ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၄)


၁ထိုေနာက္မွငါၾကည့္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္၌ တံခါးဖြင့္ထားလ်က္ရွိ၏။ ေရွ႔ဦးစြာၾကားရေသာ အသံဟူမူကား၊ ဤအရပ္သို႔တက္ေလာ့။ ေနာင္ကာလ၌ ျဖစ္ရမည္အရာတို႔ကို ငါျပမည္ဟု ငါႏွင့္ေျပာ လ်က္ရွိေသာ တံပိုးခရာသံ ကဲ့သို႔ျမည္ေလ၏။ ၂ထိုအခါ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါသည္ ခ်က္ျခင္းခံရ၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ပလႅင္တခုတည္လ်က္ရွိ၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာသူ လည္းရွိ၏။ ၃ထိုသူ၏အဆင္း အေရာင္သည္ နဂါးသြဲ႔ေက်ာက္၊ ပတၱျမားေက်ာက္ႏွင့္တူ၏။ ပလႅင္၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ကား၊ ျမေက်ာက္အဆင္း အေရာင္ႏွင့္တူေသာ သက္တံ့ရွိ၏။ ထိုပလႅင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အျခားေသာ ပလႅင္ႏွစ္္ဆယ္ေလးပလႅင္ရွိ၏။ ထိုပလႅင္တို႔အေပၚ၌ အသက္ၾကီးသူ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါးတို႔သည္ ျဖဴေသာအဝတ္ကို ဝတ္္ဆင္လ်က္၊ ေခါင္းေပၚ၌ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းလ်က္ ထိုင္ေနၾက၏။ ၅ပလႅင္ေတာ္ထဲက လွ်ပ္စစ္ျပက္၏။ စကားေျပာသံ၊ မိုဃ္းၾကိဳး သံလည္းျမည္၏။ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ခုႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ မီးခြက္ခုႏွစ္လံုးတို႔သည္ ထြန္းလ်က္ရွိၾက၏။

၆ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌လည္း၊ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္တူေသာ ဖန္ေရကန္ရွိ၏။ ပလႅင္ေတာ္၏အတြင္း၌၄င္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌၄င္း၊ မ်က္စိႏွင့္တကုိယ္လံုးျပည့္ေသာ သတၱဝါေလးပါးရွိ၏။ ၇ပဌမသတၱဝါသည္ ျခေသၤ့ႏွင့္တူ၏။ ဒုတိယသတၱဝါသည္ ႏြားသငယ္ႏွင့္တူ၏။ တတိယသတၱဝါသည္ လူမ်က္ႏွာရွိ၏။ စတုတၴသတၱဝါသည္ ပ်ံလ်က္ရွိ ေသာ ေရႊလင္းတႏွင့္တူ၏။ ထိုသတၱဝါေလးပါးတို႔၏ ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္၌၊ တပါးတပါးလွ်င္ အေတာင္ေျခာက္ခုစီရွိ၍၊ အတြင္း၌ မ်က္စိႏွင့္ျပည့္ၾက၏။ သူတို႔ကလည္း၊ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂါတ္ကာလ အစဥ္ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏ ဟု ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၿငိမ္၍မေနဘဲ ေျပာဆိုၾက၏။ ၉ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္၍၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ သူကိုကိုးကြယ္လ်က္၊ ၁၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာ တို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခိုး ေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ မိမိတို႔သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏။