မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ထိုကာလအခါေယရႈသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ဂ်ံဳ၊ စပါး၊ လယ္ကြက္တို႔ကို ေရွာက္ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ တပည့္ေတာ္ တို႔သည္ ဆာမြတ္ေသာေၾကာင့္ စပါးအသီးအႏွံကိုဆြတ္၍စားၾက၏။ ၂ဖာရိရွဲတို႔သည္ျမင္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တပည့္တို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌မျပဳအပ္ေသာအမႈကိုျပဳၾကပါသည္တကား ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၃ကိုယ္ေတာ္က၊ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိအေဘာ္တို႔ႏွင့္တကြ မြတ္သိပ္ေသာအခါ၊ ၄ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ဝင္၍ မိမိမစားအပ္၊ မိမိအေဘာ္ မစားအပ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သာစားအပ္ေသာ ေရွ႔ေတာ္ မုန္႔ကိုစားသည္ အေၾကာင္းကိုသင္တို႔သည္မဘတ္ဘူး သေလာ။ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း ဗိမာန္ေတာ္တြင္ ဥပုသ္ေန႔၌ ဥပုသ္ပ်က္ေသာ္လည္၊ အျပစ္မသင့္သည္ကို ပညတၱိက်မ္း၌ မဘတ္ဘူးသေဘာ။ ၆ငါဆိုသည္ကား၊ ဤအရပ္၌ဗိမာန္ေတာ္ထက္သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာအရာ ရွိ၏။ ၇ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအက်င့္ထက္ သနားျခင္း ကရုဏာအက်င့္ကို ငါႏွစ္သက္၏ ဟူေသာက်မ္းစကားကုိ သင္တို႔ သည္နားလည္လွ်င္၊ အျပစ္ကင္းေသာသူတို႔ကိုအျပစ္မတင္မစီရင္ၾကၿပီ။ ၈လူသားသည္ ဥပုသ္ေန႔ကို အစိုးရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ထိုအရပ္မွၾကြ၍ တရားစရပ္သို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။ လက္တဘက္ေသေသာသူတေယာက္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၁ဝလူအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ဥပုသ္ေန႔၌ေရာဂါကိုၿငိမ္းေစအပ္သေလာဟု ကိုယ္ေတာ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ကိုရွာ၍ ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၁ကိုယ္ ေတာ္ကလည္း၊ မိမိ၌ သိုးတေကာင္တည္းရွိ၍ ထိုသိုးသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ တြင္းထဲသို႔က်လွ်င္၊ မဆြဲမတင္ဘဲ ေနမည့္ သူတစံုတေယာက္မွ်သင္တို႔တြင္ရွိသေလာ။ ၁၂လူသည္ သိုးထက္အလြန္ျမတ္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔၌ ေက်းဇူးျပဳအပ္သည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁၃ထိုသူအား၊ သင္၏လက္ကိုဆန္႔ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူသည္ မိမိလက္ကိုဆန္႔လွ်င္ ထိုလက္သည္ လက္တဘက္ကဲ့သို႔ ပကတိျဖစ္ေလ၏။ ၁၄ထိုအခါ ဖာရိရွဲတို႔သည္ထြက္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔ဖ်က္ဆီးရအံ့နည္းဟု တိုင္ပင္ၾက၏။

၁၅ေယရႈသည္ သိေတာ္မူလွ်င္၊ အျခားသို႔ေျပာင္းၾကြ၍ မ်ားစြာေသာလူအေပါင္းတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾကသျဖင့္၊ သူတို႔၏အနာေရာဂါရွိသမွ်တို႔ကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၁၆ထိုသူတို႔သည္ သိတင္းေတာ္ကို မဖြင့္ရမည္ အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇ထိုအေၾကာင္းအရာကား၊ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ၏ႏႈတ္ထြက္ျပည့္စံုမည္ အေၾကာင္း တည္း။ ႏႈတ္ထြက္အခ်က္ဟူမူကား၊ ၁၈ငါေရြးခ်ယ္ေသာ ငါ့ကြၽန္ရင္း၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာသူကိုၾကည့္ရႈေလာ့။ ထိုသူ၏အေပၚ ၌ ငါ့ဝိညာဥ္ကို ငါတည္ေစမည္။ သူသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တရားေပးလိမ့္မည္။ ၁၉ျငင္းခုံျခင္း၊ ဟစ္ေၾကာ္ျခင္းကိုမျပဳမူ၍၊ လမ္းခရီး၌ သူ၏အသံကို အဘယ္သူမွ်မၾကားေစရ။ ၂ဝနင္းနယ္လ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကို မခ်ိဳး၊ မီးခိုးမ်ားေသာ မီးစာကိုမသတ္။ တရားသည္ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ေရာက္မည္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ၂၁သူ၏ နာမကိုလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုးစားၾကလိမ့္မည္ ဟု ေဟာထားသတည္း။

၂၂ထိုအခါ နတ္ဆိုးစြဲေသာ လူကန္းလူအ တေယာက္ကို အထံေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကလွ်င္၊ ထိုလူကန္းလူအ သည္ မ်က္စိျမင္၍စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ကယ္မေတာ္မူ၏။ ၂၃လူအစုအေဝးအေပါင္းတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝ၍၊ ဤသူသည္ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ျဖစ္လိမ့္မည္ေလာ ဟုေျပာဆုိၾက၏။ ၂၄ဖာရိရွဲတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ဤသူသည္ နတ္ဆိုးမင္းေဗလေဇဗုလကိုအမွီျပဳ၍သာ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္ဟုဆိုၾက၏။ ၂၅ေယရႈသည္ ထိုသူတို႔၏စိတ္ကို သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ တိုင္းႏိုင္ငံမည္သည္ကား၊ မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ ကြဲျပားလွ်င္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ရြာျဖစ္ေစ၊ အိမ္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ ကြဲျပားလွ်င္မတည္ႏိုင္ရာ။ ၂၆စာတန္သည္လည္း စာတန္ကို ႏွင္ထုတ္သည္ မွန္လွ်င္၊ သူသည္မိမိႏွင့္ကြဲျပား၏။ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ အဘယ္သို႔တည္ႏိုင္မည္နည္း။ ၂၇ငါသည္ ေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ သင္တို႔၏သားတို႔သည္ အဘယ္သူကိုအမွီျပဳ၍ ႏွင္ထုတ္ၾကသနည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သင္တို႔အား တရားစီရင္ေသာသူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္သင္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ခ်ိန္ေရာက္ ေလၿပီ။ ၂၉သူရဲကို ေရွ႔ဦးစြာမခ်ည္မေႏွာင္လွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ သူရဲအိမ္သို႔ဝင္၍ သူ၏ဥစၥာကိုလုယူႏိုင္အံ့နည္း။ ၃ဝငါ့ဘက္၌မေနေသာသူသည္ ငါ့ရန္ဘက္ျဖစ္၏။ ငါႏွင့္အတူမစုမသိမ္းေသာ သူသည္ ႀကဲျဖန္႔ေသာသူျဖစ္၏၊

၃၁ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္၊ ဘုရားကိုကဲ့ရဲ႔ေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္လြတ္ ေစျခင္း အခြင့္ကို လူတို႔သည္ရႏိုင္ၾက၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုကဲ့ရဲ႔ေသာအျပစ္ႏွင့္လြတ္ေစျခင္းအခြင့္ကို လူတို႔သည္မရႏိုင္ၾက။ ၃၂လူသားကိုႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွားေသာသူ၏ အျပစ္ကိုလည္းလႊတ္ႏိုင္၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုႏႈတ္ျဖင့္ျပစ္မွား ေသာသူ၏အျပစ္ကို ယခုဘဝေနာင္ဘဝ၌မလႊတ္ႏိုင္။ ၃၃အသီးအားျဖင့္ အပင္၏သေဘာထင္ရွားသည္ျဖစ္၍၊ အသီးေကာင္းလွ်င္အပင္ေကာင္းသည္ ဟုဆိုၾကေလာ့။ အသီးမေကာင္း လွ်င္အပင္မေကာင္းဟုဆိုၾကေလာ့။၃၄အခ်င္း ေျမြဆိုးအမ်ိဳးတို႔၊ သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လ်က္ ေကာင္းေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ စိတ္ႏွလံုး အျပည့္ရွိသည္အတိုင္း ႏႈတ္ျမြက္တတ္၏။ ၃၅ေကာင္းေသာသူသည္ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွလံုးဘ႑ာတိုက္ထဲက ေကာင္းေသာအရာတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏။ မေကာင္းေသာသူသည္ မေကာင္းေသာဘ႑ာတိုက္ထဲက မေကာင္းေသာအရာတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏။ ၃၆ငါဆိုသည္ကား၊ လူတို႔သည္ အက်ိဳးမဲ့ေသာစကားကို ေျပာသမွ် အတြက္၊ တရားဆံုးျဖတ္ေသာေန႔၌ စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရၾကလတံ့။ သင့္စကားမ်ားအားျဖင့္ သင္သည္ အျပစ္လြတ္ လိမ့္မည္။ ၃၇သို႔မဟုတ္ သင့္စကားမ်ားအားျဖင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၈ထိုအခါ အခ်ိဳ႔ေသာက်မ္းျပဳဆရာႏွင့္ဖာရိရွဲတို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ျပေတာ္ မူေသာနိမိတ္လကၡဏာတစံုတခုကိုျမင္ခ်င္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၃၉ကိုယ္ေတာ္က၊ ဆိုးညစ္၍ ေမ်ာက္မထားေသာအမ်ိဳးသည္ နိမိတ္လကၡဏာကို ေတာင္းသည္မွာ၊ ပေရာဖက္ေယာန၏ နိမိတ္လကၡဏာမွတပါး အဘယ္လကၡဏာကိုမွ် သူတို႔အားမျပရာ။ ၄ဝေယာနသည္ ငါးႀကီးဝမ္းထဲမွာ သံုးရက္ေနရသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ေနရလတံ့။ ၄၁တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဤလူမ်ိဳးတဘက္၌ ထ၍အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ေယာနေဟာေျပာေသာစကားေၾကာင့္ ေနာင္တရၾက၏။ ဤအရပ္၌ကား၊ ေယာနထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။ ၄၂တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအခါ ေတာင္ျပည္ကို အစိုးရေသာမိဖုရားသည္၊ ဤလူမ်ိဳးတဘက္၌ ထ၍အရႈံးခံေစလတံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏ ပညာစကားကိုနားေထာင္ျခင္းငွါ ေျမႀကီးစြန္းမွလာ၏။ ဤအရပ္၌ကား၊ ေရွာလမုန္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိ၏။

၄၃ညစ္ၫူးေသာနတ္သည္ လူထဲကထြက္လွ်င္၊ ေျခာက္ကပ္ေသာအရပ္တို႔၌လည္၍ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ကိုရွာတတ္၏။ ၄၄မေတြ႔လွ်င္ ငါသည္ထြက္ခ့ဲေသာေနၿမဲအိမ္သို႔ ျပန္ရဦးမည္ဟုဆို၍၊ ေရာက္ေသာအခါ ထိုအိမ္သည္လြတ္လပ္၍ သုတ္သင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ေသာ္၊ ၄၅မိမိထက္သာ၍ ညစ္ၫူးေသာ နတ္ဆိုး ခုနစ္ေယာက္ကိုေခၚ ၿပီးလွ်င္ ထိုလူထဲသို႔ဝင္၍ေနၾက၏။ ထိုလူ၏ေနာက္ျဖစ္ဟန္သည္ ေရွ႔ျဖစ္ဟန္ထက္သာ၍ဆိုး၏။ ဆိုးညစ္ေသာ ဤလူမ်ိဳး၌ ထိုနည္းတူျဖစ္လတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၆ထိုသို႔ပရိတ္သတ္တို႔အား ေဟာေတာ္မူစဥ္တြင္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္ ႏႈတ္ဆက္လို၍ ျပင္မွာ ရပ္ေနၾက၏၊ ၄၇လူတေယာက္ကလည္း၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ညီေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္လို၍ ျပင္မွာရပ္ေန ၾကပါ၏ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၄၈ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ္သူနည္းဟုေမးေတာ္မူ၏။ ၄၉လက္ေတာ္ကို လည္းဆန္႔၍ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ၫ¸န္လ်က္၊ ဤသူတို႔သည္ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီေပတည္း။ ၅ဝေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူ ေသာ ငါ့အဘ၏အလိုေတာ္ကိုေဆာင္ေသာသူသည္ ငါ့ညီ၊ ငါ့ႏွမ၊ ငါ့အမိ ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s