ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၇)


၁ထုိေနာက္မွ ေျမႀကီး၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္မ်ားတို႔၌ေလမလာ ေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါး တို႔သည္ ေျမ၏ေလးမ်က္ႏွာေလတို႔ကိုကိုင္၍၊ ေျမေလးမ်က္ႏွာ၌ ရပ္ေနသည္ကို ငါျမင္၏။ ၂အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ပါေသာေကာင္းကင္တမန္ တပါးသည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာက တတ္လာသည္ကိုငါျမင္၏။ သူသည္လည္းေျမႏွင့္ပင္လယ္ကုိ ညွဥ္းဆဲရေသာအခြင့္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုအသံလႊင့္၍၊ ၃ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔ကို နဖူး၌ တံဆိပ္မခတ္မည္တိုင္ေအာင္၊ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္တို႔ကို မညွဥ္းဆဲပါႏွင့္ ဟုႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ေလ၏။ ၄တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရေသာ သူအေရတြက္ကိုငါၾကား၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၌ အသီးအသီးေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ထဲက လူတသိန္း ေလးေသာင္းေလး ေထာင္တို႔သည္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရၾက၏။ ၅ယုဒအမ်ဳိးထဲက  တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ရုဗင္အမ်ဳိးထဲကတေသာင္း ႏွစ္ေထာင္၊ ဂဒ္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္း ႏွစ္ေထာင္။ ၆အာရွာအမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ နႆလိအမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ မနာရွည္အမ်ိဳးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ၇ရွိေမာင္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ေလဝိအမ်ဳိးထဲကတေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ဣသခါ အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ၈ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးထဲက တေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ေယာသပ္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္း ႏွစ္ေထာင္၊ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးထဲက တေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ တို႔သည္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံရၾက၏။

၉ထုိေနာက္မွ ငါၾကည့္လွ်င္၊ အသီးအသီးဘာသာစကားကို ေျပာေသာလူမ်ဳိးအႏႊယ္ ခပ္သိမ္းတို႔ အထဲမွ ထြက္၍၊ အဘယ္သူမွ် မေရတြက္ႏိုင္ေသာလူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ျဖဴေသာ ဝတ္လံုကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊ စြန္ပလြံ ခက္ကို ကိုင္လ်က္၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၊ သိုးသငယ္ေရွ႔မွာရပ္ေနၾက၏။ ၁ဝသူတို႔ကလည္း၊ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္သုိးသငယ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းခ်မ္းသာ ရွိေတာ္မူေစ သတည္းဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၁ပလႅင္ေတာ္မွစေသာအသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ သတၱဝါ ေလးပါး၏ ပတ္ဝန္က်င္၌ ရပ္ေနေသာေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတို႔သည္၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္၍ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္လ်က္၊ ၁၂အာမင္။ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ဘုန္း၊ ပညာႏွင့္တကြ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ တန္ခုိးသတၱိရွိေတာ္ မူေစသတည္း။ အာမင္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၁၃အသက္ႀကီးသူတပါးကလည္း၊ ျဖဴေသာဝတ္လံုကိုဝတ္ဆင္ေသာ ဤသူတို႔သည္အဘယ္သူနည္း။ အဘယ္အရပ္ကလာၾကသနည္း ဟုငါ့အားေမးျမန္လွ်င္၊ ၁၄ငါက၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏ ဟုျပန္ေလွ်ာက္၏။ သူကလည္း၊ ဤသူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲဒုကၡအထဲက ထြက္ေျမာက္၍၊ မိမိတို႔ဝတ္လံုကို သိုးသငယ္၏ အေသြးေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာ သူျဖစ္ၾကသတည္း။ ၁၅ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ ေနရာကိုရ ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ဘုရားဝတ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ျပဳရၾက၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထုိင္ေတာ္မူေသာသူသည္ သူတို႔တြင္ က်န္းဝပ္ေတာ္မူမည္။ ၁၆သူတို႔သည္ေနာက္တဖန္ ေရစာကိုမငတ္မမြတ္ရၾက။ ေနေရာင္ျခည္ အလွ်င္းမထိရ။ အဘယ္အပူကိုမွ် မခံရၾက။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ ပလႅင္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေသာသုိး သငယ္သည္ သူတို႔ကုိလုပ္ေကြၽး၍၊ အသက္စမ္းေရတြင္းသို႔လမ္းျပလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း သူတို႔မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရွိသမွ်တို႔ကိုသုတ္ေတာ္မူ မည္ဟု ဆိုေလ၏။