ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၁)


၁ကာလမၾကာမျမင့္မွီ ျဖစ္ရမည္အမႈအရာမ်ားကို ေယရႈခရစ္သည္ မိမိအေစခံကြၽန္တို႔အား ျပေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ထုိသခင္၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ဆိုေပအံ့၊ ထုိသခင္သည္ မိမိေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ မိမိအေစခံကြၽန္ေယာဟန္အား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရိပ္ကို ျပေတာ္မူ၏။ ၂ေယာဟန္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ကို၊ ျမင္သမွ်အတိုင္း သက္ေသခံ၏။ ၃ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီးျဖစ္၍၊ ဤအနာဂတၱိက်မ္းစကား ကိုၾကည့္ရႈ ဘတ္ရြတ္နားေထာင္၍၊ ေရးထားသမွ် တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။

၄ငါေယာဟန္သည္ အာရွိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးကို ၾကားလုိက္ပါ၏။ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလအစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္က၄င္း၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ရွိေသာ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါး အထံက၄င္း၊ ၅သစၥာေစာင့္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ေသေသာသူတို႔တြင္ သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ေလာကီဘုရင္တို႔၏ အထြဋိ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္အထံေတာ္က၄င္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။ ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ မိမိအေသြးႏွင့္ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၍၊ ၆မိမိခမည္းေတာ္ဘုရား သခင့္ေရွ႔၌ငါတို႔ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ၌၄င္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူသည္၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္အသေရ၊ အစြမ္းသတၱိရွိေတာ္မူေစ သတည္း။ အာမင္။

၇ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ တကြၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုိ ေဖာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ရွိသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးသားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းရၾကလိမ့္မည္။ မွန္ေပ၏။ အာမင္။ ၈ငါသည္အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏ ဟု အနႏၱတန္ခုိး ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလအစဥ္ ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ေယရႈခရစ္၏ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡမွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကို၄င္း၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ အတူဆက္ဆံ ေသာအေဘာ္အဘက္၊ သင္တို႔အစ္ကိုငါေယာဟန္သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ႏွင့္ ေယရႈခရစ္၏ သက္ေသခံ ေတာ္မူခ်က္ေၾကာင့္၊ ပတ္မုကြၽန္းမွာ ေနရစဥ္တြင္၊ ၁ဝသခင္ဘုရားေန႔၌ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကိုခံရ၍၊ တံပိုးခရာအသံကဲ့သို႔ ငါ့ေနာက္၌ျမည္ေသာ အသံႀကီးကိုၾကား၏။ ၁၁ျမည္ေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ သင္သည္ ျမင္ေသာအရာကိုစာေစာင္ ၌ေရးထား၍၊ ဧဖက္ၿမိဳ႔၊ စမုရနၿမိဳ႔၊ ေပရဂံၿမိဳ႔၊ သြာတိရၿမိဳ႔၊ သာဒိၿမိဳ႔၊ ဖိလေဒလဖိၿမိဳ႔၊ ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးထံသို႔ေပးလုိက္ေလာ့ဟု ဆုိသတည္း။

၁၂ထုိသုိ႔ငါႏွင့္ စကားေျပာ၍ အသံျမည္ေသာသူကို ျမင္ျခင္္းငွါ ငါသည္လွည့္ၾကည္လွ်င္၊ ေရႊမီးခြက္ခုနစ္လံုး ကို၄င္း၊ ၁၃ထုိမီးခြက္ ခုနစ္လံုးအလယ္၌လူသားေတာ္ႏွင့္တူေသာ သူတဦးကို၄င္း၊ ျမင္၏။ ထုိသူသည္ေျခသို႔တိုင္ေအာင္ ဝတ္ျခံဳလ်က္၊ ရင္ေတာ္၌ ေရႊခါးပန္းကိုစည္းလ်က္ျဖစ္၏။ ၁၄ေခါင္းေတာ္ႏွင့္ ဆံပင္ေတာ္သည္ျဖဴေသာ သိုးေမြးက့ဲသို႔၄င္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔၄င္းျဖဴ၏။ မ်က္စိေတာ္သည္လည္း မီးလွ်ံကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၁၅ေျခေတာ္သည္လည္း မီး၌ခြၽတ္ၿပီးေသာ ေၾကးဝါစစ္ႏွင့္တူ၏။ အသံေတာ္သည္လည္း သမုဒၵရာသံကဲ့ျဖစ္၏။ ၁၆လက်္ာလက္ေတာ္သည္လည္း ၾကယ္ခုနစ္လံုး ကိုကိုင္၏။ ခံတြင္းေတာ္ထဲကလည္း ထက္ေသာသန္လ်င္ထြက္၏။ မ်က္ႏွာေတာ္သည္အရွိန္တန္ခုိးႏွင့္ထြန္းေတာက္ ေသာေနကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၁၇ထုိသူကို ငါျမင္ေသာအခါ၊ ေသမတတ္ျဖစ္၍ေျခေတာ္ရင္း၌လဲလ်က္ေန၏။ ထုိသူသည္လက်္ာ လက္ေတာ္ ကိုငါ့အေပၚသို႔တင္လ်က္၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရွိႏွင့္။ ငါသည္အဦးဆံုေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာ သူျဖစ္၏။ ၁၈အသက္ရွင္ ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏။ ၁၉ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ျမင္ၿပီးေသာအရာတို႔ကို၄င္း၊ ယခုရွိေသာအရာတို႔ကို၄င္း၊ ေနာင္ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာတို႔ကို၄င္းေရးထားေလာ့။ ၂ဝငါ့လက်္ာလက္၌ ထင္ရွားေသာ ၾကယ္ခုနစ္လံုးႏွင့္ ေရႊမီးခြက္ ခုနစ္လံုး၏ နက္နဲျခင္းအရာဟူမူကား၊ မီးခြက္ခုနစ္လံုးသည္ အသင္းေတာ္ ခုနစ္ပါးျဖစ္၏။ ၾကယ္ခုနစ္လံုးသည္လည္း ထုိခုနစ္ပါးေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို အုပ္ေသာ တမန္ျဖစ္ၾက၏။