ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းၾကီး (၁၁)


၁တဖန္တံု လွံတံႏွင့္ တူေသာက်ဴပင္တလံုးကို ငါ့အားေပး၍ ငါ့ကိုေျပာဆိုသည္ကား၊ ထေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတိုင္းေလာ့။ ဗိမာေေတာ္၌ ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေရတြက္ေလာ့။ ၂ဗိမာန္ေတာ္ တန္တိုင္းကုိမတိုင္းႏွင့္၊ ပယ္ထားေလာ့။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၌ အပ္ေပးၿပီ။ သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို၊ လ ေလးဆယ္ႏွစ္လပတ္လံုး နင္းၾကလိမ့္မည္။ ၃ငါ၏ သက္ေသခံ ႏွစ္ပါးကိုငါအခြင့္ေပးမည္။ သူတို႔သည္ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ အရက္တေထာင္ႏွစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ ပတ္လံုး ပေရာဖက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၄ထိုသူတို႔သည္ကား၊ ေျမႀကီးအရွင္၏ေရွ႔ေတာ္၌ စိုက္ထားေသာ သံလြင္ပင္ႏွစ္ပင္ႏွင့္ မီးခြက္ႏွစ္လံုးျဖစ္သတည္း။ ၅တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ သူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ သူတို၏ခံတြင္းထဲက မီးထြက္၍ ရန္သူတို႔ကိုမ်ိဳတတ္၏။ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ထိုသူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ ထိုသို႔အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ ၆ထိုသူတို႔သည္ ပေရာဖက္ျပဳေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ မိုဃ္းမရြာ ေစျခင္းငွါ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ပိတ္ရေသာအခြင့္၊ ျမစ္ေရ၊ တြင္းေရကို အေသြးျဖစ္ေစရေသာအခြင့္၊ မိမိတို႔ အလိုရိွ သမွ်ေသာအခါ၌ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမႀကီးကို ဒဏ္ခတ္ရေသာအခြင့္ကို ရၾက၏။

၇သူတို႔သည္ သက္ေသခံၿပီးေသာအခါ၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲကတက္ေသာ သားရဲသည္ သူတို႔ကိုစစ္ တိုက္၍ ေအာင္လိမ့္မည္။  အသက္ကိုသတ္ၿပီးမွ၊ ၈သူတို႔သခင္သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံ ေတာ္မူေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ေသာဒံုဟူ၍၄င္း၊ အဲဂုတၱဳဟူ၍၄င္း အတြင္းအနက္အားျဖင့္ ေခၚေဝၚေသာ ၿမိဳ႔ႀကီး၏လမ္း၌ အေလာင္းေကာင္တို႔သည္ ေနရစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၉အသီးအသီး ဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔သည္ သံုးရက္ခြဲပတ္လံုး အေလာင္းေကာင္တို႔ကိုျမင္ရ၍၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ျမစ္တားၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေျမႀကီးေပၚမွာ ေနေသာ သူတို႔သည္ ထိုအေလာင္းေကာင္တို႔ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္ ကိုတေယာက္ လက္ေဆာင္ေပး လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္က ထိုပေရာဖက္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာေနေသာ သူတို႔ကို ျပင္းစြာေႏွာက္ရွက္ညွဥ္းဆဲၾကသည္ဟု ငါ့အားေျပာဆိုေလ၏။ ၁၁ထိုေနာက္ သံုးရက္ ခြဲလြန္ၿပီးလွ်င္၊ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္က  အသက္ဝိညာဥ္သည္ သူတို႔၌ဝင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မတ္တတ္ထ၍ ျမင္သမွ်ေသာသူတို႔သည္  အလြန္ေၾကာက္ရြံၾက၏။ ၁၂ေကာင္းကင္ကထြက္ေသာအသံႀကီးကား၊ ဤအရပ္သို႔ တက္ၾကေလာ့ဟု မိမိတို႔အားေျပာဆိုသည္ကို သူတို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔တက္၍ ရန္သူ တို႔သည္ ျမင္ၾက၏။ ၁၃ထိုအခ်ိန္နာရီ၌ ႀကီးစြာေသာ ေျမလႈပ္ျခင္းျဖစ္၍၊ ၿမိဳ႔ရိုးဆယ္စုတစုၿပိဳေလ၏။ ထိုေျမလႈပ္ျခင္း၌ လူခုနစ္ေထာင္ေသၾက၏။ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ၁၄ဒုတိယအမဂၤလာလြန္ၿပီ။ တတိယအမဂၤလာသည္ အလ်င္အျမန္လာ လိမ့္မည္။

၁၅သတၱမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႀကီးေသာအသံတို႔က၊ ေလာကီ ႏိုင္ငံသည္ ငါတို႔အရွင္၏ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ ထိုအရွင္၏ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ သူသည္လည္း အမBာအဆက္ဆက္ စိုးစံေတာ္မူမည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၆ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မိမိတို႔ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာ အသက္ႀကီးသူႏွစ္ဆယ္ ေလးပါးတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္လ်က္၊ ၁၇အနႏၱတန္ခိုး ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ ကာလအစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏မဟာတန္ခိုးေတာ္ကို ယူေဆာင္၍ စိုးစံေတာ္ မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ၁၈လူမ်ိဳးတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ အမ်က္ေတာ္ သည္လည္း ေရာက္ပါၿပီ။ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တည္း ဟူေသာ ပေရာက္ဖက္တို႔ အား၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔အား၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရိုေသေသာ သူအႀကီးအငယ္တို႔အား ၄င္း၊ ဆုေက်းဇူးကို ေပးသနားေတာ္မူ၍၊ ေျမႀကီးကိုဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာအခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ ဟုေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၁၉တဖန္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကိုဖြင့္ထား၍ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ ထင္ရွားေလ၏။ လွ်ပ္စစ္ျပက္ျခင္း၊ အသံျမည္ျခင္း၊ မိုဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ ေျမလႈတ္ျခင္း၊ အလံုးႀကီး စြာေသာ မိုဃ္းသီးက်ျခင္းျဖစ္ၾက၏။