ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၃)


၁သာဒိၿမိဳ႔၌ရွိေသာအသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသို႔ေရး၍ မွာလိုက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုနစ္ပါးႏွင့္ ၾကယ္ခုနစ္လံုးရွိေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္၏အက်င့္ကိုငါသိ၏။ သင္သည္အသက္ ရွင္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသလ်က္ေနသည္ကိုငါသိ၏။ ၂မအိပ္ဘဲေစာင့္၍ေနေလာ့။ က်န္ရစ္၍ေသလုေသာ အရာတို႔ကို ျပဳစုေလာ့။ သင္၏ အက်င့္သည္ ငါ၏ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ မစံုမလင္ရွိသည္ကိုငါေတြ႔ၿပီး။ ၃ထုိေၾကာင့္၊ သင္သည္ခံယူ၍ နားေထာင္ၿပီးသည္ အရာကုိ ေအာက္ေမ့၍ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ေစာင့္၍မေနလွ်င္၊ သူခိုးကဲ့သို႔သင္ရွိသုိ႔ ငါလာမည္။ လာမည့္အခ်ိန္နာရီကိုလည္း သင္မသိရ။ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ သာဒိၿမိဳ႔၌ပင္ သင္တို႔တြင္ ကိုယ္အဝတ္ကို မညစ္ညဴးေစ ေသာသူနည္းနည္း ရွိေသး၏။ ထုိသူတို႔သည္ ထုိက္တန္ေသာ သူျဖစ္၍၊ အျဖဴဝတ္လ်က္ငါႏွင့္ အတူသြားလာၾကလိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကုိဝတ္ဆင္လိမ့္မည္။ ၅ထုိသူ၏ နာမကို အသက္စာေစာင္မွ ငါသည္ အလွ်င္းမေခ်။ ငါ့ခမည္းေတာ္ေရွ႔၌၄င္း၊ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔ေရွ႔၌၄င္း၊ သူ၏နာမကိုငါဝန္ခံမည္။ ၆ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၇ဖိလေဒလဖိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကိုဤသုိ႔ေရး၍မွာလုိက္ေလာ့။ သန္႔ရွင္းေသာသူ၊ ဟုတ္မွန္ ေသာသူ၊ ဒါဝိဒ္မင္း၏ တံခါးေသာ့ကိုကိုင္ေသာသူ၊ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေအာင္ဖြင့္၍၊ အဘယ္သူမွ် မဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ေသာသူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၈သင္၏ အက်င့္ကိုငါသိ၏။ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေသာတံခါးကို သင့္ေရွ႔၌ ငါဖြင့္ထားၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာခြန္အား ရွိသည္ႏွင့္၊ ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၿပီ။ ၉ငါ၏နာမကိုလည္း မစြန္႔မပယ္။ ယုဒလူျဖစ္ေယာင္ ေဆာင္၍ အမွန္မဟုတ္ဘဲ၊ မုသာစကားကိုေျပာေသာသူတည္း ဟူေသာ၊ စာတန္၏ အေပါင္းအသင္းဝင္သူ အခ်ဳိ႔တို႔ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္။ သူတို႔သည္လာ၍ သင္၏ေျခရင္း၌ ျပပ္ဝပ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါသည္ သင့္ကိုခ်စ္သည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၄င္း ငါျပဳမည္။ ၁ဝသင္သည္ငါ၏ သည္းခံျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာေၾကာင့္၊ ေျမႀကီးအေပၚ၌ေနေသာသူတို႔ကို စံုစမ္းေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တို႔ကို ႏွံ႔ျပားလတံ့ေသာစံုစမ္းရာ ကာလတြင္၊ သင့္ကိုငါေစာင့္ေရွာက္မည္။ ၁၁ငါသည္အလ်င္ အျမန္လာမည္။ သင္၏သရဖူကို အဘယ္သူမွ်မယူေစျခင္းငွါ၊ ရခဲ့ၿပီးေသာအရာကိုစဲြကိုင္ေလာ့။ ၁၂အၾကင္သူ သည္ ေအာင္ျမင္၏၊ ထုိသူကိုငါသည္ငါ၏ဘုရားသခင့္ ဗိမာန္ေတာ္၌ တိုင္ျဖစ္ေစမည္။ ေနာက္တဖန္သူသည္ ျပင္သုိ႔မေရြ႔ရ။ ငါ၏ဘုရားသခင့္နာမေတာ္ကို၄င္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွထြက္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သစ္တည္း ဟူေသာ၊ ငါ၏ဘုရားသခင့္ၿမိဳ႔ေတာ္၏ နာမကို၄င္း၊၊ ငါ၏နာမသစ္ကို၄င္း၊ ထုိသူအေပၚ၌ငါသည္ အကၡရာတင္မည္။ ၁၃ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၁၄ေလာဒိကိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကုိဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ေဝေနယ် သတၱဝါတို႔အထြဋိ္၊ သစၥာရွိ၍ဟုတ္မွန္ေသာသက္ေသခံ၊ အာမင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၁၅သင္၏အက်င့္ကုိငါသိ၏။ သင္သည္အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္သည္ကို ငါသိ၏။ ဧျခင္းျဖစ္ေစ၊ ပူျခင္းျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုငါအလိုရွိ၏။ ၁၆ထိုသို႔ အဧမဟုတ္၊ အပူမဟုတ္၊ ေႏြးရံုရွိေသာေၾကာင့္ ငါ၏ခံတြင္းသည္ သင့္ကိုေထြးလုၿပီ။ ၁၇သင္ကလည္း၊ ငါသည္ ဥစၥာရတတ္၏။ ဘ႑ာမ်ားကိုဆည္းဖူးၿပီ။ တစံုတခုကိုမွ်မလိုဟု ေျပာဆို၍၊ ကိုယ္တိုင္ပင္ပန္းျခင္း၊ သနားဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ မ်က္စိကန္းျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္း စည္းရွိျခင္း ျဖစ္သည္ကို မသိပါတကား။ ၁၈သင္သည္ ဥစၥာရတတ္ ျခင္းငွါ၊ မီးႏွင့္ခြၽတ္ၿပီးေသာ ေရႊကို၄င္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ သူတပါးေရွ႔တြင္ မရွက္ေစျခင္းငွါ ၿခံဳစရာဘုိ႔၊ ျဖဴေသာ အဝတ္ကို၄င္း ငါ့ထံမွာဝယ္ေလာ့။ သင္၏မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ၊ မ်က္စိ၌ မ်က္စဥ္းခတ္ေလာ့ဟု သင့္အား ငါသည္ အၾကံေပး၏။ ၁၉ငါခ်စ္သမွ်ေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို ငါစစ္ေဆး၍ သူတို႔ကို ဆံုးမတတ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ကို ကိုယ္ႏႈိးေဆာ္ေလာ့။ ေနာင္တရေလာ့။ ၂ဝငါသည္ တံခါးေရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကိုၾကား၍ တံခါးကိုဖြင့္အံ့၊ ထိုသူရွိရာသို႔ ငါဝင္၍သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ သူသည္လည္း ငါႏွင့္အတူစား ေသာက္ရလိမ့္မည္။ ၂၁ငါသည္ေအာက္ျမင္၍၊ ငါ့ခည္းေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့ သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူထိုင္ေနရေသာ အခြင့္ကိုငါေပးမည္။ ၂၂ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တို႔အား အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။