ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၂)


၁ဧဖက္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍မွာလိုက္ေလာ့။ လက်္ာလက္၌ ၾကယ္ခုနစ္လံုးကို ကိုင္၍၊ ေရႊမီးခြက္ခုနစ္လုံးအလယ္၌ သြားလာေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္အက်င့္ က်င့္ျခင္း၊ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းကိုငါသိ၏။ ၂သင္သည္မတရားေသာ သူတို႔ကိုလက္ မခံႏိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ တမန္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ၊ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူတို႔ကိုစစ္ေဆး၍ လွည့္ျဖားေသာသူျဖစ္သည္ဟု သိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ၃ခႏၱီႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ငါ၏နာမေၾကာင့္ဆင္းရဲခံ၍ အားမေလ်ာ့ ေၾကာင္းကို၄င္းငါသိ၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ေရွ႔ဦးစြာေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလ်ာ့ၿပီဟု သင္၌ အျပစ္တင္စရာရွိ၏။ ၅ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္မေရြ႔ေလ်ာ့မွီ၊ အရင္ေနရာအရပ္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ေရွ႔ဦးစြာေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလာ့။ သို႔မဟုတ္သင္ရွိရာ သုိ႔ငါသည္အလ်င္ အျမန္လာ မည္။ ေနာင္တမရလွ်င္၊ သင္၏မီးခြက္ကိုေနရာမွ ေရြ႔မည္။ ၆သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါမုန္းေသာ နိေကာလတပည့္ တို႔၏ အက်င့္ကိုသင္လည္းမုန္းသည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏။ ၇ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို၊ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၏၊ ထုိသူသည္ငါ၏ ဘုရားသခင္ ပရဒိသု ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အသက္ပင္၏ အသီးကိုစားေစျခင္းငွါ ငါအခြင့္ေပးမည္။

၈စမုရနၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကို ဤသို႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ တည္းဟူေသာ၊ အရင္ေသ၍အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၉သင့္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ဒုကၡခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းကိုငါသိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုျခင္းရွိ၏။ ယုဒလူျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ယုဒလူမွန္မဟုတ္၊ စာတန္၏ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ေသာသူတို႔၏ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုလည္း ငါသိ၏။ ၁ဝသင္သည္ခံရမည့္အရာ တစံုတခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စံုးစမ္းျခင္းကုိခံရမည္ အေၾကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ သင္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႔ကိုေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထား၍၊ သင္တို႔သည္ဆယ္ရက္ပတ္လံုး ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ ေသသည္တုိင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အသက္သရဖူကို ငါေပးမည္။ ၁၁ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တုိ႔အားအဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူ မည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူကို ဒုတိယေသျခင္းသည္မညွဥ္းဆဲရ။

၁၂ေပရဂံၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ ထက္ေသာသန္လ်က္ရွိ ေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၁၃သင္အက်င့္က်င့္ျခင္းကို၄င္း၊ စာတန္၏ ရာဇပလႅင္ရွိရာအရပ္တည္းဟူေသာ သင္၏ေနရာအရပ္ကို၄င္း ငါသိ၏။ စာတန္၏ ေနရာအရပ္၌ သင္တို႔တြင္အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာ အႏၱိပသည္ သစၥာရွိ၍ ငါ့ဘက္၌သက္ေသခံရေသာ ေန႔ရက္ကာလတြင္ပင္၊ သင္သည္ငါ၏ နာမကိုစဲြကိုင္၏။ ငါ၏ယံုၾကည္ျခင္း တရားကိုမစြန္႔မပယ္။ ၁၄သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကို စားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထိမိ၍လဲစရာအရာကို သူတို႔ေရွ႔၌ ခ်ထားမည္အေၾကာင္း၊ ဗာလက္မင္းကို အႀကံေပးေသာသူတည္းဟူေသာ ဗာလမ္၏ အယူကို စဲြလမ္းေသာသူတို႔သည္ သင္၏ ေနရာ၌ရွိၾကသည္ ျဖစ္၍၊ သင္၌အနည္းငယ္ေသာအျပစ္တင္စရာ ရွိ၏။ ၁၅ထုိအယူႏွင့္ သေဘာတူေသာနိေကာလတပည့္တို႔၏ အယူကိုစဲြလမ္းေသာ သူတို႔သည္ ထုိနည္းတူသင္၌ ရွိၾက၏။ ၁၆ထုိေၾကာင့္ေနာင္တရေလာ့။ မရလွ်င္သင္ရွိရာသို႔ ငါသည္အလ်င္အျမန္လာမည္။ ထုိသူတို႔ကို ငါ့ခံတြင္း၏သန္လ်က္ႏွင့္ စစ္တိုက္မည္။ ၁၇ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကို၊ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ေအာင္ျမင္၏၊ ဝွက္ထားေသာမႏၷကို၄င္း၊ ေက်ာက္ျဖဴလက္ ဖဲြ႔ကို၄င္း၊ ထုိေက်ာက္ေပၚ၌ အကၡရာတင္ေသာနာမသစ္ကို၄င္း ထုိသူအားငါေပးမည္။ ထုိေက်ာက္ကိုရေသာသူမွ တပါးအဘယ္သူမွ် ထုိနာမကိုမသိႏိုင္ရာ။

၁၈သြာတိရၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ေသာ မ်က္စိႏွင့္၄င္း၊ ေၾကးဝါစစ္ႏွင့္တူေသာေျခႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင့္သားေတာ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၁၉သင္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အမႈေဆာင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းကို၄င္း ေနာက္က်င့္ေသာ အက်င့္တို႔သည္ အရင္က်င့္ေသာ အက်င့္ထက္သာ၍ မ်ားေၾကာင့္ကို၄င္း ငါသိ၏။ ၂ဝသို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ၏အေစခံကြၽန္တို႔သည္ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ကို စားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ပေရာဖက္မဟူ၍ ကိုယ္ကိုေခၚေဝၚ ေသာသင္၏ခင္ပြန္းေယဇေဗလသည္ သြန္သင္၍ မွားယြင္းေစရေသာအခြင့္ကုိ သင္သည္ ေပးေသာေၾကာင့္၊ သင္၌အျပစ္တင္စရာရွိ၏။ ၂၁ေနာင္တရသင့္ေသာ ကာလကို ငါေပးေသာ္လည္း၊ သူသည္မိမိမတရားေသာ ေမထုန္ကို ေနာင္တရခ်င္ေသာစိတ္မရွိ။ ၂၂ထိုေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုအိပ္ရာ၌ ငါခ်ထားမည္။ သူႏွင့္ အတူမတရားေသာေမထုန္ကိုျပဳ၍၊ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ကိုေနာင္တ မရေသာ သူတို႔ကိုလည္း၊ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေစမည္။ ၂၃သူ၏သား သမီးတို႔ကိုလည္း အေသသတ္မည္။ ငါသည္ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ကို စစ္ေဆးေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို၊ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အသင္းေတာ္တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ အသီးအသီးက်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္အက်ဳိးအျပစ္ကိုငါေပးမည္။

၂၄ထုိမိစျၧြာဒိဌိအယူကို ယူေသာသူတို႔ေခၚေဝၚသည္ႏွင့္ အညီ၊ စာတန္၏ နက္နဲေသာအရာဟု ေခၚေဝၚေသာ အရာတို႔ကိုမကြၽမ္း၊ ထုိမိစျၧြာဒိဌိအယူကိုမယူ၊ ၾကြင္းေသာသြာတိရၿမိဳ႔သားတို႔ကိုငါဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ရသမွ်ကို ငါလာသည္တိုင္ေအာင္စဲြကိုင္ၾကေလာ့။ ၂၅ထုိမွတပါးအျခားေသာဝန္ကို သင္တို႔ အေပၚ၌ ငါမတင္။ ၂၆အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ငါ့အက်င့္ကိုက်င့္၏၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ သည္ ငါ့အားအခြင့္ေပးေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊ လူမ်ဳိးတို႔ကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ထုိသူအားငါသည္အခြင့္ေပးမည္။ ၂၇ထုိသူသည္ သူတို႔ကိုသံလွံတံႏွင့္ အုပ္စိုး၍၊ ေျမအိုးကိုခဲြဖ်က္သကဲ့သို႔ ခဲြဖ်က္လိမ့္မည္။ ၂၈မိုဃ္းေသာက္ၾကယ္ ကိုလည္း ထုိသူအားငါေပးမည္။ ၂၉ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သုိ႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကားၾကားပါေစ။