မာကု အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္အနီး သံလြင္ေတာင္ေျခရင္း၌ ဗက္ဖာေဂရြာႏွင့္ ေဗသနိရြာသို႔ေရာက္ၾကေသာအခါ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ၂သင္တို႔ေရွ႔၌ရွိေသာရြာသို႔သြားၾက။ ထိုရြာသို႔ေရာက္လွ်င္ အဘယ္သူမွ်အစီးဘူးေသာ ျမည္းကေလးခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိသည္ကို သင္တို႔သည္ခ်က္ျခင္းေတြ႔လိမ့္မည္။ ျမည္းႀကိဳးကိုျဖည္၍ ေဆာင္ခဲ့ၾက။ ၃သူတပါးက၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔ျပဳသနည္းဟု သင္တို႔အားဆိုလွ်င္၊ သခင္အလိုရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာၾကေလာ့။ ထိုသို႔ေျပာလွ်င္ ထိုသူသည္ခ်က္ျခင္းေပးလိုက္မည္ဟု မွာထားေတာ္ မူ၏။ ၄တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သြား၍ လမ္း၌တံခါးျပင္မွာခ်ည္ထားေသာ ျမည္းကေလးကိုေတြ႔ၿပီးလွ်င္ ျမည္းႀကိဳး ကိုျဖည္ၾက၏။ ၅ထိုအရပ္၌ရပ္ေနေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔က၊ အဘယ္ေၾကာင့္ျမည္းႀကိဳးကိုျဖည္သနည္း ဟုဆိုလွ်င္၊ ၆ေယရႈမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ျပန္ေျပာၿပီးမွ ထိုသူတို႔သည္ အခြင့္ေပးၾက၏။ ၇ေယရႈထံ ေတာ္သို႔ ျမည္းကေလးကိုေဆာင္ခဲ့၍ မိမိတို႔အဝတ္ကို ျမည္းေက်ာေပၚမွာ တင္ၾက ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ သည္စီးေတာ္မူ၏။ ၈လူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အဝတ္ကို လမ္း၌ခင္းၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ သစ္ကိုင္း သစ္ခက္မ်ားကို ခုတ္၍လမ္း၌ခင္းၾက၏။ ၉ေရွ႔ေနာက္လိုက္သြားေသာသူတို႔က၊ ေဟာရွÀ ျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရား၏အခြင့္ႏွင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။ ၁ဝထာဝရ ဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ယခု တည္လုေသာ ငါတို႔အဘ ဒါဝိဒ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။ ေကာင္းကင္ ဘဝဂ္ဝယ္ ေဟာရွÀ ျဖစ္ေစသတည္းဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၁ေယရႈသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔၄င္းဝင္၍ အရာရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူၿပီး လွ်င္၊ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ ေဗသနိရြာသို႔ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။

၁၂နက္ျဖန္ေန႔၌ ေဗသနိရြာမွျပန္ၾကစဥ္တြင္ ဆာမြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃အရြက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သေဘၤာသဖန္း ပင္ကို အေဝးကျမင္လွ်င္၊ သေဘၤာသဖန္းသီး ဆြတ္ေသာအခ်ိန္ကာလ မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္၊ ထိုအပင္၌ အသီးကိုေတြ႔ေကာင္းေတြ႔လိမ့္မည္ဟု ၾကြသြား၍ေရာက္ေသာအခါ၊ အရြက္ကိုသာေတြ႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္၊ ၁၄ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ သင္၏အသီးကို အဘယ္သူမွ်မစားေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ လည္း ၾကားၾက၏။

၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေယရႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ဝင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေရာင္းဝယ္ေသာသူတို႔ကို ႏွင္ထုတ္၍ ပြဲစားခံုတို႔ကို၄င္း၊ ခ်ိဳးငွက္ေရာင္းေသာသူတို႔၏ ထိုင္ရာကို၄င္း တြန္းလွဲေတာ္မူ၍၊ ၁၆ဗိမာန္ေတာ္ထဲ၌ အေဆာက္အဦးကို အဘယ္သူမွ်မေဆာင္မရြက္ရမည္အေၾကာင္း ျမစ္တားေတာ္မူလ်က္၊ ၁၇ငါ့အိမ္ကို လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုေတာင္းရာအိမ္ဟူ၍ ေခၚေဝၚ ၾကလတ့ံဟု က်မ္းစာ၌လာသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ထိုအိမ္ကို ထားျပတြင္းျဖစ္ေစၾကၿပီတကားဟူ၍ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၈က်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႀကီးတို႔သည္ၾကားလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကိုသတ္ရေသာအခြင့္ ကို ရွာႀကံၾက၏။ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူျခင္းကို အံ့ၾသမိန္းေမာေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ၾက၏။ ၁၉ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္ေတာ္မူ၏။

၂ဝနံနက္အခ်ိန္တြင္ လမ္း၌သြားၾကစဥ္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္သည္ အျမစ္မွစ၍ ေျခာက္ေသြ႔လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ၾက၏။ ၂၁ေပတရုသည္ သတိရလွ်င္ အရွင္ဘုရား ၾကည့္ေတာ္မူပါ။ က်ိန္ေတာ္မူေသာသေဘၤာသဖန္းပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ပါ ၿပီတကားဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ၂၃ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ မိမိဆိုသည္အတိုင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္၊ ထိုေတာင္ကိုေနရာမွေရြ႔ေလာ့၊ ပင္လယ္၌က်ေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူဆိုသည္အတိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၄ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကားသင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးကိုရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္သမွ် တို႔ကိုရၾကလိမ့္မည္။ ၂၅သင္တို႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သူတပါး၌အျပစ္တင္ခြင့္ရွိလွ်င္၊ သူ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ ၾကေလာ့။ လႊတ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ မည္။ ၂၆သင္တို႔သည္ သူ႔အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္သင္တို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မမူ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔တဖန္ေရာက္ၾကၿပီးမွ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ စႀကႍသြားေတာ္မူစဥ္၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာ၊ လူအႀကီးအကဲတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၂၈ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤအမႈမ်ားကို အဘယ္အခြင့္ႏွင့္ျပဳသနည္း။ ဤသို႔ျပဳရေသာအခြင့္ကို အဘယ္သူေပးသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၂၉ေယရႈက၊ ငါသည္ တစံုတခုကိုေမးဦးမည္။ သင္တို႔ေျဖၾကေလာ့။ ေျဖလွ်င္ဤအမႈမ်ားကို အဘယ္အခြင့္ႏွင့္ ငါျပဳသည္ကို ငါေျပာမည္။ ၃ဝေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံ တရားသည္ ဘုရားကျဖစ္သေလာ၊ လူကျဖစ္သေလာ။ ဤအေမးကိုေျဖၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၁ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းဆင္ျခင္ၾက၍၊ ဘုရားကျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔ေျဖလွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ေယာဟန္ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ မယံုသနည္းဟု သူေမးေလဦးမည္။ ၃၂လူကျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔ေျဖလွ်င္၊ လူမ်ား ကိုေၾကာက္ရ၏။ ေယာဟန္သည္ ပေရာဖက္အမွန္ျဖစ္သည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ အယူရွိၾက၏ဟု အခ်င္းခ်င္း ဆင္ျခင္ၿပီးမွ၊ ၃၃အကြၽႏ္ုပ္တို႔မသိပါဟု ေယရႈအားျပန္ေျပာၾက၏ ေယရႈကလည္း၊ ထိုအတူ ဤအမႈမ်ားကို အဘယ္ အခြင့္ႏွင့္ ငါျပဳသည္ကို ငါမေျပာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s