ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၁၀)


၁ခြန္အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ မိုဃ္းတိမ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ေကာင္းကင္က ဆင္းသက္ သည္ကို ငါျမင္၏။ သူ၏ေခါင္းေပၚ၌သက္တံ့ရွိ၏။ သူ၏မ်က္ႏွာသည္ေနကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူ၏ေျခသည္လည္း မီးခဲတိုင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၂ဖြင့္ထားေသာ စာေစာင္ငယ္ကိုကိုင္လ်က္ရွိ၏။ လက်္ာေျခသည္ ပင္လယ္ေပၚမွာ၄င္းး၊ လက္ဝဲေျခသည္ေျမႀကီးေပၚ မွာ၄င္းနင္း၍၊ ၃ျခေသ့ၤေဟာက္သကဲ့သို႔ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီးမွ မိုဃ္းႀကိဳးသံ ခုနစ္ခ်က္ ျမည္ေလ၏။ ၄မိုဃ္းႀကိဳးသံ ခုနစ္ခ်က္ျမည္ၿပီးမွ ငါသည္ေရးမွတ္မည္ ဟုအားထုတ္ေသာ္၊ ေကာင္းကင္မွထြက္ ေသာအသံကား၊ မိုဃ္းႀကိဳးသံခုနစ္ခ်က္ျမည္ေသာအရာကို တံဆိပ္ခတ္ေလာ့။ မေရးမမွတ္ႏွင့္ ဟု ဆုိသည္ ကိုငါၾကား၏။ ၅ထုိအခါ ငါျမင္၍ ေျမႏွင့္ ပင္လယ္ေပၚမွာ ရပ္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္သည္၊ လက်္ာလက္ကို ေကာင္းကင္သို႔ခ်ီၿပီးလွ်င္၊ ၆-၇ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးပေရာဖက္တို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ဗ်ာဒိတ္ထား ေတာ္မူသည္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာအရာသည္၊ ကာလမေႏွးဘဲ သတၱမေကာင္းကင္တမန္ တံပိုးမႈတ္ျခင္း အသံျမည္ေသာ ေန႔ကာလ၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟု ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာကို၄င္း၊ အရပ္ရပ္၌ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ဖန္ဆင္း၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ သူကိုတုိင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳေလ၏။

၈ငါၾကားရေသာေကာင္းကင္အသံသည္ တဖန္ငါ့အားေျပာသည္ကား၊ ေျမႏွင့္ ပင္လယ္ေပၚမွာ ရပ္ေနေသာ ေကာင္းကင္တမန္၏ လက္၌ဖြင့္ထားလ်က္ရွိေသာစာေစာင္ငယ္ကို သြား၍ယူေလာ့ဟု ဆုိလွ်င္၊ ၉ငါသည္ေကာင္းကင္တမန္ ထံသို႔သြား၍ စာေစာင္ငယ္ကိုေပးပါဟုေတာင္း၏။ သူကလည္းယူ၍ စားေလာ့။ ဝမ္းကိုခါးေစလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပစပ္၌ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိလိမ့္မည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ငါသည္စာေစာင္ကုိ ေကာင္းကင္တမန္၏ လက္မွယူ၍စား၏။ ပစပ္၌ ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔ခ်ဳိ၏။ စားၿပီးမွ ဝမ္း၌ခါး၏။ ၁၁ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သင္သည္အသီးအသီးဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္တို႔၌၄င္း၊ တဖန္ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာရမည္ဟု ဆိုေလ၏။