မာကု အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ဥပုသ္ေန႔လြန္မွ မာဂဒလမာရိ၊ ယာကုပ္၏အမိျဖစ္ေသာ မာရိႏွင့္ ရွာလံုတို႔သည္သြား၍၊ အေလာင္း ေတာ္ကို လိမ္းျခင္းငွါ နံ႔သာမ်ိဳးကို ဝယ္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ရက္နံနက္ေစာေစာ၊ ေနထြက္ေသာ အခ်ိန္၌ သခ်ႋဳင္းေတာ္သို႔သြားၾက၏။ ၃ထိုမိန္းမတို႔က၊ တြင္းဝ၌ပိတ္ေသာေက်ာက္ကို အဘယ္သူလွိမ့္လွန္၍ ေပးမည္နည္းဟု အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၿပီးမွ ၾကည္ရႈလွ်င္၊ ထိုေက်ာက္သည္ လွိမ့္လွန္လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ၾက၏။ ၄ထိုေက်ာက္ကား အလြန္ႀကီးေသာေက်ာက္ျဖစ္သတည္း။ ၅မိန္းမတို႔သည္ တြင္းထဲသို႔ဝင္ၾကၿပီးလွ်င္ လုလင္ တေယာက္သည္ ျဖဴစင္ရွည္လ်ားေသာ အက်ႌကိုဝတ္လ်က္ လက္်ာဘက္၌ထိုင္သည္ကိုျမင္၍ ထိတ္လန္႔ မိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၆ထိုသူကလည္း၊ ထိတ္လန္႔မိန္းေမာျခင္းမရွိၾကႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာသတ္ေသာ နာဇရက္ၿမိဳ႔သား ေယရႈကို သင္တို႔ရွာၾက၏။ ထိုသူသည္ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ဤအရပ္၌မရွိ အေလာင္းေတာ္ ထားရာအရပ္ကိုၾကည့္ၾကေလာ့။ ၇သင္တို႔ေရွ႔ဂါလိလဲျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူေၾကာင္းကို ေပတရုမွစ၍ တပည့္ေတာ္ တို႔အားသြား၍ေျပာၾကေလာ့။ အထက္ကမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုျပည္၌သင္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔ျမင္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၈ထိုမိန္းမတို႔သည္လည္း၊ သခ်ႋဳင္းေတာ္မွထြက္၍ တုန္လႈပ္လ်က္၊ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေျပးၾက၏။ ေၾကာက္လန္႔ ေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူတို႔မွ်မေျပာမဆိုၾက။

၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ခုနစ္ရက္တြင္ ပဌမေန႔ရက္ေစာေစာအခ်ိန္၌ထေျမာက္ၿပီးမွ၊ အထက္ကနတ္ဆိုး ခုနစ္ေယာက္ကုိ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ မာဂဒလမာရိအား ေရွ႔ဦးစြာ ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ၁ဝမာရိလည္း သြား၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူတို႔သည္ ညည္းတြားငိုေၾကြးလ်က္ ေနၾကစဥ္တြင္၊ သူတို႔အား ထိုသိတင္းကို ၾကားေျပာေလ၏။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ မာရိသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ရ သည္ကို၄င္း၊ သူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္မယံုၾက။

၁၂ထိုေနာက္တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေတာရြာသို႔သြားစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျခားနား ေသာအေယာင္ကိုေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ၁၃သူတို႔သည္ျပန္လာ၍ အျခားေသာတပည့္ေတာ္တို႔အား ထိုသိတင္းကိုၾကားေျပာေသာ္လည္း မယံုဘဲေနၾက၏။

၁၄ထိုေနာက္ တက်ိပ္တပါးေသာသူတို႔သည္ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းၾကစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပေတာ္မူ၍၊ ထေျမာက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ေသာသူတို႔၏စကားကုိ မယံုေသာေၾကာင့္ သူတို႔မယံုတတ္ေသာစိတ္၊ ခိုင္မာေသာစိတ္ကို ဆံုးမ၍အျပစ္တင္ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁၅သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမွ်သို႔သြား၍၊ ေဝေနယ်သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာၾကေလာ့။ ၁၆ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံ့။ ၁၇ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔၌ျဖစ္အံ့ေသာနိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ၾကလတံ့။ ထူးျခား ေသာဘာသာစကားမ်ိဳးတို႔ကို ေျပာၾကလတံ့။ ၁၈ေျမြတို႔ကိုဘမ္းကိုင္ၾကလတံ့။ ေသေစတတ္ေသာအဆိပ္ အေတာက္ကို ေသာက္စားလွ်င္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ၾကလတံ့။ မက်န္းမမာေသာသူတို႔အေပၚမွာ လက္ကိုတင္၍ ခ်မ္းသာ ေပးၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ထိုသို႔သခင္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ ၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေဆာင္ယူျခင္း ကိုခံေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္၏လက္်ာေတာ္ဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ၂ဝတပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ထြက္သြား၍၊ သခင္ဘုရားသည္ မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ သူတို႔၌ျဖစ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ တရားေဟာၾက၏။

ရွင္မာကုခရစ္ဝင္ၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s