မႆဲ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ထုိအခါ ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္လူအေပါင္းတို႔အားေဟာေျပာေတာ္မူသည္ကား၊ ၂က်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔သည္ေမာေရွ၏ထုိင္ရာပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ၾက၏။ ၃ထိုေၾကာင့္ သူတို႔စီရင္ထံုးဖြဲ႔ သမွ်တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ျပဳၾကေလာ့။ သူတို႔၏အက်င့္အတိုင္း မက်င့္ၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ မက်င့္ၾက။ ၄အလြန္ေလး၍ ထမ္းခဲေသာဝန္တို႔ကို ျပင္ဆင္၍သူတပါးပခံုးေပၚမွာ တင္တတ္ၾက၏၊ မိမိတို႔မူကား လက္ဖ်ားႏွင့္မွ် မေရႊ႔လိုၾက။ ၅သူတို႔သည္ ျပဳသမွ်ေသာအက်င့္အမႈတို႔ကို လူမ်ားေရွ႔မွာထင္ရွားေစျခင္းငွာ ျပဳၾက၏။ က်ယ္ေသာလက္ဖြဲ႔တို႔ကို၄င္း၊ ႀကီးေသာပန္းပြားတို႔ကို၄င္း ဝတ္ေလ့ရွိၾက၏။ ၆ပြဲသဘင္၊ တရားစရပ္တို႔၌ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ေနရာထိုင္ရာကို၄င္း၊ ၇ေစ်း၌ရိုေသစြာႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို၄င္း၊ အရွင္ဘုရားအရွင္ဘုရားဟု လူမ်ားေခၚေဝၚျခင္းကို ၄င္း ႏွစ္သက္ၾက၏။

၈သင္တို႔မူကား အရွင္ဘုရားဟုေခၚေဝၚျခင္းကို မခံၾကႏွင့္။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာသင္တို႔ ဥပဇၩယ္ဆရာ တပါးတည္းရွိ၏။ သင္တို႔အေပါင္းသည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းျဖစ္ၾက၏။ ၉ေျမႀကီးေပၚမွာအဘယ္ သူကိုမွ် အဘဟူ၍မေခၚ ေဝၚၾကႏွင့္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သင္တို႔အဘ တပါးတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ၁ဝဥပဇၩယ္ ဆရာဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို မခံၾကႏွင့္။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တို႔ဥပဇၩယ္ ဆရာတပါးတည္းရွိ၏။ ၁၁သင္တို႔တြင္ အႀကီးျဖစ္ေသာသူသည္ သင္တို႔ အေစခံျဖစ္ရ၏။ ၁၂အၾကင္သူသည္ မိမိကိုေျမွာက္အံ့၊ ထိုသူသည္ ႏွိမ္ခ်ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံ့။ အၾကင္သူသည္ မိမိကိုႏွိမ္ခ်အံ့၊ ထိုသူသည္ ေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံ့။

၁၃လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တံခါးကို လူတို႔ေရွ႔မွာပိတ္ထား၍ မိမိတို႔လည္းမဝင္၊ ဝင္လိုေသာသူတို႔ကိုလည္း ဆီးတားၾက၏။

၁၄လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မုတ္္ဆိုးမ အိမ္ကို လုယူသိမ္းစား၍၊ အျပစ္မေပၚေစျခင္းငွါ ရွည္စြာေသာပဌနာစကားကို ရြတ္တတ္ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သာ၍ ႀကီးစြာေသာဒဏ္ကိုခံရၾကလတံ့။

၁၅လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏၊ အေၾကာင္းမူကား လူတေယာက္ ကိုပင္ ဘာသာသြင္းျခင္းငွါ ကုန္းေၾကာင္းေရေၾကာင္း ပတ္ပတ္လည္လွည့္လည္၍ ဘာသာသြင္းၿပီးေသာသူကိုလည္း၊ မိမိတို႔ထက္ ႏွစ္ဆေသာငရဲသားျဖစ္ေစၾက၏။

၁၆လမ္းျပေသာလူကန္းတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳလွ်င္ မတည္။ ဗိမာန္ေတာ္၏ေရႊကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳလွ်င္ တည္သည္ဟု သင္တို႔ဆိုၾက၏။ ၁၇လူမိုက္ လူကန္းတို႔၊ အဘယ္အရာသည္ သာ၍ျမတ္သနည္း။ ထိုေရႊကားျမတ္သေလာ။ ထိုေရႊကိုသန္႔ရွင္းေစေသာ ဗိမာန္ ေတာ္ကားျမတ္သေလာ။ ၁၈တနည္းကား၊ ယဇ္ပလႅင္ကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳလွ်င္ မတည္။ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာရွိေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳလွ်င္ တည္သည္ဟု သင္တို႔ဆုိၾက၏။ ၁၉လူမိုက္လူကန္းတို႔ အဘယ္အရာသည္သာ၍ျမတ္သနည္း။ ထိုပူေဇာ္သကၠာကား ျမတ္သေလာ။ ထိုပူေဇာ္သကၠာ ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ ယဇ္ပလႅင္ကားျမတ္သေလာ။ ၂ဝထိုေၾကာင့္ ယဇ္ပလႅင္ကိုတိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုလွ်င္၊ ယဇ္ပလႅင္မွစ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာရွိသမွ်ကို တိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုသတည္း။ ၂၁ဗိမာန္ေတာ္ကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္မွစ၍ ဗိမာန္ေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာသူကို တိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုသတည္း။ ၂၁ဗိမာန္ေတာ္ ကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္မွစ၍ ဗိမာန္ေတာ္၌က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာသူကို တိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုသတည္း။ ၂၂ေကာင္းကင္ ဘံုကိုတိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္ကို၄င္း၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူ ေသာသူကို၄င္း၊ တိုင္တည္၍က်ိန္ဆိုသတည္း။

၂၃လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္စိမ္း၊ စမႊတ္၊ ဇီယာ၊ အသီးအရြက္တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တဘို႔ လႉၾကသည္တြင္၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ သူတပါးကိုသနားျခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ ပညတ္တရားတြင္ ေလးေသာအရာတို႔ကိုကား လွပ္၍ထားၾက၏။ အရင္ဆိုေသာအရာ တို႔ကို မလွပ္မထား၊ ေနာက္ဆိုေသာအရာတို႔ကို က်င့္ရမည္။ ၂၄လမ္းျပေသာလူကန္းတို႔၊ သင္တို႔သည္ျခင္တေကာင္ ကိုမွ် မပါေစျခင္းငွါ ေရကိုစစ္လ်က္ႏွင့္ ကုလားအုပ္ကိုမ်ိဳၾက၏။

၂၅လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဖလား၊ လင္ပန္းကို အျပင္၌ေဆးေၾကာၾက၏။ အတြင္း၌ကား လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ ၂၆မ်က္စိကန္းေသာဖာရိရွဲ၊ ဖလား၊ လင္ပန္းကို အတြင္း၌ေရွ႔ဦးစြာ ေဆးေၾကာေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ အျပင္ကားသန္႔ ရွင္းလိမ့္မည္။

၂၇လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အျဖဴသုတ္ေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းႏွင့္တူၾက၏။ ထိုတြင္းသည္ အျပင္၌တင့္တယ္စြတကား။ အတြင္း၌ကား လူေသအရိုး၊ အညစ္အေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ ၂၈ထိုအတူ သင္တို႔သည္ အျပင္၌လူတို႔ေရွ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ရွိ၏။ အတြင္း၌ကား လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။

၂၉လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာက်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပေရာဖက္ မွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ သခ်ႋဳင္းတြင္းႏွင့္ အရိုးအိုးတို႔ကို တည္လုပ္၍ တန္ဆာဆင္သျဖင့္၊ ၃ဝငါတို႔သည္ ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္၌ရွိလွ်င္၊ ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္သည္အမႈကို လက္မခံၿပီဟု ဆိုၾက၏။ ၃၁ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ သင္တို႔သည္ ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္ေသာသူတို႔၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္သည္ကို ကိုယ္အဘို႔ကိုယ္ သက္ေသခံၾက၏။ ၃၂သို႔ျဖစ္၍ ဘိုးေဘးတို႔၏အက်င့္ပမာဏကို မွီေအာင္က်င့္ၾကေလာ့။ ၃၃ေျမြဆိုးအမ်ိဳးတို႔၊ သင္တို႔သည္အျပစ္ငရဲမွ အဘယ္သို႔လြတ္ႏိုင္ၾကမည္နည္း။

၃၄ထိုေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ပေရာဖက္ပညာရွိက်မ္းျပဳဆရာတို႔ကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္၏။ ထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ကြပ္မ်က္၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ သတ္ၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔တို႔ကို တရားစရပ္၌ရိုက္၍ တၿမိဳ႔မွတၿမိဳ႔သို႔ ညွင္းဆဲႏွင္ထုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၅ထိုေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအာေဗလ၏ အေသြးမွစ၍၊ အတြင္း ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္၏အၾကား၌ သင္တို႔သတ္ၾကေသာ ဗာရခိသား ဇာခရိ၏ အေသြးတိုင္ေအာင္ ေျမႀကီး အေပၚ၌ သြန္းၿပီးသမွ်ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏အေသြးသည္ သင္တို႔ေခါင္းေပၚသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၃၆ငါအမွန္ ဆိုသည္ကား၊ ဤအရာမ်ားတို႔သည္ ယခုျဖစ္ေသာလူမ်ား အေပၚသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

၃၇အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ သင္သည္ ပေရာဖက္တို႔ကိုသတ္ၿမဲရွိ၏။ သင္ရွိရာသို႔ေစလႊတ္ ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၿမဲရွိ၏။ ၾကက္မသည္ မိမိသားငယ္တို႔ကို အေတာင္ေအာက္၌ စုရံုးသကဲ့သို႔ သင္၏သားတို႔ကို စုရံုးေစျခင္းငွါ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာငါအလိုရွိၿပီ။ သင္မူကား အလိုမရွိ။ ၃၈သင္တို႔ေနေသာအိမ္သည္ သင္တို႔၌ လူဆိတ္ညံလ်က္က်န္ရစ္ရ၏။ ၃၉ငါဆိုသည္ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ၾကြလာေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေစေသာဟု သင္တို႔မေျပာမွီတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမျမင္ရၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s