မာကု အခန္းၾကီး (၂)


၁ေနာက္တေန႔သ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႔သို႔ဝင္ျပန္၍ အိမ္၌ရွိေတာ္မူသည္ကို ၾကားၾကလွ်င္၊ ၂တံခါးျပင္နားမွာ ေနစရာမရွိႏိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္ အလွ်င္အျမန္ စုေဝးၾကသည္ျဖစ္၍ သူတို႔အား တရားေဟာေတာ္မူ၏။ ၃ထိုအခါ လက္ေျခေသေသာသူတေယာက္ကို လူေလးေယာက္တို႔သည္ ထမ္း၍ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၄လူစုေဝးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ရင္းသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွိရာအေပၚမွာ အမိုးကိုေဖာက္ထြင္းၿပီးမွ လူနာႏွင့္တကြ အိပ္ရာခုတင္ကို ေလ်ာ့ခ်ၾက၏။ ၅ေယရႈသည္ ထိုသူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုျမင္လွ်င္၊ လက္ေျခေသေသာသူအား၊ ငါ့သား၊ သင္၏အျပစ္ကိုလြတ္ေစၿပီ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ထိုအရပ္၌ထိုင္ေသာ က်မ္းျပဳဆရာအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ဤသူသည္ ဘုရားကိုလြန္က်ဳး၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာရသနည္း။ ဘုရားသခင္ မွတပါး အဘယ္သူသည္အျပစ္ကို လႊတ္ႏိုင္သနည္းဟု စိတ္ထဲမွာ ထင္မွတ္ၾက၏။ ၈သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ထိုသို႔ထင္ မွတ္ျခင္းရွိသည္ကို ေယရႈသည္ မိမိဥာဏ္အားျဖင့္ ခ်က္ျခင္းသိေတာ္ မူလွ်င္၊ သင္တို႔စိတ္ထဲမွာအဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ထင္မွတ္ၾကသနည္း။ ၉လက္ေျခေသေသာသူအား အဘယ္ စကားကိုသာ၍ေျပာလြယ္သနည္း။ သင္၏အျပစ္ ကိုလြတ္ေစၿပီဟု ေျပာလြယ္သေလာ။ သင္ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ယာကိုေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု ေျပာလြယ္သ ေလာ။ ၁ဝလူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပိုင္သည္ကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ၊ ၁၁ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ယာကို ေဆာင္၍ ကိုယ္အိမ္သို႔သြားေလာ့ဟု သင့္အားငါဆိုသည္ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထိုသူသည္လည္း ခ်က္ျခင္းထ၍ အိပ္ယာ ကိုေဆာင္လ်က္ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာထြက္သြား၏။ ထိုလူအေပါင္း တို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိ၍၊ ဤကဲ့သို႔ တခါမွ် မျမင္စဖူးဟု ေျပာဆို၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၁၃ေနာက္တဖန္ အိုင္နားသို႔ၾကြေတာ္မူ၍၊ လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ လာၾကလွ်င္၊ သူတို႔အား ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၄လမ္း၌ၾကြေတာ္မူစဥ္၊ အာလဖဲ၏သား ေလဝိသည္ အခြန္ခံရာ တဲ၌ ထိုင္ေနသည္ကိုျမင္ေသာ္၊ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထိုသူသည္လည္းထ၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေလ၏။ ထိုေနာက္မွ သူ၏အိမ္တြင္စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူစဥ္၊ အခြန္ခံေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆိုးေသာသူမ်ား တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္မွစေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ စားပြဲ၌ေလ်ာင္းၾက၏။ ထိုသူအမ်ားတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္ သို႔လိုက္ၾက၏။ ၁၆ထိုသို႔အခြန္ခံေသာသူ၊ ဆိုးေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ စားေတာ္မူသည္ကို က်မ္းျပဳဆရာ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤသူသည္ အခြန္ခံေသာသူ၊ ဆိုးေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ စားေသာက္သနည္း ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အားဆိုၾက၏။ ၁၇ေယရႈသည္ ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ က်န္းမာေသာ သူတို႔သည္ ေဆးသမားကို အလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္ အလိုရွိၾက၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကို ေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ ငါလာသည္မဟုတ္၊ ဆိုးေသာသူတို႔ကို ေခၚျခင္းငွါ ငါလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈အစာေရွာင္တတ္ေသာ ေယာဟန္၏တပည့္တို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္လာ၍၊ ေယဟန္၏တပည့္တို႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတို႔သည္ အစာေရွာင္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္တို႔သည္ အစာမေရွာင္ဘဲ ေနၾကပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၉ေယရႈကလည္း၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မိမိအေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိစဥ္အခါ သူတို႔သည္ အစာေရွာင္တတ္ၾကသေလာ။ ရွိစဥ္ကာလပတ္လံုး အစာမေရွာင္တတ္ၾက။ ၂ဝမဂၤလာေဆာင္လုလင္ကို သူ၏အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ယူေဆာင္သြားေသာအခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုကာလအခါ သူတို႔သည္ အစာေရွာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၁အဝတ္ေဟာင္းကို အထည္သစ္ႏွင့္ဖါေလ့မရွိ။ ထိုသို႔ ဖာလွ်င္ ဖာေသာအထည္သစ္သည္ အဝတ္ေဟာင္းကိုစား၍ အေပါက္က်ယ္တတ္၏။ ၂၂၄င္းနည္း ေဟာင္းေသာသားေရဘူးး၌ အသစ္ေသာစပ်စ္ရည္ကို ထည့္ေလ့မရွိ။ ထိုသို႔ထည့္လွ်င္ အသစ္ေသာစပ်စ္ရည္ သည္ သားေရဘူးကို ဆုတ္ခြဲသျဖင့္ စပ်စ္ရည္သည္ယို၍ သားေရဘူးလည္းပ်က္ဆီးတတ္၏။ အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို အသစ္ေသာသားေရဘူး၌ ထည့္ရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃ဥပုသ္ေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဂ်ံဳစပါးလယ္ကြက္တို႔ကို ေရွာက္ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ စပါးအသီးအႏွံကိုဆြတ္လ်က္ ခရီးသြားၾက၏။ ၂၄ဖာရိရွဲတို႔ကလည္း၊ ဥပုသ္ေန႔၌မျပဳအပ္ေသာအမႈကို သူတို႔သည္ ျပဳၾကပါသည္တကားဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၂၅ကိုယ္ေတာ္က၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း အဗ်ာသာလက္ထက္၌ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိအေဘာ္တို႔ႏွင့္တကြ ဆာမြတ္၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအခါ၊ ၂၆ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ဝင္၍ ယဇ္ပေရာ ဟိတ္တို႔မွတပါး အဘယ္သူမွ်မစားအပ္ေသာ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကိုစား၍ မိမိအေဘာ္တို႔အားေပးသည္ အေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္တရံတခါမွ် မဘတ္ဘူးသေလာ။ ၂၇ထိုမွတပါး ဥပုသ္ေန႔သည္ လူအဘို႔ျဖစ္၏။ လူသည္ ဥပုသ္ေန႔အဘို႔ျဖစ္သည္မဟုတ္။ ၂၈သို႔ျဖစ္၍ လူသားသည္ ဥပုသ္ေန႔ကိုပင္အစိုးရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s