မႆဲ အခန္းၾကီး (၂၅)


၁ထိုအခါေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ကား၊ မဂၤလာေဆာင္လုလင္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာငွါ မီးခြက္ကိုကိုင္ ယူ၍ ထြက္သြားေသာသတို႔သမီးတက်ိပ္ႏွင့္တူ၏။ ၂ထိုသတို႔သမီးတို႔တြင္ငါးေယာက္သည္ ပညာသတိရွိၾက၏။ ငါးေယာက္မူကားအမိုက္ျဖစ္ၾက၏။ ၃မုိက္ေသာသူတို႔သည္မီးခြက္တို႔ကိုသာယူ၍ ဆီကိုမယူၾက။ ၄ပညာသတိရွိေသာသူတို႔မူကား၊ မီးခြက္ႏွင့္တကြဘူး၌ပါေသာဆီကိုလည္းယူၾက၏။ ၅မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မလာဘဲေနစဥ္၊ ထိုသတို႔သမီးအေပါင္းတို႔သည္ ငိုက္၍ အိပ္ေပ်ာ္ၾက၏။

၆သန္းေခါင္ယံ၌ ၾကည့္ပါ။ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္လာၿပီ။ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါထြက္သြားၾကကုန္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္၊ ၇ထုိသတို႔သမီးအေပါင္းတို႔သည္ထ၍ မီးခြက္မ်ားကိုျပင္ဆင္ၾက၏။ ၈မိုက္ေသာသူတုိ႔က ငါတို႔ဆီမီး ေသပါၿပီ။ သင္တို႔ဆီကိုအနည္းငယ္ေပးပါဟု ပညာရွိေသာသူတို႔အား ေတာင္းၾက၏။ ၉ပညာရွိေသာသူတို႔ကလည္း၊ သင္တုိ႔အဘို႔ႏွင့္ ငါတို႔အဘို႔ဆီမေလာက္။ ထုိေၾကာင့္ ဆီေရာင္းေသာ သူရွိရာသို႔သြား၍ ကိုယ္သံုးဘုိ႔ဝယ္လွ်င္ သာ၍ေကာင္းသည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁ဝထိုသူတို႔သည္ ဆီဝယ္သြားသည္အခုိက္တြင္ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ လာ၍၊ အသင့္ရွိေသာ သတို႔သမီးတို႔သည္ လုလင္ႏွင့္အတူပဲြသို႔ဝင္ၾကၿပီးလွ်င္ တံခါးကိုပိတ္ထား၏။ ၁၁ထုိေနာက္ ၾကြင္းေသာ သတို႔သမီးတုိ႔သည္လာ၍ အရွင္၊ အရွင္၊ ကြၽန္မတို႔အားတံခါးကိုဖြင့္ပါဟုေတာင္းေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၂အရွင္ကလည္း၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔ကို ငါမသိဟုျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍ လူသားသည္ ၾကြလာအံ့ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္နာရီကို သင္တို႔သည္ မသိေသာေၾကာင့္ေစာင့္ေနၾကေလာ့။

၁၄ဥပမာကား၊ လူတဦးသည္အျခားေသာ ျပည္သို႔သြားမည္ဟု အၾကံရွိလ်က္၊ မိမိငယ္သားတို႔ကို ေခၚ၍ မိမိဥစၥာမ်ားကိုအပ္ေပး၏။ သူတို႔သည္အသီးအသီးအစြမ္းသတၱိရွိသည္အတုိင္း၊ တဦး၌ေငြအခြက္ ငါးဆယ္၊ ၁၅တဦး၌အခြက္ႏွစ္ဆယ္၊ တဦး၌အခြက္ တဆယ္ကိုအပ္ေပးၿပီးမွ ခ်က္ျခင္းသြားေလ၏။ ၁၆အခြက္ငါးဆယ္ကိုခံေသာသူ သည္သြား၍ ကုန္သြယ္ျခင္းကို ျပဳသျဖင့္ အျခားေသာအခြက္ငါးဆယ္ကို အျမတ္ရေလ၏။ ၁၇ထိုနည္းတူအခြက္ ႏွစ္ဆယ္ကိုခံေသာသူသည္လည္း၊ အျခားေသာအခြက္ႏွစ္ဆယ္ကို အျမတ္ရေလ၏။ ၁၈အခြက္တဆယ္ကိုခံေသာ သူမူကား၊ သြား၍ေျမ၌တြင္းတူၿပီးလွ်င္အရွင္၏ ေငြကိုဝွက္ထား ေလ၏။

၁၉ကာလၾကာျမင့္ၿပီးမွ ထိုငယ္သားတို႔၏ အရွင္သည္လာ၍ သူတို႔ကိုစာရင္းယူေလ၏။ ၂ဝအခြက္ငါးဆယ္ကိုခံေသာသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ အျခားေသာအခြက္ငါးဆယ္ကိုဆက္လ်က္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ အခြက္ငါးဆယ္ကိုအပ္ေပးေတာ္မူ၏။ အျခားေသာအခြက္ငါးဆယ္ကို အကြၽႏ္ုပ္အျမတ္ရပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၁အရွင္ကလည္း၊ သာဓု၊ သစၥာရိွေသာ ငယ္သားေကာင္း။ သင္သည္အမႈငယ္၌ သစၥာေစာင့္ေလၿပီ။ မ်ားစြာေသာအမႈအခြင့္ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္။ သင္၏ သခင္ႏွင့္ အတူစည္းစိမ္ကို ဝင္စားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ အခြက္ႏွစ္ဆယ္ကိုခံေသာသူသည္လည္းခ်ဥ္းကပ္၍သခင္၊ ကိုေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္၌ အခြက္ႏွစ္ဆယ္ကုိအပ္ေပး ေတာ္မူ၏။ အျခားေသာအခြက္ႏွစ္ဆယ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ အျမတ္ရပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၂၃အရွင္က၊ သာဓုသစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း။ သင္သည္ အမႈငယ္၌သစၥာေစာင့္ေလၿပီ။ မ်ားစြာေသာအမႈအခြင့္ကို သင္၌ ငါအပ္ေပးမည္။ သင္၏ သခင္ႏွင့္အတူ စည္းစိမ္ကို ဝင္စားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄အခြက္တဆယ္ကို ခံေသာသူသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ခဲယဥ္းေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္ ကိုယ္မစိုက္မပ်ဳိးေသာအရပ္၌ရိတ္၍၊ ကိုယ္မျဖန္႔မႀကဲေသာအရပ္၌စုသိမ္းတတ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိ၍၊ ၂၅ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ အျခားသုိ႔သြား၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေငြအခြက္တဆယ္ကိုေျမ၌ ဝွက္ထားပါၿပီ။ ယခုကိုယ္ေတာ္၏ ဥစၥာရွိပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ ၂၆အရွင္ကလည္း၊ ဆိုးညစ္ ပ်င္းရိေသာ ငယ္သား၊ ငါသည္ ကိုယ္မစုိက္မပ်ဳိးေသာ အရပ္၌ရိတ္၍၊ ကိုယ္မျဖန္႔မႀကဲေသာ အရပ္၌စုသိမ္းသည္ကို သင္သိသည္ မွန္လွ်င္၊ ၂၇ငါ့ေငြကိုပဲြစားလက္သို႔အပ္ရမည္။ ထိုသို႔အပ္လွ်င္၊ ငါျပန္လာေသာအခါ ေငြရင္းႏွင့္အတိုးကိုရႏုိင္၏။ ၂၈ထိုေၾကာင့္ အခြက္တဆယ္ကိုထိသူ၏ လက္မွ ႏႈတ္ၾက၊ အခြက္တရာရွိေသာ သူကိုေပးၾက။ ၂၉အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္သူသည္ရတတ္၏၊ ထုိသူ၌ ၾကြယ္ဝ ျပည့္စံု ေစျခင္းငွါ ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ဆင္းရဲ၏၊ ထိုသူ၌ ရွိသမွ်ကို ပင္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ ၃ဝအသံုးမရေသာ ထုိငယ္သား

ကိုငိုေၾကြးျခင္း၊ အံသြားခဲႀကိတ္ျခင္းရွိရာ၊ ျပင္အရပ္ ေမွာင္မိုက္ထဲသို႔ ႏွင္ထုတ္ခ်လိုက္ၾကဟုစီရင္ေတာ္မူ၏။

၃၁လူသားသည္မိမိဘုန္းအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအျခံအရံ တို႔ႏွင့္ တကြ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ ဘုန္းရွိေသာ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာထုိင္၍၊ ၃၂ေရွ႔ေတာ္၌လူမ်ဳိးအေပါင္း တို႔ကိုစုေဝးေစသျဖင့္၊ သိုးထိန္းသည္ သိုးႏွင့္ဆိတ္တို႔ကို တျခားစီခဲြထားသကဲ့သို႔၊ ၃၃သိုးတို႔ကိုလက်္ာေတာ္ ဘက္၊ ဆိတ္တို႔ကို လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ထားေတာ္မူလတံ့။

၃၄ထိုအခါ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ ရွိေသာသူတို႔အား မင္းႀကီးက၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ထံ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံေသာသူတို႔၊ ကမၻာဦးကပင္သင္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာႏုိင္ငံကုိလာ၍ အေမြခံၾက ေလာ့။ ၃၅အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ေကြၽးၾက၏။ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ေသာက္ဘို႔ေပးၾက၏။ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳၾက၏။ ၃၆ငါသည္အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေသာအခါ သင္တို႔သည္အဝတ္ ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ငါသည္အနာေရာဂါစဲြေသာအခါ သင္တို႔သည္ၾကည့္ရႈျပဳစုၾက၏။ ငါသည္ ေထာင္ထဲမွာေနရေသာအခါ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾက၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမင္၍ကိုယ္ေတာ္ကိုလုပ္ေကြၽးပါသနည္း။ ေရငတ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကြၽႏု္ပ္တိုသည္ ျမင္၍ ကိုိယ္ေတာ္ကို ေသာက္ဘို႔ေပးပါသနည္း။ ၃၈ဧည့္သည္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမင္၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကို ကုိယ္ေတာ္အားျပဳပါ သနည္း။ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းပါသနည္း။ ၃၉အနာစြဲေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ေနေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္အခါ၌ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမင္၍ အထံေတာ္သို႔ေရာက္ပါသ နည္းဟုျပန္၍ ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၄ဝမင္းႀကီးက၊ ငါအမွန္ဆို သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ ငါ့ညီတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူတေယာက္အား ျပဳၾကသမွ်တို႔ကို ငါ့အားျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူလတံ့။

၄၁ထိုအခါ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရွိေသာသူတို႔အားမင္းႀကီးက၊ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၊ မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသုိ႔ ငါ့ထံမွခြါသြားၾကေလာ့။ ၄၂အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္မေကြၽး၊ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ေသာက္ဘို႔မေပး။ ၄၃ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုမျပဳ။ ငါသည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိေသာ အခါ သင္တို႔သည္အဝတ္ႏွင့္မဖံုးမလႊမ္း။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ၌၄င္း၊ ေထာင္ထဲမွာေနရေသာ အခါ၌၄င္း၊ သင္တို႔သည္ မၾကည့္ရႈမျပဳစုၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၄၄ထိုသူတို႔က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူျခင္း၊ ရငတ္ေတာ္မူျခင္း၊ ဧည့္သည္ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ ေတာ္မူျခင္း၊ အနာစြဲေတာ္မူျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာေနေတာ္မူျခင္းတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္အခါ၌ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ္ကို မျပဳမစုလုပ္ေကြၽးဘဲေနပါသနည္ဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၄၅မင္းႀကီးက၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔တြင္ ဤသူတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူတေယာက္အား မျပဳသမွ်တို႔ကို ငါ့အား မျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူလတံ့။ ထိုသူတို႔သည္ ထာဝရအျပစ္ဒဏ္ကို ခံရာသို႔၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔မူကား၊ ထာဝရအသက္ရွင္ရာသို႔၄င္း သြားရၾကလတံ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s