မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ထိုအခါဖာရိရွဲႏွင့္ ဇဒၵဳကဲတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါခ်ဥ္းကပ္၍၊ မိုဃ္းေကာင္း ကင္က ျဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာကိုျပေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၂ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ညဦးယံ၌ ေျပာဆိုတတ္သည္ကား၊ ယခုမိုဃ္းတိမ္နီသည္ျဖစ္၍ မိုးၾကည္လင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ ၃နံနက္ယံ၌ကား၊ ယခုမိုးအံု႔လ်က္ရွိ၏။ နီေမာင္းေသာအဆင္းလည္းရွိ၏။ ယေန႔မိုဃ္းသက္ မုန္တိုင္းလာလိမ့္မည္ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူတို႔၊ သင္တို႔သည္မိုဃ္းေကာင္းကင္၏ မ်က္ႏွာကိုပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ၾက၏။ ကပ္ကာလ၏နိမိတ္လကၡဏာ တို႔ကို ပိုင္းျခား၍မသိႏိုင္ၾက။ ၄ဆိုးညစ္၍ ေမ်ာက္မထားေသာအမ်ိဳးသည္ နိမိတ္လကၡဏာကိုေတာင္းသည္မွာ၊ ပေရာဖက္ေယာန၏နိမိလကၡဏာ မွတပါး အဘယ္လကၡဏာကိုမွ် သူတို႔အားမျပရာဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔ရွိရာမွထြက္၍ၾကြေတာ္မူ၏။

၅တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကမ္းတဘက္သို႔သြားးၾကေသာအခါ မုန္႔ကိုယူျခင္းငွါ ေမ့ေလ်ာ့ၾက၏။ ၆ေယရႈကလည္း၊ ဖာရိရွဲႏွင့္ ဇဒၵဳကဲတို႔၏ တေဆးကိုသတိႏွင့္ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာမူ၏။ ၇တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ ငါတို႔၌မုန္႔မပါေသာေၾကာင့္ ဤစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေျပာဆိုၾက၏။ ၈ေယရႈသည္ သိေတာ္မူလွ်င္ ယံုၾကည္အားနည္းေသာသူတို႔၊ သင္တို႔၌မုန္႔မပါသည္ကို ေထာက္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏႊးေျပာဆိုၾကသနည္း။ ၉မုန္႔ငါးလံုးကို လူငါးေထာင္စား၍ စားၾကြင္းဘယ္ႏွစ္ေတာင္း ေကာက္သိမ္းသည္ ကို၄င္း၊ မုန္႔ခုနစ္လံုးကို လူေလးေထာင္စား၍ စားၾကြင္းဘယ္ႏွေတာင္းေကာက္သိမ္းသည္ကို၄င္း၊ ၁ဝသင္တို႔သည္ ႏွလံုးမသြင္း မေအာက္ေမ့ဘဲေနၾကေသး သေလာ။ ၁၁ဖာရိရဲွႏွင့္ ဇဒၵဳကဲတို႔၏ တေဆးကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟူေသာစကားကို ငါေျပာသည္တြင္၊ မုန္႔ကိုအမွတ္ျပဳ၍ ငါမေျပာသည္ကို သင္တို႔သည္ နားမလည္ဘဲ အဘယ္သို႔ေနၾကသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မုန္႔၏တေဆးကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မမူ။ ဖာရိရွဲႏွင့္ ဇဒၵဳကဲ တို႔၏ ၾသဝါဒကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားလည္ၾကသတည္း။

၁၃ေယရႈသည္ ဖိလိပၸဳကဲသရိၿမိဳ႔၏ ေက်းလက္သို႔ၾကြေတာ္မူေသာအခါ၊ လူမ်ားတို႔သည္ လူသားျဖစ္ေသာ ငါ့ကို အဘယ္သူျဖစ္သည္ ဆိုၾကသနည္းဟု တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေမးျမန္းေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၄လူတခ်ိဳ႔က ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗတၱိဇံ ဆရာေယာဟန္ျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ အခ်ိဳ႔က၊ ဧလိယ ျဖစ္သူဟူ၍၄င္း၊ အခ်ိဳ႔က ေယရမိမွစ၍ ပေယာဖက္ တပါးပါးျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း ဆိုၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၅သင္တို႔လည္း ငါ့ကိုအဘယ္သူျဖစ္သည္ ဆိုၾကသနည္းဟု ေမးျမန္းေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၆ရွိမုန္ေပတရုက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၇ေယရႈကလည္း၊ ရွိမုန္ဗာေယာန၊ သင္သည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အေသြးအသားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သင့္အားေဘာ္ျပသည္ မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိ ေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ေဘာ္ျပေတာ္မူသတည္း။ ၁၈ငါဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ေပတရုျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ့အသင္းကို ငါတည္ေဆာက္မည္။ ထိုအသင္းကို မရဏာႏိုင္ငံ၏တံခါးတို႔သည္ မႏိုင္ရာ။ ၁၉ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေသာ့တို႔ကိုလည္း သင့္အားငါေပးမည္။ သင္သည္ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ သမွ်သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ည္ေႏွာင္လွ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျဖည္လႊတ္သမွ်သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေျဖလႊတ္လ်က္ရွိလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၂ဝကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို အဘယ္သူအားမွ် မေျပာစိမ့္ေသာငွါ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏။

၂၁ထိုမွတပါး ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ သြားရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္ အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔လက္၌ မ်ားစြာခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကိုလည္း ခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ထေျမာက္ လိမ့္မည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုအခါ ေပတရုသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မိမိႏွင့္အတူေခၚ၍၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္၌ ဤသို႔မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ဤအမႈသည္ ကိုယ္ေတာ္၌မေရာက္ရာဟု ျပစ္တင္ေသာ စကားကို ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၃ကိုယ္ေတာ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုလွည့္၍ အခ်င္းရန္သူ၊ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့။ သင္သည္ ငါတိုက္မိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းျဖစ္၏။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏အရာကို စိတ္မစြဲလမ္း၊ လူတို႔၏အရာကိုသာ စြဲလမ္းသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။

၂၄ထိုအခါ ေယရႈက၊ ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူ ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါး ကပ္တိုင္ကို ထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္။ ၂၅အၾကင္သူသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္ဆယ္ျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ရႈံးလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္ ငါ့ေၾကာင့္ အသက္ရံႈး၏၊ ထိုသူသည္ အသက္ကိုေတြ႔လိမ့္မည္။ ၂၆လူသည္ ဤစၾကဝဠာကို အၾကြင္းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးႏိုင္သနည္း။ ၂၇လူသားသည္ မိမိအဘခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ ေကာင္းကင္တမန္အၿခံအရံတို႔ႏွင့္ ၾကြလာေတာ္မူလတံ့။ ထိုအခါ လူအသီးသီးက်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူလတံ့။ ၂၈ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ လူသားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို၊ ဤအရပ္၌ရွိေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ မျမင္မွီ ေသျခင္းသို႔ မေရာက္ရၾကဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s