မႆဲ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ေယရႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္မွထြက္ၾကြေတာ္မူသည္ရွိေသာ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္၏ တိုက္ေဆာင္ မ်ားကိုျပျခင္းငွါ အထံေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၂ေယရႈကလည္း၊ ဤအရာအလံုးစံုကို သင္တို႔သည္ျမင္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ မၿဖိဳမခ်ဘဲ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုမွ်မတည္မေနရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ထိုေနာက္ သံလြင္ေတာင္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူစဥ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အျခားသူမပါဘဲခ်ဥ္းကပ္၍၊ ထိုအမႈအရာတို႔သည္ အဘယ္ကာလမွျဖစ္မည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကြလာ၍ ဤကပ္ကမၻာကုန္ေသာ ပုပၸနိမိတ္သည္ အဘယ္နိမိတ္ ျဖစ္မည္ကို၄င္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၄ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔ကိုအဘယ္သူမွ် မလွည့္ျဖားေစျခင္းငွါ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၅အမ်ားေသာသူတို႔က၊ ငါသည္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ ဟု ဆိုလ်က္၊ ငါ၏အေယာင္ကိုေဆာင္၍ ေပၚလာသျဖင့္ လူအမ်ားတို႔ကို လွည့္ျဖားၾကလိမ့္မည္။ ၆သင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းအေၾကာင္းကို၄င္း၊ စစ္တိုက္အံ့ ေသာသိတင္းစကားကို၄င္း ၾကားရၾကလိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္လည္း စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေစျခင္းငွာ သတိျပဳၾကေလာ့။ ထိုအမႈအရာမ်ားသည္ ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆံုးသည္မျဖစ္ေသး။

၇လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တို႔၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၈ထိုအမႈအရာတို႔သည္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၏ အစအဦးျဖစ္သတည္း။ ၉ထိုကာလ၌ လူအမ်ားတို႔သည္ သင္တို႔ကိုညွင္းဆဲျခင္း၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံေစျခင္းငွါ အပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏နာမေၾကာင့္လည္း ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္ သင္တို႔ကိုမုန္းၾက လိမ့္မည္။ ၁ဝထိုကာလ၌ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကို တေယာက္ အပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁အခ်င္းခ်င္းမုန္းၾကလိမ့္မည္။ မိစျၧြာပေရာဖက္အမ်ားတို႔သည္ ေပၚလာ၍ လူအမ်ားတို႔ကိုလွည့္ျဖားၾကလိမ့္မည္။ ၁၂မတရားေသာအမႈတို႔သည္ မ်ားျပားသျဖင့္ အမ်ားေသာသူတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေခါင္းပါးလိမ့္မည္။ ၁၃အၾကင္သူသည္ အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္၏၊ ထိုသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၄လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား သက္ေသျဖစ္မည္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိသမွ်တို႔၌ ေဟာရလိမ့္မည္။ သို႔ၿပီးမွ အဆံုးသည္ျဖစ္လတံ့။

၁၅ထိုေၾကာင့္ ပေရာဖက္ဒံေယလေဟာသည္အတိုင္း၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာရြံရွာဘြယ္အရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ဌာန၌ စိုက္ေနသည္ကို သင္တို႔ျမင္ရလွ်င္၊ က်မ္းစာကိုၾကည့္ေသာသူသည္ နားလည္ ပါေစ။ ၁၆ထိုသို႔ျမင္ရလွ်င္၊ ယုဒျပည္၌ရွိေသာသူတို႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ေျပးၾကေစ။ ၁၇အိမ္မိုးေပၚမွာရွိေသာ သူသည္ အိမ္ထဲကဥစၥာကိုယူျခင္းငွါ မဆင္းေစႏွင့္။ ၁၈လယ္၌ရွိေသာသူလည္း မိမိအဝတ္ကိုယူျခင္းငွါ ေနာက္သို႔မျပန္ေစႏွင့္၊ ၁၉ထိုေန႔ရက္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမႏွင့္ ႏို႔စို႔သူငယ္ရွိေသာမိန္းမတို႔သည္ အလြန္ခက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝသင္တို႔ေျပးရေသာအခ်ိန္သည္ ေဆာင္းကာလ၌မက်၊ ဥပုသ္ေန႔၌လည္းမက်မည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ၂၁အေၾကာင္းမူကား၊ ကမၻာဦးမွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္မျဖစ္စဖူး၊ ေနာက္၌လည္းမျဖစ္လတံ့ေသာ ႀကီးစြာေသာဒုကၡသည္ ထိုကာလ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၂ထိုကာလတာရွည္လွ်င္ အဘယ္သူမွ်မလြတ္ႏိုင္ရာ။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူတို႔အဘို႔အလို႔ငွါ ထိုကာလသည္ တိုလိမ့္မည္။

၂၃ထိုအခါ သူတပါးက၊ ဤအရပ္၌ခရစ္ေတာ္ရွိသည္၊ ထိုအရပ္၌ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မယံုၾကႏွင့္။ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေယာင္ကိုေဆာင္ေသာသူႏွင့္ မိစျၧြာပေရာဖက္တို႔သည္ ေပၚလာ၍ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူတို႔ကိုပင္ လွည့္ျဖားႏိုင္လွ်င္လွည့္ျဖားေလာက္ေအာင္ႀကီးစြာေသာနိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပၾကလိမ့္မည္။ ၂၅ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုငါေျပာႏွင့္ၿပီ။ ၂၆ထုိေၾကာင့္သူတို႔က ခရစ္ေတာ္သည္ေတာ၌ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း မထြက္သြားၾကႏွင့္။ တိုက္ခန္း၌ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မယံုၾကႏွင့္။ ၂၇လွ်ပ္စစ္သည္ အေရွ႔မွ ျပက္၍အေနာက္တုိင္ေအာင္ထြန္းလင္းသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ၾကြလာ ေတာ္မူလတံ့။ ၂၈အေသေကာင္ရွိရာ၌ ေရႊလင္းတတို႔သည္ စုေဝးၾကလတံ့။

၂၉ထုိကာလ၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေနာက္ရုတ္ခနဲေနသည္ မိုက္လိမ့္မည္။ လသည္အေရာင္ကိုမေပး။ ၾကယ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္မွ က်ၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္တန္ခိုးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝထုိအခါ လူသား၏ နိမိတ္လကၡဏာသည္ ေကာင္းကင္၌ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾက၍၊ လူသားသည္ႀကီးစြာေသာဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီး၍ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကိုျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၃၁လူသားသည္မိမိတမန္တို႔ကိုေစလႊတ္၍ တံပိုးခရာကိုျပင္းစြာ မႈတ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူတို႔ကိုအရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္ထက္ဝန္းက်င္တို႔မွေခၚ၍ စုရုံးၾကလတံ့။

၃၂သေဘၤာသဖန္းပင္ကိုအစဲြျပဳ၍ ပံုသက္ေသတခုကိုမွတ္ၾကေလာ့။ သေဘၤာသဖန္းပင္သည္ အခက္အလက္ ႏု၍အရြက္ေပါက္ေသာအခါ ေႏြကာလနီးသည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။ ၃၃ထုိနည္းတူ၊ ထုိအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔ကို ျမင္ရလွ်င္လူသားသည္တံခါးဝတိုင္ေအာင္အနီးသို႔ေရာက္ေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၃၄ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယခုျဖစ္ေသာလူမ်ားမကုန္မွီ ထုိအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃၅ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမတည္ ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္။ ၃၆ထိုအခ်ိန္ နာရီကုိကားအဘယ္သူမွ်မသိ။ ေကာင္းကင္တမန္မသိ။ ငါ့ခမည္းေတာ္တပါးတည္းသာသိေတာ္မူ၏။

၃၇လူသားသည္ၾကြလာေသာအခါ ေနာဧလက္ထက္၌ျဖစ္သကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၈ေရလႊမ္းမိုးျခင္း မျဖစ္မွီ ကာလ၌ ေနာဧသည္ သေဘၤာထဲသို႔ဝင္ေသာေန႔တိုင္ေအာင္လူမ်ားတို႔သည္ စားေသာက္လ်က္၊ ထိမ္းျမားစံုဘက္ လ်က္ေန၍၊ ၃၉ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေရာက္သျဖင့္ လူခပ္သိမ္းတို႔ကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္း သည္တိုင္ေအာင္သတိမဲ့ေနၾကသည္ နည္းတူ၊ လူသားၾကြလာေသာအခါ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၄ဝထိုအခါလယ္၌ ရွိေသာသူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကားေနရစ္ရလတံ့။ ၄၁ႀကိတ္ဆံုႀကိတ္ ေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္တေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကားေနရစ္ရလတံ့။ ၄၂သင္တို႔အရွင္သည္ အဘယ္အခ်ိန္နာရီ၌ေရာက္လာမည္ကိုသင္တို႔မသိ ေသာေၾကာင့္ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ၄၃သူခိုးလာမည္ အခ်ိန္နာရီကိုအိမ္ရွင္သိရလွ်င္၊ မိမိအိမ္ကိုမထြင္းမေဖာက္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္ေနလိမ့္မည္ကိုသင္တို႔သိၾက၏။ ၄၄ထုိေၾကာင့္သင္တို႔သည္ျပင္ဆင္လ်က္ ေနၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔မထင္မမွတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ၌ လူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္။

၄၅အရွင္သည္ မိမိအိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတုိ႔အားအခ်ိန္တန္လွ်င္ အစားအေသာက္တို႔ကို ေဝဖန္ေစျခင္းငွါ အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ထား၍၊ သစၥာႏွင့္၄င္း၊ သတိပညာႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေသာ ကြၽန္ကား အဘယ္သူနည္း။ ၄၆အၾကင္ကြၽန္သည္ ဤသို႔ျပဳလ်က္ေနသည္ကိုအရွင္သည္ ျပန္လာ၍ ေတြ႔၏၊ ထိုကြၽန္သည္မဂၤလာရွိ၏။ ၄၇ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အရွင္သည္ မိိမိဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကို ထိုကြၽန္၌အပ္လိမ့္မည္။ ၄၈သို႔မဟုတ္မူကား၊ အၾကင္ကြၽန္ဆုိးက အင့ါအရွင္လာခဲလိမ့္မည္ ဟု စိတ္ထဲ၌ေအာက္ေမ့သည္ႏွင့္၊ ၄၉ကြၽန္ခ်င္းတို႔ကိုရုိက္ပုတ္လ်က္ေသေသာက္ၾကဴး ေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြစားေသာက္ လ်က္ေန၏။ ၅ဝထိုကြၽန္ မၾကည့္မေမွ်ာ္ေသာေန႔ရက္၊ မၾကားမသိေသာအခ်ိန္နာရီ၌ သခင္သည္ေရာက္လာလွ်င္၊ ၅၁ထုိကြၽန္ကို ျပင္းျပစြာကြပ္မ်က္ဆံုးမ၍၊ ငိုေၾကြးျခင္း၊ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္းရွိရာအရပ္၌ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာသူတို႔ႏွင့္တကြေန ရာခ်လတံ့။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s