မာကု အခန္းၾကီး (၃)


၁တရားစရပ္သို႔တဖန္ ဝင္ေတာ္မူ၍၊ ထိုစရပ္၌ လက္တဘက္ေသေသာသူတေယာက္ရွိ၏။ ၂ဥပုသ္ေန႔၌ သူ၏ေရာဂါကို ၿငိမ္းေစမည္ မၿငိမ္းေစမည္ကို ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာ၍ ေခ်ာင္းၾကည့္ ၾက၏။ ၃ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ အလယ္၌ မတ္တတ္ေနေလာ့ဟု လက္တဘက္ေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ ၿပီးမွ၊ ၄ဥပုသ္ေန႔၌ ေက်းဇူးျပဳအပ္သေလာ၊ သူ႔အက်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးအပ္သေလာ၊ အသက္ကို ကယ္အပ္သေလာ၊ သတ္အပ္သေလာဟု ပရိသတ္တို႔အားေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၅ထိုအခါ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ သူတို႔ကိုပတ္လည္ၾကည္ရႈ၍ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးမိုက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းေတာ္မူျခင္းရွိလ်က္၊ သင္၏လက္ကို ဆန္႔ေလာ့ဟု ထိုသူအားမိန္႔ေတာ္မူ၍ သူသည္မိမိလက္ကိုဆန္႔လွ်င္၊ ထိုလက္သည္ လက္တဘက္ကဲ့သို႔ ပကတိျဖစ္ေလ၏။ ၆ထိုအခါ ဖာရိရွဲတို႔သည္ထြက္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုအဘယ္သို႔ ဖ်က္ဆီးရအံ့နည္းဟု ေဟရုဒ္ တပည့္တို႔ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းတိုင္ပင္ၾက၏။

၇ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ အိုင္နားသို႔ ေျပာင္းၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂါလိလဲျပည္၊ ၈ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ဣဒုမဲျပည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္မွလာၾကေသာ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ တုရုၿမိဳ႔၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္တို႔မွလာၾကေသာ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကိုၾကားလွ်င္ အထံေတာ္သို႔ လာၾက၏။ ၉လူအမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုဝန္းရံ၍ မထိခိုက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အနီးအပါးတြင္ ေလွတစင္းကို အၿမဲရွိေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔အား အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ လူမ်ားတို႔အား ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္၊ ေရာဂါေဝဒနာႏွိပ္စက္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို တို႔ျခင္းငွါ တြန္းၾက၏။ ၁၁ညစ္ညဴး ေသာနတ္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္ေသာအခါ ျပပ္ဝပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၂သိတင္းေတာ္ကို မပြင့္ေစမည္အေၾကာင္း သူတို႔အား ၾကပ္တည္းစြာ ပညတ္ေတာ္မူ၏။

၁၃ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္၍ အလိုေတာ္ရွိေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ အထံေတာ္သို႔လာၾက၏။ ၁၄ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိေနေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တရားေဟာေသာအခြင့္၊ အနာေရာဂါတို႔ကို ၿငိမ္းေစ၍၊ ၁၅နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ၁၆ေပတရုအမည္သစ္ကိုေပးေတာ္မူေသာရွိမုန္၊ ၁၇မိုဃ္းႀကိဳးသားဟုဆိုလိုေသာ ေဗာေနရဂက္ အမည္သစ္ကို ေပးေတာ္မူေသာ ေဇေဗဒဲ၏သားႏွစ္ေယာက္ ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္၊ ၁၈အေျႏၵ၊ ဖိလိပၸဳ၊ ဗာေသာလမဲ၊ မႆဲ၊ ေသာမ၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ္၊ သဒၵဲ၊ ကာနနိတ္လူရွိမုန္၊ ၁၉ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္တို႔ကို ခန္႔ထား ေတာ္မူ၏။

၂ဝထိုသူတို႔သည္ အိမ္သို႔ဝင္ၾကလွ်င္၊ အစာကိုမစားႏိုင္သည္တိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္တဖန္ စုေဝး ၾကျပန္၏။ ၂၁ကိုယ္ေတာ္၏ အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ သူသည္ အရူးျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ဘမ္းဆီးျခင္းငွါ ထြက္သြားၾက၏။ ၂၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွလာေသာ က်မ္းျပဳဆရာတို႔ကလည္း၊ သူသည္ ေဗလေဇဗုလ စြဲေသာသူျဖစ္၏၊ နတ္ဆိုးမင္းကိုအမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၂၃ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုေခၚ၍ ဥပမာကိုေဆာင္ေတာ္မူလ်က္၊ စာတန္သည္ စာတန္ကိုအဘယ္သို႔ႏွင္ထုတ္ႏိုင္သနည္း။ ၂၄တိုင္းႏိုင္ငံသည္ မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ကြဲျပားလွ်င္ မတည္ႏိုင္ရာ။ ၂၅အိမ္သည္လည္း မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ ကြဲျပားလွ်င္မတည္ႏိုင္ရာ။ ၂၆စာတန္သည္ မိမိတဘက္၌ထ၍ မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ကြဲျပားလွ်င္ မတည္ႏိုင္ဘဲ ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၇သူရဲကို ေရွ႔ဦးစြာမခ်ည္မေႏွာင္လွ်င္၊ သူ၏အိမ္သို႔ဝင္၍ သူ၏ဥစၥာကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူႏိုင္။ သူရဲကိုခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးမွ သူ၏အိမ္ကိုလုယူႏိုင္၏။ ၂၈ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘုရားကိုကဲ့ရဲ႔ေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ လြတ္ေစျခင္းအခြင့္ကို လူသားတို႔သည္ ရႏိုင္ၾက၏။ ၂၉သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔ေသာသူသည္ အျပစ္လြတ္ေစျခင္းအခြင့္ကို အဘယ္ကာလ၌မွ် မရႏိုင္ၾက။ ထာဝရအျပစ္ဒဏ္ကို ခံရေသာသူျဖစ္ေပ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝအဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူသနည္း ဟူမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ညစ္ညဴးေသာနတ္စြဲေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသတည္း။

၃၁ထိုအခါ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္လာ၍ ျပင္မွာရပ္ေနလ်က္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေစလႊတ္၍ေခၚ ၾက၏။ ၃၂ၿခံရံလ်က္ ထိုင္ေသာသူမ်ားတို႔က၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာလ်က္ ျပင္မွာရွိၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၃ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၍၊ ၃၄ၿခံရံလ်က္ထိုင္ေသာသူတို႔ကို ပတ္လည္ၾကည့္ရႈ၍၊ ဤသူတို႔သည္ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီေပတည္း။ ၃၅ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ေသာသူသည္ ငါ့ညီ၊ ငါ့ႏွမ၊ ငါ့အမိျဖစ္သတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s