မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ထိုအခါေစာ္ဘြားေဟရုဒ္သည္ ေယရႈ၏သိတင္းေတာ္ကိုၾကားလွ်င္၊ ၂ဤသူကား ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ တန္ခိုးမ်ားကိုျပႏိုင္သည္ဟု မိမိငယ္သားတို႔အားဆို၏။ ၃အထက္က ေဟရုဒ္သည္ မိမိညီဖိလိပၸဳ၏ခင္ပြန္း ေဟေရာဒိအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေယာဟန္ကိုဘမ္းဆီးခ်ည္ေႏွာင္၍ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထား၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ေယာဟန္က၊ အရွင္မင္းႀကီးသည္ ထိုမိန္းမကိုမသိမ္းအပ္ဟု ေဟရုဒ္အားဆိုေလၿပီ။ ၅ေယာဟန္ကိုသတ္ျခင္းငွါ အလုိရွိေသာ္လည္း လူအေပါင္းတို႔၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ မသတ္ဝံ့ဘဲေန၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ေယာဟန္ကိုပေရာဖက္ကဲ့သို႔ထင္မွတ္ၾကသတည္း။

၆ထိုေနာက္မွ ေဟရုဒ္ကိုဘြားေသာေန႔ရက္၌ ႏွစ္စဥ္ပြဲခံစဥ္တြင္၊ ေဟေရာဒိ၏သမီးသည္ ပြဲသဘင္၌ကသျဖင့္ ေဟရုဒ္သည္ ႏူးညြတ္ေသာစိတ္ရွိလွ်င္၊ ၇ငါသည္သင္ေတာင္းသမွ်ကိုေပးမည္ဟုက်ိန္ဆို ေလ၏။ ၈ထိုမိန္းမငယ္သည္ သူ၏အမိတိုက္တြန္းသည္အတုိင္း၊ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္၏ ဦးေခါင္းကိုဤလင္ပန္း၌ေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။ ၉မင္းႀကီးသည္ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း က်ိန္ဆိုျခင္းကို၄င္း၊ အေပါင္းအေဘာ္တို႔၏မ်က္ႏွာကို၄င္း ေထာက္ေသာေၾကာင့္ ေပးေစဟုအမိန္႔ေတာ္ရွိ လ်က္၊ ၁ဝလူကိုေစလႊတ္၍ ေယာဟန္၏လည္ပင္းကိုေထာင္ထဲမွာ ျဖတ္ေစ၏။ ၁၁ဦးေခါင္းကိုလင္ပန္း၌ေဆာင္ခဲ့၍ ထိုမိန္းမငယ္အားေပးၿပီးမွ၊ သူသည္လည္းမိမိအမိထံသို႔ယူသြား၏။ ၁၂ေယာဟန္၏တပည့္တို႔သည္လည္း လာ၍အေလာင္းကိုေဆာင္သြားသျဖင့္သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ၊ ေယရႈထံေတာ္သို႔သြား၍ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၃ေယရႈသည္ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုအရပ္မွထြက္၍ေလွကိုစီးလ်က္ေတာ၌ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္ သို႔ၾကြေတာ္ မူ၏။ လူအစုအေဝးတို႔သည္ၾကားသိရလွ်င္၊ ၿမိဳ႔ရြာမွထြက္၍ကုန္းေၾကာင္းလိုက္ၾက၏။ ၁၄ေယရႈသည္ ထြက္ၾကြ၍ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ကိုေတြ႔ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သနားျခင္းစိတ္ေတာ္ရွိ၍ လူနာရွိသမွ်တုိ႔ကိုခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူ၏။

၁၅ညဦးယံ၍ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ဤအရပ္သည္ေတာအရပ္ျဖစ္ပါ၏။ မိုဃ္းလည္းခ်ဳပ္ ပါၿပီ။ လူအစုအေဝးတို႔သည္ၿမိဳ႔ရြာသို႔သြား၍ စားစရာကိုဝယ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ၾက လွ်င္၊ ၁၆ေယရႈက၊ သြားရေသာအေၾကာင္းမရွိ။ သူတို႔စားစရာဘို႔သင္တို႔ေပးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ငါးႏွစ္ေကာင္မွတပါး အဘယ္စားစရာမွ်အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌မရွိပါဟု ေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊ ထိုမုန္႔ႏွင့္ငါးကိုယူခဲ့ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထိုအခါ လူအစုအေဝးတို႔ကို ျမက္ပင္ေပၚမွာ ေလ်ာင္းၾကေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၉မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကိုလည္းယူ၍ ေကာင္းကင္သို႔ၾကည့္ေျမာ္ လ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ မုန္႔ႏွင့္ငါးကိုဖဲ့၍ တပည့္ေတာ္တို႔အားေပးေတာ္မူ၏။ ၂ဝတပည့္ေတာ္တို႔ သည္လည္း လူအေပါင္းတို႔အားေပးၾက၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ စား၍ဝၾကၿပီးမွ ၾကြင္းရစ္ေသာအက်ိဳးအပဲ့ကို ေကာက္သိမ္း၍ တဆယ့္ႏွစ္ေတာင္းအျပည့္ရၾက၏။ ၂၁စားေသာသူ အေရအတြက္ကား၊ မိန္းမႏွင့္သူငယ္ကို မဆိုဘဲ၊ ေယာက္်ားငါးေထာင္မွ်ေလာက္ရွိသတည္း။

၂၂ေယရႈသည္ စည္းေဝးေသာသူတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူစဥ္တြင္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေလွစီးေစ၍ကမ္း တဘက္သို႔ အရင္ကူးေစေတာ္မူ၏။ ၂၃စည္းေဝးေသာသူတို႔ကိုလႊတ္ၿပီးမွဆုေတာင္းပဌနာျပဳအံ့ေသာငွါ ေတာင္ေပၚ ၌ဆိတ္ ကြယ္ရာအရပ္သို႔ တက္ၾကြသျဖင့္၊ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ တေယာက္တည္း ရွိေနေတာ္မူ၏။ ၂၄ေလွမူကား အိုင္အလယ္၌ရွိ၍ ေလမသင့္ေသာေၾကာင့္ လႈိင္းတံပိုးလႈပ္ရွားျခင္းကို ျပင္းစြာခံရ၏။ ၂၅ညသံုးခ်က္တီးေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေယရႈသည္ အိုင္ေပၚမွာစက္ေတာ္ျဖန္႔လ်က္ တပည့္ေတာ္တို႔ ရွိရာသို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၂၆ထိုသို႔အိုင္ေပၚမွာစက္ေတာ္ ျဖန္႔၍ၾကြေတာ္မူသည္ကို သူတို႔သည္ျမင္လွ်င္ ထိတ္လန္႔၍၊ ဖုတ္တေစျၧြ ျဖစ္သည္ဟုေၾကာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။ ၂၇ေယရႈသည္ ခ်က္ျခင္းႏႈတ္ဆက္၍ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။ ငါပင္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္လန္႔ ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ေပတရုကလည္း၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွန္လွ်င္အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေရေပၚမွာ လာရမည္အေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၉လာခဲ့ေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေပတရုသည္ေလွေပၚက ဆင္း၍ ေယရႈထံသို႔ေရာက္အံ့ေသာငွါ ေရေပၚမွာလွမ္းသြား၏။ ၃ဝေလျပင္းသည္ကိုျမင္လွ်င္ ေၾကာင့္လန္႔၍ နစ္မြန္းလုသည္ ရွိေသာ္၊ ကယ္မေတာ္မူပါသခင္ဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ ၃၁ေယရႈသည္လက္ေတာ္ကိုခ်က္ခ်င္း ဆန္႔၍ေပတရုကို ကိုင္ေတာ္မူလ်က္၊ ယံုၾကည္အားနည္းေသာသူ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ယံုမွားေသာစိတ္ ဝင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၃၂ေလွ ေပၚသို႔ေရာက္ၾကလွ်င္ ေလသည္ၿငိမ္းေလ၏။ ၃၃ေလွသားတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္မွန္ပါသည္ဟု ညြတ္ျပပ္၍ေလွ်ာက္ၾက၏။

၃၄ကမ္းတဘက္သို႔ကူးလွ်င္ ဂေနၤသရက္နယ္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၃၅ထိုအရပ္သားတို႔သည္မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို မွတ္မိလွ်င္၊ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္ရွိသမွ်သို႔ေစလႊတ္သျဖင့္ လူနာရွိသမွ်တို႔ကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ၃၆အဝတ္ေတာ္၏ပန္းပြားကိုမွ်သာ တို႔ရပါမည္အေၾကာင္းအခြင့္ေတာင္းၾက၏။ တုိ႔သမွ်ေသာသူတို႔သည္ လည္း ခ်မ္းသာရၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s