ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္ၾကီး(၉)


၁ပဥၥမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ၾကယ္တလံုးသည္ ေကာင္းကင္က ေျမႀကီးေပၚသို႔ က်သည္ ကိုငါျမင္၏။ သူ၌အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ ေသာ့ကိုအပ္ေပးသည္ျဖစ္၍၊ ၂သူသည္အနက္ဆံုးေသာ တြင္းကိုဖြင့္လွ်င္၊ ႀကီးစြာေသာမီးဖို၏ အခုိးကဲ့သို႔ေသာ အခိုးသည္ တြင္းထဲကတတ္ေလ၏။ ထုိတြင္း၏ မီးခုိးေၾကာင့္၊ ေနႏွင့္ အာကာသ ေကာင္းကင္သည္ ေမွာင္မိုက္ေလ၏။ ၃က်ဳိင္းေကာင္တို႔သည္ မီးခိုးအထဲက ေျမႀကီးအေပၚသို႔ထြက္၍၊ ေျမကင္း ၿမီးေကာက္ တန္ခုိးကဲ့သုိ႔ေသာတန္ခုိးကိုရၾက၏။ ၄ေျမ၏ ျမက္ပင္မွစ၍ စိမ္းေသာအရာမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားအေပါင္းတို႔ကို ထား၍၊ နဖူး၌ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာလူတို႔ကိုသာ ညွဥ္းဆဲမည္ အေၾကာင္းသူတို႔အားပညတ္ ထား၏။၅တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာ သူတို႔ကုိ ကားသတ္ရေသာအခြင့္မရွိ။ ငါလပတ္လံုးျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာျဖစ္ေစ ေသာအခြင့္ရွိ၏။ ထုိက်ဳိင္းေကာင္ ျဖစ္ေစေသာ ေဝဒနာသည္ကား၊ ကင္းၿမီးေကာက္သည္ လူကိုထုိးေသာ ေဝဒနာကဲ့သို႔ ျဖစ္သတည္း။

၆ထုိေန႔ရက္ကာလ၌လူတို႔သည္ ေသျခင္းကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔ရၾက။ အလြန္ေသခ်င္ ေသာ္လည္း ေသမင္းသည္ သူတို႔ထံမွ ေျပးသြားလိမ့္မည္။ ၇ထုိက်ဳိင္းေကာင္းတို႔၏ အဆင္းသ႑န္သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ေသာျမင္း၏ အဆင္းသ႑န္ႏွင့္တူ၏။ ေခါင္းေပၚမွာ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းဟန္ရွိ၏။ မ်က္ႏွာသည္ လူမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၈ဆံပင္သည္ မိန္းမဆံပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သြားသည္လည္းျခေသၤ့သြားကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၉ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ သံရင္အုပ္ တန္ဆာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အေတာင္ခတ္ ေသာ အသံသည္ စစ္တိုက္၍ေျပးလာေသာ ျမင္းရထား အမ်ား၏ အသံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ ၁ဝအၿမီးသည္ ကင္းၿမီးေကာက္ ႏွင့္တူ၏။ အၿမီး၌လည္းဆူးရွိ၏။ လူတို႔ကို ငါးလပတ္လံုးညွဥ္းဆဲရေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိ၏။ ၁၁သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္မူကား၊ ေဟျဗဲဘာသာအားျဖင့္ အဗဒၵဳန္ ဟူ၍၄င္း၊ ေဟလသဘာသာအားျဖင့္ အေပါလ်ဳန္ဟူ၍၄င္း ေခၚေဝၚေသာ အနက္ဆံုး ေသာတြင္းတမန္ျဖစ္၏။ ၁၂အမဂၤလာတပါးလြန္ၿပီ။ ထုိေနာက္မွ အမဂၤလာႏွစ္ပါးလာေလဦးမည္။

၁၃ဆဌမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိေသာ ေရႊယဇ္ ပလႅင္၏ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းထဲကထြက္ေသာ အသံကား၊ ၁၄ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးနားမွာ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုလႊတ္ေလာ့ ဟု တံပိုးရွိေသာ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္အား ဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။ ၁၅ထုိအခါ လူသံုးစု တစုကိုအေသသတ္ျခင္းငွါ၊ တနာရီ၊ တရက္၊ တလ၊ တႏွစ္အဘုိ႔ျပင္ဆင္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးတို႔ကို လႊတ္ေလ၏။ ၁၆ျမင္းစီးသူရဲတို႔၏ အေရအတြက္ကား၊ ႏွစ္သေခၤ်ျဖစ္၏။ ထိုအေရအတြက္ကို ငါၾကားရ၏။

၁၇ထုိအတူဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံ၌ထင္ရွားေသာျမင္းတို႔ကို၄င္း၊ ကန္႔၊ မီး၊ ဝွါကိသုေက်ာက္ႏွင့္ ၿပီးေသာရင္အုပ္ တန္ဆာ ရွိေသာ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကုိ၄င္း ငါျမင္ရ၏။ ျမင္းတို႔၏ ေခါင္းသည္ ျခေသၤ့ေခါင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲကလည္း ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးထြက္ၾက၏။ ၁၈သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲက ထြက္ေသာ ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးတည္းဟူေသာ ေဘးသံုးပါးေၾကာင့္၊ လူသံုးစုတစုေသၾက၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔တန္ခုိးသည္ ခံတြင္း၌၄င္း၊ အၿမီး၌၄င္း တည္၏။ အၿမီးသည္ ေခါင္းႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေျမြႏွင့္တူ၏။ အၿမီးအားျဖင့္ ညွဥ္းဆဲတတ္ၾက၏။ ၂ဝထုိေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ မေသဘဲၾကြင္းေသာ လူတို႔သည္နတ္တို႔ကုိ၄င္း၊ မျမင္ႏုိင္၊ မၾကားႏိုင္၊ မသြားလာႏိုင္ေသာ ေရႊရုပ္တု၊ ေငြရုပ္တု၊ ေၾကးနီရုပ္တု၊ ေက်ာက္ရုပ္တု၊ သစ္သားရုပ္တုတို႔ကို၄င္း မကိုးကြယ္ဘဲေနျခင္းငွါ၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာမ်ားကုိေနာင္တမရဘဲေနၾက၏။ ၂၁ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္တည္း ဟူေသာလူအသက္ကို သတ္ျခင္း၊ သူတပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးျခင္း၊ အမႈမ်ားကိုလည္ေနာင္တ မရဘဲေနၾက၏။