မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၀)


တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူၿပီးမွ၊ ညစ္ၫူးေသာနတ္တို႔ကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ အနာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ၿငိမ္းေစျခင္းငွာ၄င္း အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။ ၂တစ္က်ိတ္ႏွစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္တို႔၏ အမည္ကား၊ ပဌမမွာ၊ ေပတရုဟူ၍ ေခၚေဝၚေသာ ရွိမုန္ႏွင့္ သူ႔ညီအေျႏၵ၊ ၃ေဇေဗဒဲ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ သူ႔ညီ ေယာဟန္၊ ဖိလိပၸဳႏွင့္ ဗာေသာလမဲ၊ ေသာမႏွင့္ အခြန္ခံမႆဲ၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ သဒၵဲဟုအမည္သစ္ကိုရေသာ ေလဗဲ၊၄ကာနနိတ္လူရွိမုန္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာရုတ္ ေပတည္း။ ၅ထိုတက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ သူတို႔ကို ေယရႈသည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔သည္ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔ရွိရာသို႔ မသြားၾကႏွင့္။ ရွမာရိ ၿမိဳ႔ရြာထဲသို႔ မဝင္ၾကႏွင့္။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳး၊ ေပ်ာက္လြင့္ေသာသိုးမ်ားရွိရာသို႔ အရင္သြားၾကေလာ့။ ၇သြားစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္လုနီးၿပီဟု သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။ ၈နာေသာသူတို႔အား ခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ေသေသာ သူတို႔ကို ထေျမာက္ေစၾကေလာ့။ ႏူေသာသူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ နတ္ဆိုးတို႔ကိုလည္း ႏွင္ထုတ္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အဘိုးမေပးဘဲေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဘိုးမခံဘဲေပးကမ္း ၾကေလာ့။ ၉ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး တို႔ကို ခါးပန္းထဲ၌ မသိုမွီးၾကႏွင့္ ၁ဝလမ္းခရီးဘို႔ လြယ္အိတ္၊ အက်ႌႏွစ္ထည္၊ ေျခနင္းေတာင္းေဝးကို မသိုမွီးၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံထိုက္ေပ၏။

၁၁မည္သည္ၿမိဳ႔ မည္သည္ရြာသို႔ဝင္လွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔ရြာ၌ အဘယ္မည္ေသာသူသည္ ထိုက္တန္သနည္းဟု ေမးျမန္း၍၊ ထိုၿမိဳ႔ရြာမွ မထြက္မသြားမွီတိုင္ေအာင္ ထိုသူ၏အိမ္တြင္ေနၾကေလာ့၊ ၁၂အိမ္သို႔ဝင္ေသာအခါ မဂၤလာ ရွိပါေစေသာဟု ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကိုျပဳၾကေလာ့။ ၁၃ထိုအိမ္သည္ ထိုက္တန္လွ်င္ သင္တို႔ျမြက္ေသာ မဂၤလာေရာက္ေစ သတည္း။ မထိုက္တန္လွ်င္ သင္တို႔ထံသို႔ ျပန္လာေစသတည္း။ ၁၄အၾကင္သူသည္ သင္တို႔ကိုလက္မခံ၊ သင္တို႔၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲေန၏၊ ထိုသူေနေသာအိမ္မွ၄င္း၊ ၿမိဳ႔မွ၄င္း ထြက္သြားစဥ္၊ သင္တို႔၏ေျခဘဝါးမွ ေျမမႈန္႔ကို ခါလိုက္ၾကေလာ့။ ၁၅ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ တရားဆံုးျဖတ္ ေသာေန႔၌ ထိုၿမိဳ႔သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ထက္ သာ၍ ခံရလတံ့။

၁၆ေတာေခြးစုထဲသို႔ သိုးတို႔ကို ေစလႊတ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ေျမြကဲ့သို႔လိမၼာလွ်က္၊ ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ အဆိပ္ကင္းလွ်က္ရွိၾကေလာ့။ ၁၇လူတို႔ကို သတိျပဳၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ကို လႊတ္ရံုးသို႔ အပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ တရားစရပ္တို႔၌ ရိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈ထိုသူတို႔မွစ၍ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔အား သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ၿမိဳ႔ဝန္မင္း၊ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ငါ့ေၾကာင့္သင္တို႔ကိုပို႔ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၉သင္တို႔ကို အပ္ႏွံေသာအခါ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္ကို မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ေျပာရေသာစကားကို ထိုခဏျခင္းတြင္ သင္တို႔သည္ ရၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔အလိုအေလ်ာက္ ေျပာၾကသည္မဟုတ္။ သင္တို႔အဘ၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ သင္တို႔အားျဖင့္ ေျပာေတာ္မူ၏။ ၂၁ထိုအခါ ညီအစ္ကိုခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ေသေစျခင္းငွာ အပ္ၾက လိမ့္မည္။ အဘသည္လည္း သားကိုအပ္လိမ့္မည္။ သားသမီးတို႔သည္လည္း မိဘကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ေသေစၾက လိမ့္မည္။ ၂၂လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾကလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ အဆံုးတိုင္ ေအာင္ တည္ၾကည္၏။ ထိုသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။

၂၃တၿမိဳ႔၌ သင္တို႔ကို ညွင္းဆဲလွ်င္ တၿမိဳ႔သို႔ေျပးၾကေလာ့။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာ ရွိသမွ် တို႔ကို သင္တို႔လွည့္လည္၍ မကုန္မွီလူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္။ ၂၄တပည့္သည္ ဆရာထက္မသာ။ ကြၽန္သည္ သခင္ထက္မသာ။ ၂၅တပည့္သည္ ဆရာကဲ့သို႔၄င္း၊ ကြၽန္သည္ သခင္ကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္လွ်င္ သင့္ေလာက္ေပ၏။ အိမ္ရွင္ကို ေဗလေဇဗုလဟုေခၚေဝၚ ၾကလွ်င္၊ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို သာ၍ေခၚ ေဝၚ ၾကလိမ့္မည္။ ၂၆ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ဖံုးထားလ်က္ရွိသမွ်ေသာအရာတို႔သည္ပြင့္လိမ့္မည္။ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ၂၇ေမွာင္မိုက္၌သင္တို႔အား ငါေျပာေသာအရာမ်ားကို သင္တို႔သည္ အလင္း၌ၾကားေျပာၾကေလာ့။ သင္တို႔နားအပါး၌ ေျပာ၍ၾကားေသာအရာမ်ားကို အိမ္မိုးေပၚမွာ ဟစ္ေၾကာ္ၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈တနည္းကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာကိုသာသတ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုမသတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ခႏၾၶြာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ငရဲ၌ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာသူကို သာ၍ေၾကာက္ၾကေလာ့။ ၂၉စာငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို အႆရိ တျပားအဘိုးႏွင့္ ဝယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔အဘ အခြင့္မရွိလွ်င္ ထိုစာငွက္တေကာင္မွ် ေျမသို႔မက်ရ။ ၃ဝသင္တို႔ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ၃၁ထိုေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စာငွက္အမ်ားတို႔ထက္ သာ၍ျမတ္ၾက၏။ ၃၂အၾကင္သူသည္ လူတို႔ေရွ႔မွာငါ့ကိုဝန္ခံအ့ံ၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေသာ ငါ၏ခမည္းေတာ္ေရွ႔မွာ ထိုသူကိုငါဝန္ခံမည္။ ၃၃အၾကင္သူသည္ လူတို႔ေရွ႔မွာ ငါ့ကိုျငင္းပယ္အံ့၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေသာ ငါ၏ခမည္းေတာ္ေရွ႔မွာ ထိုသူကိုငါျငင္းပယ္မည္။

၃၄ေျမေပၚသို႔ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေစလႊတ္အံ့ေသာငွါ ငါလာသည္ဟုမထင္ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေစလႊတ္ အံ့ေသာငွါ ငါလာသည္မဟုတ္။ ထားကိုေစလႊတ္အံ့ေသာငွါ ငါလာသတည္း။ ၃၅အဘႏွင့္သား၊ အမိႏွင့္သမီး၊ ေယာကၡမႏွင့္ေခြၽးမ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း။ ၃၆ကိုယ္အိမ္သူအိမ္သား တို႔သည္လည္း ကိုယ္ရန္သူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၇အၾကင္သူသည္ ငါ့ကိုခ်စ္သည္ထက္ မိဘကိုသာ၍ခ်စ္၏၊ ထိုသူသည္ ငါႏွင့္မထိုက္တန္။ အၾကင္သူသည္ ငါ့ကိုခ်စ္သည္ထက္ သားသမီးကိုသာ၍ခ်စ္၏၊ ထိုသူသည္ ငါႏွင့္မထိုက္တန္။ ၃၈အၾကင္သူသည္ မိမိလက္ဝါးကပ္တိုင္ကိုထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔မလိုက္၊ ထိုသူသည္ ငါႏွင့္မထိုက္မတန္။ ၃၉မိမိအသက္ကိုေတြ႔ေသာ သူသည္ အသက္ရႈံးလိမ့္မည္။ ငါ့ေၾကာင့္ မိမိအသက္ရႈံးေသာသူမူကား အသက္ကိုေတြ႔လိမ့္မည္။ ၄ဝသင္တို႔ကို လက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုလက္ခံ၏။ ငါ့ကိုလက္ခံေသာသူသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကိုလက္ခံ၏။ ၄၁ပေရာဖက္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍၊ ပေရာဖက္ကိုလက္ခံေသာသူသည္ ပေရာဖက္၏အက်ိဳးကိုခံရလတံ့၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုလက္ခံေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အက်ိဳးကိုခံရလတံ့။ ၄၂အၾကင္သူသည္ တပည့္ေတာ္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ ဤသူငယ္တစံုတေယာက္အား ေရတခြက္ကိုမွ်ေပး၏၊ ထိုသူသည္ အက်ိဳးကိုမရဘဲမေနရာ၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s