မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၁)


¬၁ထိုသို႔တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္တို႔ကို အကုန္အစင္မွာထားေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတို႔၌ ဆံုးမ ၾသဝါဒေပးျခင္းငွာ၄င္း၊ သိတင္းၾကားေျပာျခင္းငွာ၄င္း၊ ထိုအရပ္မွၾကြေတာ္မူ၏။

၂ခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတို႔ကို ေယာဟန္သည္ေထာင္ထဲမွာၾကားေသာအခါ၊ မိမိတပည့္ႏွစ္ ေယာက္ကို ေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေသာသူမွန္သေလာ။ ၃သို႔မဟုပ္ အျခားေသာသူကို ေျမာ္လင့္ရပါမည္ေလာ ဟု ေမးေလွ်ာက္ေစ၏။ ၄ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ၾကားရသမွ် ျမင္ရသမွ်တို႔ကို သြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ၅မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတို႔သည္ လွမ္းသြား ရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတို႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားရၾက၏။ ၆ငါ့ေၾကာင့္ စိတ္မပ်က္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။

၇ထိုသူတို႔သည္ သြားၾကသည္ေနာက္ ေယရႈသည္ ေယာဟန္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ပရိသတ္တို႔အား၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္မည္ေသာအရာကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွာ ေတာသို႔ထြက္သြားၾကသနည္း။ ေလလႈပ္ေသာ က်ဴပင္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွာ သြားသေလာ။ ၈သို႔မဟုတ္ ႏူးည့ံေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ေသာသူကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွာသြားသေလာ။ ႏူးည့ံေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ေသာသူတို႔သည္ မင္းအိမ္၌ေနတတ္ၾက၏။ ၉ပေရာဖက္ကိုၾကည့္ရႈျခင္းငွာ သြားေသေလာ။ မွန္ေပ၏။ ပေရာဖက္ထက္ႀကီးျမတ္ေသာသူလည္းျဖစ္သည္ဟု ငါဆို၏။ ၁ဝက်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကို ျပင္ရေသာငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေစလႊတ္၏ဟုဆိုရာ၌ ထိုသူကို ဆိုလို သတည္း။

၁၁ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ မိန္းမေမြးေသာသူတို႔တြင္ ဗတၱိဇံ ဆရာေရာဟန္ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူ တေယာက္မွ် မေပၚ ထြန္းေသး။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူသည္ ထိုသူထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္၏။ ၁၂ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္လက္ထက္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို အႏိုင္အထက္ျပဳၾက၏။ အႏိုင္အထက္ျပဳေသာသူတို႔သည္လည္း လုယူဝင္စားရၾက၏။ ၁၃ေယာဟန္မေရာက္မီွ တိုင္ေအာင္ ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိက်မ္း ရွိသမွ်တို႔သည္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾက၏။ ၁၄သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားခံႏိုင္လွ်င္၊ ဤသူကား လာလတၱံေသာ ဧလိယျဖစ္သတည္း။ ၁၅ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။

၁၆ဤလူမ်ိဳးကို အဘယ္ဥပမာႏွင့္ ပံုျပရအံ့နည္း။ ပြဲသဘင္၌ထိုင္ေနေသာသူငယ္တို႔သည္ မိမိသူငယ္ခ်င္း တို႔အား အသံကိုလႊင့္၍၊ ၁၇ငါတို႔သည္ သာယာစြာတီးမႈတ္ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ မကၾက၊ ညည္းတြားစြာ ျမည္တမ္းေသာ္လည္း မငိုေၾကြးၾကဟု ေျပာဆိုေသာသူငယ္တို႔ႏွင့္ ဤလူမ်ိဳးသည္ တူလွ၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ေယာဟန္သည္ မစားမေသာက္ဘဲ လာသည္ရွိေသာ္၊ သူတို႔က ဤသူသည္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူပါတကားဟု ဆိုၾက၏။ ၁၉လူသားသည္ စားေသာက္လ်က္လာသည္ရွိေသာ္၊ ဤသူသည္ စားၾကဴးေသာသူ၊ စပ်စ္ရည္ေသာက္ၾကဴးေသာသူ ပါတကား။ အခြန္ခံေသာသူႏွင့္ ဆိုးေသာသူတို႔ကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေသာသူပါတကားဟု ဆိုျပန္ၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာတရားသည္ မိမိသားတို႔တြင္ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္လြတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝထိုအခါ မ်ားစြာေသာတန္ခိုးေတာ္ကိုျပေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔ရြာတို႔သည္ ေနာင္တမရေသာေၾကာင့္၊ ထိုၿမိဳ႔ တို႔ကို ဤသို႔ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၂၁အိုေခါရာဇိန္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အိုဗက္ဇဲဒၿမိဳ႔၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔တြင္ျပေသာတန္ခိုးကို တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔တို႔တြင္ ျပဘူးလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔တို႔သည္ ေရွးကာလ၌ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္၍၊ ျပာႏွင့္လူးလ်က္ေနာင္တရၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ငါဆိုသည္ကား၊ တရားဆံုးျဖတ္ ေသာေန႔၌ သင္တို႔သည္ တုရုၿမိဳ႔ႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ထက္သာ၍ ခံရၾကလတံ့။ ၂၃အိုကေပရေနာင္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္တိုင္ေအာင္ ေျမွာက္စားျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ မရဏာႏိုင္ငံတိုင္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရလတံ့၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၌ျပေသာ တန္ခိုးကိုေသာဒံုၿမိဳ႔၌ ျပဘူးလွ်င္၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ ယခုတိုင္ေအာင္တည္ရာ၏။ ၂၄ငါဆို သည္ကား၊ တရားဆံုးျဖတ္ေသာေန႔၌ သင္သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔ထက္သာ၍ခံရလတ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၅ထိုအခါေယရႈက၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကိုအစိုးရေတာ္မူေသာအဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ပညာ အလိမၼာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူတို႔အား ဤအရာမ်ားကိုထိမ္ဝွက္ကြယ္ထားလ်က္ သူငယ္တို႔အားေဘာ္ျပေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ၂၆ထိုသို႔အလိုေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ မွန္ပါ၏အဘ။ ၂၇ငါ၏ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ခမည္းေတာ္မွတပါး အဘယ္သူမွ် သားေတာ္ကိုမသိ။ သားေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္သည္လင္းေစလိုေသာသူမွတပါး အဘယ္သူမွ်ခမည္းေတာ္ကို မသိ။ ၂၈ဝန္ေလး၍ပင္ပန္းေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္။ ၂၉ငါ့ထမ္းဘိုးကိုတင္၍ထမ္းၾကေလာ့။ ငါ့ထံ၍ နည္းခံၾကေလာ့။ ငါသည္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္သေဘာရွိ၏။ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္သာျခင္းကို ရလိမ့္မည္။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ထမ္းဘိုးသည္ထမ္းလြယ္၏။ ငါ့ဝန္လည္းေပါ့ ၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s