသားရဲကို ဘမ္းမိၾက၏။ သားရဲ၏တံဆိပ္လက္မွတ္ကိုခံ၍၊ သူ၏ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူတို႔ကို လွည့္ျဖား၍ သားရဲေရွ႔၌ နိမိတ္မ်ားကိုျပတတ္ေသာ မိစျၧြာပေရာဖက္ကိုလည္း ဘမ္းမိၾက၏။ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ထိုသူႏွစ္ဦးကို ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾက၏။ ၂၁ၾကြင္းေသာ သူတို႔သည္၊ ျမင္းစီးေတာ္မူေသာသူ၏ ခံတြင္းေတာ္ထဲက ထြက္ေသာသံလ်က္ႏွင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ သူတို႔၏အသားကို ငွက္အေပါင္းတို႔သည္ ဝစြာစားရၾက၏။