မႆဲ အခန္းၾကီး (၁)


၁အာျဗဟံႏွင့္ ဒါဝိဒ္တို႔မွ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္၏ ေဆြေတာ္စဥ္မ်ိဳးေတာ္ဆက္စာရင္း ဟူမူကား၊ ၂အာျဗဟံသား ဣဇာက္။ ဣဇာက္သား ယာကုပ္။ ယာကုပ္သား ယုဒမွစ၍ညီေနာင္တစု။ ၃ယုဒသည္ မိမိခင္ပြန္း တာမာတြင္ျမင္ေသာသား ဖာရက္ႏွင့္ ဇာရ။ ဖာရက္သားေဟဇရံု။ ေဟဇရံုသား အာရံ။ ၄အာရံသားအမိနဒပ္။ အမိနဒပ္သားနာရႈန္။ နာရႈန္သားစာလမုန္။ ၅စာလမုန္သည္ မိမိခင္ပြန္း ရာခပ္တြင္ ျမင္ေသာသားေဗာဇ။ ေဗာဇသည္ မိမိခင္ပြန္းရုသတြင္ ျမင္ေသာသား ၾသဗက္။ ၾသဗက္သား ေယရွဲ။ ေယရွဲသားဒါဝိဒ္မင္းႀကီးတည္း။

၆ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ဥရိယ၏ခင္ပြန္းျဖစ္ဘူးေသာမိန္းမတြင္ျမင္ေသာသား ေရွာလမုန္။ ၇ေရွာလမုန္ သား ေရာေဗာင္။ ေရာေဗာင္သားအဘိယ။ အဘိယသားအာသ။ ၈အာသသားေယာရွဖတ္။ ေယာရွက္ဖတ္ သား ယေဟာရံ။ ယေဟာရံသားၾသဇိ။ ၉ၾသဇိသားေယာသံ။ ေယာသံသားအာခတ္။ အာခတ္သားေဟဇကိ။ ၁ဝေဟဇကိ သားမနာေရွ။ မနာေရွသားအာမုန္။ အာမုန္သားေယာရွိ။ ၁၁ေယာရွိသားေယာယကိမ္။ ေယာယကိမ္သည္ဗာဗုလုန္ ၿမိဳ႔သို႔ ေနရာေျပာင္းခါနီးတြင္ျမင္ေသာသား ေယေခါနိမွစ၍ညီေနာင္တစုတည္း။

၁၂ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေနရာေျပာင္းသည္ေနာက္၊ ေယေခါနိသားရွာလေသလ။ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလ။ ၁၃ေဇရုဗေဗလသား အဗ်ဳဒ္။ အဗ်ဳဒ္သား ဧလ်ာကိမ္။ ဧလ်ာကိမ္သား အာေဇာ္။ ၁၄အာေဇာ္သား ဇာဒုတ္။ ဇာဒုတ္သား အာခိမ္။ အာခိမ္သားဧလုဒ္။ ၁၅ဧလုပ္သား ဧလာဇာ။ ဧလာဇာသား မႆန္။ မႆန္သား ယာကုပ္။ ၁၆ယာကုပ္ျမင္ေသာသားကား၊ မာရိ၏ခင္ပြန္းေယာသပ္တည္း။ ထိုမာရိသည္ ခရစ္ဟုေခၚေဝၚသုမုတ္ေသာ ေယရႈ၏မယ္ေတာ္ျဖစ္၏။

၁၇ဤသို႔လွ်င္၊ မ်ိဳးစဥ္ႏြယ္ဆက္ေပါင္းကာ၊ အာျဗဟံမွသည္ ဒါဝိဒ္တိုင္ေအာင္ တဆယ္ေလးဆက္၊ ဒါဝိဒ္မွသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ေနရာေျပာင္းသည့္တိုင္ေအာင္ တဆယ္ေလးဆက္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ေျပာင္း ၿပီးမွသည္ ခရစ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ တဆယ္ေလးဆက္ျဖစ္သတည္း။

၁၈ေယရႈခရစ္သည္ ဘြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေယာသပ္ႏွင့္ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မီွတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶြစြဲေန၏။ ၁၉သူ၏ ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍၊ မာရိအသေရကိုမပ်က္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာစြန္႔ပယ္ မည္ဟုအႀကံရွိ၏။ ၂ဝထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိပ္မက္ကိုျမင္ရသည္မွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးေယာသပ္၊ သင္၏ခင္ပြန္းမာရိကို ထိန္းသိမ္း ရမည္အခြင့္ကိုမစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဤပဋိိသေႏၶြသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၂၁သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခြၽတ္မည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။

၂၂ထိုအေၾကာင္းအရာမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ပေရာဖက္ျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ျပည့္စံု မည္အေၾကာင္းတည္း။ ၂၃ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ၾကည့္ရႈေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကိုဘြားျမင္လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္မွည့္ရလတံ့ ဟုလာသတည္း။ ဧမာေႏြလအနက္ ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ဟုဆုိလုိသတည္း။ ၂၄ေယာသပ္သည္အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္၊ ထာဝဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ မွာထားသည္အတိုင္းျပဳ၍ မိမိခင္ပြန္းကိုထိန္းသိမ္းေလ၏။ ၂၅သို႔ေသာ္လည္း၊ သားဦးကို မဘြားမွီတိုင္ေအာင္ သံဝါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္းေယရႈဟူေသာအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s