မႆဲ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ထုိေဒသနာေတာ္ကို ေယရႈသည္ အကုန္အစင္ေဟာေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဂါလိလဲျပည္မွ ေျပာင္း၍ ယုဒျပည္စြန္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ၂လူမ်ားအေပါင္းတုိ႔သည္ ေနာင္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက သည္ျဖစ္၍၊ ထုိအရပ္၌ အနာေရာဂါမ်ားကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၃ဖာရိရဲွ တို႔သည္အထံေတာ္သို႔လာ၍ လူသည္ခပ္သိမ္းေသာအျပစ္ေၾကာင့္ မိမိမယားႏွင့္ကြာအပ္သေလာဟု စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါေမး ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၄ကိုယ္ေတာ္က၊ အစအဦး၌ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာသူသည္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တည္း ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၅ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ေယာက်္ား သည္ကိုယ္မိဘကိုစြန္႔၍ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌ မွီဝဲသျဖင့္၊ ထုိသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တသားတကိုယ္တည္းျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်မ္းဆုိသည္ကိုသင္တို႔မဘတ္ဘူးသေလာ။ ၆ထုိေၾကာင့္လင္မယားတို႔သည္ ႏွစ္ဦးမဟုတ္ တဦးတည္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ဘက္စပ္၍ ထမ္းဘိုးတင္ေတာ္မူေသာ အရာကိုလူမခဲြမခြါေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ဖာရိရွဲ တို႔ကလည္း၊ ထုိသို႔မွန္လွ်င္ျဖတ္စာကိုေပး၍ မယားႏွင့္ကြာေစျခင္းငွါေမာေရွသည္ အဘယ္ေၾကာင့္စီရင္ သနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၈ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးခိုင္မာေသာေၾကာင့္ မယားႏွင့္ကြာရေသာ အခြင့္ကို ေမာေရွသည္ စီရင္၏။ အစအဦး၌ ထိုသုိ႔မဟုတ္။ ၉ငါပညတ္သည္ကား၊ မွားယြင္းျခင္းအေၾကာင္းမွ တပါးအျခားေသာအေၾကာင္းျဖင့္ မိမိမယားႏွင့္ကြာ၍ အျခားေသာ မိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ေသာသူသည္ မိမိမယားကိုျပစ္မွား၏။ ကြာေသာမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ေသာသူသည္လည္း သူ႔မယားကိုျပစ္မွားသည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝတပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ လင္မယားအမႈသည္ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ စံုဘက္ျခင္းကို မျပဳေကာင္းပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၁ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ထိုစကားကို လူတိုင္းမခံမယူႏိုင္။ အခြင့္ရေသာသူတို႔သာ ခံယူႏိုင္ၾက၏။ ၁၂လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မိန္းမလွ်ာျဖစ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ သူတပါးဆံုးမ၍ မိန္းမလွ်ာျဖစ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္အဘို႔အလို႔ငွါ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမ၍ မိန္းမလွ်ာျဖစ္ၾက၏။ ထိုစကားကို ခံယူ ႏိုင္ေသာသူသည္ ခံယူေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၃ထိုအခါ သူငယ္တို႔အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကိုတင္၍ ေမတၱာပို႔ေတာ္မူေစျခင္းငွါ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သည္ ျဖစ္၍ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အျပစ္တင္ၾက၏။ ၁၄ေယရႈကလည္း၊ ထိုသူငယ္တို႔ကို ရွိေစေတာ့။ ငါ့ထံသို႔လာသည္ကို မဆီးတားၾကႏွင့္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာသူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၁၅သူငယ္တို႔ အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကိုတင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအရပ္မွၾကြသြားေတာ္မူ၏။

၁၆ထိုအေနာက္ လူတေယာက္သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာဝရအသက္ကိုရအံ့ ေသာငွါ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္ေကာင္းမႈကို ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၇ငါ့ကို ေကာင္းျမတ္သည္ဟု အဘယ္ ေၾကာင့္ေခၚသနည္း။ ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ဝင္စားလိုလွ်င္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈အဘယ္ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊ လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးႏွင့္။ မမွန္ေသာသက္ေသကို မခံႏွင့္။ ၁၉မိဘကို ရိုေသစြာျပဳေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုလုလင္ကလည္း၊ ထိုပညတ္ရွိသမွ် တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ေစာင့္ေရွာက္ပါၿပီ။ အဘယ္ အက်င့္လိုေသးသနည္း ဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေလ၏။ ၂၁ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိုလွ်င္ သြားေလာ့ ကိုယ္ဥစၥာမ်ားကိုေရာင္း၍ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကိုရလိမ့္မည္။ သို႔ၿပီးမွ ငါ့ေနာက္သို႔လုိက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုလုလင္သည္ မ်ားစြာေသာဥစၥာကို ရတတ္ေသာသူျဖစ္၍၊ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ စိတ္မသာသည္ႏွင့္ သြားေလ၏။

၂၃ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲလွ၏။ ၂၄တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ကုလားအုပ္သည္ အပ္နဖားကိုလွ်ိဳလြယ္၏။ ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၅ထိုသူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ အလြန္မိန္းေမာေတြေဝ ျခင္းရွိ၍၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ မည္နည္းဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၂၆ေယရႈ သည္လည္း၊ သူတို႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ ဤအမႈကို လူမတတ္ႏိုင္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈ တို႔ကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ထိုအခါ ေပတရုက၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရွိသမွ်ကိုစြန္႔ပစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကပါၿပီ။ အဘယ္ အက်ိဳးကို ရၾကပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၂၈ေယရႈက၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို အသစ္ျပဳျပင္ေသာကာလ၌ လူသားသည္ဘုန္းရွိေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကေသာသင္တို႔သည္ တဆယ္ႏွစ္ခုေသာ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္လ်က္၊ ဣသေရလလူတဆယ္ႏွစ္မ်ိဳးကို စစ္ေၾကာ စီရင္ရၾကလတံ့။ ၂၉အၾကင္သူသည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ အိမ္၊ လယ္၊ ညီအစ္ကို၊ ႏွမ၊ မိဘ၊ သားမယားတည္းဟူေသာ တပါးပါးကိုစြန္၍၊ ထိုသူသည္ အဆတရာေသာအက်ိဳးကို ရ၍ ထာဝရ အသက္ကို အေမြခံရလတံ့။ ၃ဝေနာက္က်ေသာ သူအမ်ားတို႔သည္ အရင္က်ၾကလိမ့္မည္၊ အရင္က်ေသာသူအမ်ားတို႔သည္ ေနာက္က်ၾကလိမ့္မည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s